W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

RODO

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest:
 1. Starosta Powiatu Garwolińskiego – w celu realizacji zadań Starosty w tym w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego;
 2. Powiat Garwoliński – w celu realizacji zadań powiatu;
 3. Starostwo Powiatowe w Garwolinie – w celu realizacji zadań z zakresu organizacji pracy
  w Starostwie oraz zatrudnienia.

Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie,
ul. Mazowiecka 26, 08–400 Garwolin,
tel./ fax (25) 684 30 10.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:
 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu/skrytka;
 2. telefonicznie: (25) 684 25 21;
 3. e–mail: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl, starostwo@garwolin-starostwo.pl;
 4.  w siedzibie Administratora w pokoju nr 218;
 5.  listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08–400 Garwolin.
 1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6, 9 i 10 RODO w związku z wykonywaniem zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 2. Przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do otrzymania kopii danych;
 3. prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo do wycofania zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa – określony przepisami szczególnymi, przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej
  na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

Materiały

Klauzula informacyjna - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Rolnictwa​_i​_Ochrony​_Środowiska.pdf 0.10MB
klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Komunikacji.pdf 0.10MB
klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji​_diagnosta
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Komunikacji​_diagnosta.pdf 0.10MB
klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji w związku z wydawaniem zezwoleń, licencji i zaświadczeń związanych z transportem drogowym
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Komunikacji​_w​_związku​_z​_wydawaniem​_zezwoleń,​_licencji​_i​_zaświadczeń​_związanych​_z​_transportem​_drogowym.pdf 0.13MB
klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji i oznaczania pojazdów
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Komunikacji​_w​_związku​_z​_realizacją​_zadań​_z​_zakresu​_ewidencji​_i​_oznaczania​_pojazdów.pdf 0.11MB
klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Komunikacji​_w​_celu​_realizacji​_zadań​_z​_zakresu​_prowadzenia​_ewidencji​_instruktorów​_nauki​_jazdy.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji rejestr stacja kontroli pojazdow
Klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Komunikacji​_rejestr​_stacja​_kontroli​_pojazdow.pdf 0.12MB
klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji OSK
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Komunikacji​_​_OSK.pdf 0.11MB
Klauzuka informacyjna - Wydział komunikacji do prowadzenia ewidencji kierowców
Klauzuka​_informacyjna​_-​_Wydział​_komunikacji​_do​_prowadzenia​_ewidencji​_kierowców.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_Starostwie​_Powiatowym​_w​_Garwolinie.pdf 0.20MB
Klauzula informacyjna - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
RODO​_Geodezja.pdf 0.04MB
Klauzula informacyjna - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
RODO​_Gospodarka​_Nieruchomościami.pdf 0.20MB
Klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
8​_AKTUALNA​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.06MB
Klauzula informacyjna w związku z obowiązkiem przekazania podania do organu właściwego
klauzula​_przekazanie​_sprawy​_zgodnie​_z​_waciwoci.pdf 0.12MB
Klauzula informacyjna - informacja publiczna
klauzula​_oa​_informacja​_publiczna.pdf 0.29MB
Klauzula informacyjne w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco
klauzula​_informacyjna​_spr​_zal​_milczaco.pdf 0.38MB
Klauzula Informacyjna - Wydział Finansowy
klauzula​_informacyjna​_wydzia​_finansowy.pdf 0.30MB
Klauzula Informacyjna-Biuro Rzeczy Znalezionych
klauzula​_oa​_biuro​_rzeczy​_znalezionych.pdf 0.30MB
Klauzula informacyjna (Rada Społeczna SP ZOZ)
Klauzula​_informacyjna​_(Rada​_Społeczna​_SP​_ZOZ).pdf 0.19MB
Klauzula informacyjna (sprowadzanie zwłok)
Klauzula​_informacyjna​_(sprowadzanie​_zwłok).pdf 0.20MB
Klauzula informacyjna (nieodpłatna pomoc prawna)
Klauzula​_informacyjna​_(nieodpłatna​_pomoc​_prawna).pdf 0.20MB
Klauzula informacyjna (kwalifikacja wojskowa)
Klauzula​_informacyjna​_(kwalifikacja​_wojskowa).pdf 0.37MB
Klauzula informacyjna - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych)
Klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(wpis​_do​_ewidencji​_stowarzyszeń​_zwykłych).pdf 0.20MB
Klauzula informacyjna - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (wykreślenie klubu)
Klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(wykreślenie​_klubu).pdf 0.37MB
Klauzula informacyjna - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (wpis do ewidencji klubów sportowych)
Klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(wpis​_do​_ewidencji​_klubów​_sportowych).pdf 0.20MB
Klauzula Informacyjna - Wydział edukacji, Kultury i Sportu (stypendium starosty)
Klauzula​_Informacyjna​_-​_Wydział​_edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(stypendium​_starosty).pdf 0.36MB
Klauzula Informacyjna - Wydział edukacji, Kultury i Sportu (stypendium sportowe)
Klauzula​_Informacyjna​_-​_Wydział​_edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(stypendium​_sportowe).pdf 0.37MB
Klauzula Informacyjna - Wydział edukacji, Kultury i Sportu (konkurs na stanowisko dyrektora)
Klauzula​_Informacyjna​_-​_Wydział​_edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(konkurs​_na​_stanowisko​_dyrektora).pdf 0.37MB
Klauzula Informacyjna - Wydział edukacji, Kultury i Sportu (ewidencja szkół)
Klauzula​_Informacyjna​_-​_Wydział​_edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(ewidencja​_szkół).pdf 0.37MB
Klauzula Informacyjna - Wydział edukacji, Kultury i Sportu (awans zawodowy nauczyciela)
Klauzula​_Informacyjna​_-​_Wydział​_edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(awans​_zawodowy​_nauczyciela).pdf 0.36MB
Klauzula informacyjna - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Edukacji,​_Kulrury​_i​_Sportu.pdf 0.30MB
Klauzula informacyjna - Wydział Edukacji, Kulrury i Sportu (skierowania)
klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Edukacji,​_Kulrury​_i​_Sportu​_(skierowania).pdf 0.20MB
Klauzula informacyjna - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (formularz konsultacji)
Klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Edukacji,​_Kultury​_i​_Sportu​_(formularz​_konsultacji).pdf 0.37MB
OA. Klauzula informacyjna (debata nad stanem powiatu)
OA​_klauzula​_informacyjna​_(debata​_nad​_stanem​_powiatu).docx 0.01MB
OA. Klauzula informacyjna (osoby popierające)
OA​_klauzuka​_informacyjna​_(osoby​_popierające).docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2021 14:30 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach / Luiza Bogucka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
RODO 8.0 18.10.2022 13:45 Martyna Sztelmach
RODO 7.0 14.06.2021 13:13 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
RODO 6.0 14.06.2021 11:23 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
RODO 5.0 09.06.2021 13:30 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
RODO 4.0 09.06.2021 12:32 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
RODO 3.0 09.06.2021 12:31 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
RODO 2.0 07.06.2021 14:37 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
RODO 1.0 07.06.2021 14:30 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}