W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zgłoszenie zmian w ewidencji gruntów i budynków

Wydanie decyzji w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 238

tel. (025) 68-42-977
e-mail: a.krol@garwolin-starostwo.pl

Wnioski należy składać w Kancelarii Starostwa (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach  800 - 1500.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek właściciela.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATA

 1. Opłata skarbowa uiszczona gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto Miasta Garwolin nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 10 zł.
 2. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym następuje niezwłocznie, nie później niż     w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

 

Materiały

Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Zgłoszenie​_zmian​_danych​_w​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków.docx 0.03MB
Podanie o połączenie działek ewidencyjnych
Podanie​_o​_połączenie​_działek​_ewidencyjnych.doc 0.06MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę
Oświadczenie​_o​_zrzeczeniu​_się​_prawa​_do​_wniesienia​_odwołania​_przez​_stronę.docx 0.02MB
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (na wniosek strony)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek właściciela o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie decyzji administracyjnej.
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku ustalenia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony.
 5. Wniosek klasyfikatora o upoważnienie do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 6. Świadectwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 

W przypadku zmiany lasu na użytek rolny należy w pierwszej kolejności wystąpić do
Starosty Powiatu Garwolińskiego Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
o wydanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny
(zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach).
Następnie pozyskaną decyzję zezwalającą należy dołączyć do wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie 
  ul. Mazowiecka 26
  08-400 Garwolin
  pokój 001 (parter)

   
 2. Pocztą tradycyjną na adres:
  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
  Wydział Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Mazowiecka 26,
  08-400 Garwolin

   
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) - adres skrytki epuap Starostwo Powiatowe w Garwolinie: /s1000fofnu/skrytka

SPRAWY PROWADZI

Inspektor Aneta Król

tel. (25) 68 42 977

e-mail:a.krol@garwolin-starostwo.pl

Piętro II, pokój nr 238

OPŁATA

 1. Opłata skarbowa uiszczona gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto Miasta Garwolin nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 10 zł.
   
 2. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury uiszczona gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto Miasta Garwolin nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546) wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Koszty przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym następuje niezwłocznie, nie później niż  w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydania decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie można zaskarżyć jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

 

Materiały

Wniosek właściciela o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Wniosek​_właściciela​_o​_przeprowadzenie​_gleboznawczej​_klasyfikacji​_gruntów-1.doc 0.07MB
Wniosek klasyfikatora o upoważnienie do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Wniosek​_klasyfikatora​_o​_upoważnienie​_do​_przeprowadzenia​_gleboznawczej​_klasyfikacji​_gruntów.doc 0.07MB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę
Oświadczenie​_o​_zrzeczeniu​_się​_prawa​_do​_wniesienia​_odwołania​_przez​_stronę.docx 0.02MB
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (na wniosek strony)

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26,  08-400 Garwolin, PARTER.
 1. Pocztą tradycyjną na adres:
  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Mazowiecka 26,
  08-400 Garwolin.
 2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) - adres skrytki epuap Starostwo Powiatowe w Garwolinie: /s1000fofnu/skrytka

SPRAWY PROWADZI

Inspektor Anna Arczyńska – m. Garwolin, gm. Maciejowice, gm. Żelechów
tel. (25) 68 42 993

e-mail:a.arczynska@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 238

 

Inspektor Robert Przybysz – gm. Garwolin, gm. Pilawa, gm. Parysów
tel. (25) 68 42 988
e-mail: r.przybysz@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 233

 

Inspektor Adam Barwicki – gm. Górzno, m. Łaskarzew, gm. Łaskarzew, m. Pilawa
tel. (25) 68 42 967
e-mail:a.barwicki@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 239

 

Podinspektor Halina Zielińska – gm. Borowie, gm. Miastków Kościelny, gm. Trojanów
tel. (25) 68 42 990
e-mail:h.zielinska@garwolin-starostwo.pl

Piętro II, pokój nr 239

 

Inspektor Zenobia Stańczak – gm. Wilga, m. Żelechów
tel. (25) 68 42 986
e-mail:z.stanczak@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 240

 

Inspektor Agnieszka Staniszewska – gm. Sobolew
tel. (25) 68 42 992
e-mail:a.staniszewska@garwolin-starostwo.pl
Piętro II, pokój nr 240

{"register":{"columns":[]}}