W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 04.01.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.12.2021

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Garwolinie.
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Garwolinie,
 • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
 • filmy nie posiadają audio deskrypcji.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 01.12.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Błachnio

e-mail: k.blachnio@garwolin-starostwo.pl

Telefon:  25 684 30 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mazowieckiej - wejście główne z podjazdem dla wózków oraz wejście B z tyłu budynku od parkingu (brak podjazdu)

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Przy wejście głównym po prawej stronie znajduje się punkt ochrony oraz Kancelaria. Po lewej stronie znajdyje się poczekalnia i Wydział Komunikacji.

Dla osób na wózkach dostępne są: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem od ulicy Mazowieckiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku oznaczeniami w alfabecie brajla oznakowane są windy i ich przyciski.

W budynku Starostwa nie ma pętli indukcyjnych.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

 

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Garwolinie nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem mogą skorzystać z pomocy przy załatwieniu spraw w Starostwie poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

 1. skorzystać z pomocy wybranego  tłumacza języka migowego.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26   lub
 • pocztą elektroniczną na adres: kblachnio@garwolin-starostwo.pl, starostwo@garwolin-starostwo.pl  lub
 • faksem pod numer: 25 68 42 509

Po otrzymaniu zgłoszenia Starostwo zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

 

Wyjaśnienia:

Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wydział Komunikacji tel. 25 684 28 71
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 25 684 29 51
Wydział Budownictwa tel. 25 684 26 00
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 25 684 28 00
Wydział Finansowy tel. 25 684 29 00
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Społecznych i Obywatelskich tel. 25 684 27 50
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tel. 25 684 27 00
Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego tel. 25 684 26 51
Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel. 25 684 25 51
Sekretariat Starosty tel. 25 684 30 10
Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 25 684 25 45
Zespół Radców Prawnych tel. 25 684 25 40
Inspektor Ochrony Danych tel. 25 684 25 21
Audytor Wewnętrzny tel. 25 684 29 33
Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych tel. 25 684 25 21

Powiatowy Urząd Pracy tel. 25 685 25 00 | 25 685 25 40 | 25 685 25 60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 25 682 43 19
Powiatowy Zarząd Dróg tel. 25 685 26 05
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 25 685 27 00

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
document.pdf 0.06MB
Plan działania na lata 2022-2023
Plan​_dzialania​_na​_lata​_2022-2023.docx 3.09MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie na lata 2020-2021
Plan​_działania​_doc​_1.pdf 0.31MB
Rzecznik Praw Obywatelskich
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.04.2022 12:36 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Błachnio
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 08.06.2022 13:37 Katarzyna Błachnio
Deklaracja dostępności 3.0 06.05.2022 13:56 Martyna Sztelmach
Deklaracja dostępności 2.0 06.05.2022 13:56 Martyna Sztelmach
Deklaracja dostępności 1.0 11.04.2022 12:36 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}