W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierających informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem

03.02.2023

Białystok, dnia 02 lutego 2023 r.

GKNII.6845.2.2023
GKNII.6845.3.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona nr geod. 694 o pow. 2,0778 ha, zabudowana budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 1155 o pow. zabudowy 13 m2 i nr 1158 o pow. zabudowy 297 m2, położona w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej:
  • w części dotyczącej pow. 4361 m2 wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2, celem dojazdu do wynajmowanej części nieruchomości,
  • w części dotyczącej pow. 7708 m2 wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2, celem dojazdu do wynajmowanej części nieruchomości, 
   będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Białostockiego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Części nieruchomości zostaną oddane w najem, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, na czas określony 1 roku. 
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej), zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/295/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2040 z dnia 10 lipca 2012 r. ze zm.), działka nr 694 położona jest na terenie w części oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.1P,U, który przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym m.in. lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy Parku Naukowo – Technologicznego.
  Części działki o nr geod. 694 o pow. 4361 m2 oraz o pow. 7708 m2 wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2, służącej jako dojazd do wynajmowanych części nieruchomości, położonej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, przeznacza się do oddania w najem, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, na czas oznaczony 1 roku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu produkcji i usług wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
 4. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Cenę wywoławczą czynszu ustala się w wysokości 1,14 zł netto miesięcznie plus podatek VAT za 1 m2 nieruchomości, płatną na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, w okresach wskazanych na fakturze. Najemcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu najmu oraz pozostałych opłat związanych z nieruchomością, w szczególności: za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, wywóz odpadów, na podstawie ich rzeczywistego zużycia i zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi przez dostawców tych mediów, w oparciu o wskazania liczników i na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów lub Wynajmującego. Jeżeli przyszły najemca części nieruchomości o pow. 7708 m2 będzie potrzebował dostępu do energii elektrycznej i wody, zobowiązany będzie do zainstalowania podliczników pomiarowych na wskazane media na swój koszt oraz w okresie zimowym do ogrzewania budynku, w którym znajduje się wodomierz. Ponadto, wyłonieni najemcy zobowiązani będą do deklarowania i uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 t.j.). 
  Stawka czynszu będzie podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. 

CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Suchocki 

WICESTAROSTA
Roman Czepe
 

{"register":{"columns":[]}}