W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 04.01.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.01.2021

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Garwolinie.
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Garwolinie,
  • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
  • filmy nie posiadają audio deskrypcji.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 01.12.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Błachnio

 

e-mail: k.blachnio@garwolin-starostwo.pl

Telefon:  25 684 30 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mazowieckiej - wejście główne z podjazdem dla wózków oraz wejście B z tyłu budynku od parkingu (brak podjazdu)

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Przy wejście głównym po prawej stronie znajduje się punkt ochrony oraz Kancelaria. Po lewej stronie znajdyje się poczekalnia i Wydział Komunikacji.

Dla osób na wózkach dostępne są: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem od ulicy Mazowieckiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku oznaczeniami w alfabecie brajla oznakowane są windy i ich przyciski.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Garwolinie nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wydział Komunikacji tel. 25 684 28 71
Wydział Geodezji i Kartografii tel. 25 684 29 51
Wydział Budownictwa tel. 25 684 26 00
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 25 684 28 00
Wydział Zarządzania Kryzysowego tel. 25 684 27 50
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tel. 25 684 27 00
Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego tel. 25 684 26 51
Wydział Administracyjno-Organizacyjny tel. 25 684 25 51
Sekretariat Starosty tel. 25 684 30 10
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta tel. 25 684 25 45
Powiatowy Urząd Pracy tel. 25 685 25 00 | 25 685 25 40 | 25 685 25 60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 25 682 43 19
Powiatowy Zarząd Dróg tel. 25 685 26 05
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 25 685 27 00

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
document.pdf 0.06MB