W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

22.04.2024

Białystok, 2024-04-19

GKNII.6845.3.2024
     
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Łączna powierzchni 356,02 m2, tj.: 346,5 m2 w działce nr 1067/7 oraz 9,52 m2 w działce nr 1067/13, co po zaokrągleniu daje 356 m2, położonych w obrębie Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, będących własnością Skarbu Państwa, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00283902/8, zajętych pod budowę sieci ciepłowniczej.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Dzierżawa, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, na rzecz „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Działka o numerze ewidencyjnym gruntu 1067/13, obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/302/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka (rejon ul. Torowej), ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 54, poz. 1211 z dnia 23 października 2002 roku i jest oznaczona symbolem (01 L) – tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych – ulica Torowa – lokalna. Działka o numerze 1067/7, obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, w części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/302/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka (rejon ul. Torowej) i oznaczona jest symbolem 9Kw – teren przebiegu kolejki wąskotorowej i w części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 114, poz. 1176 z dnia 19 maja 2008 roku i jest oznaczona symbolami: 17.ZKE, 18.ZKE – tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, 25.KDL – publiczne drogi i ulice lokalne i 26.KDD – publiczne drogi i ulice dojazdowe. 
  Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, tym samym nie została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zatem przedmiotowe działki nie znajdują się w ww. obszarach, wskazanych w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278). 
 4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Dzierżawca z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie płacić Wydzierżawiającemu roczny czynsz w wysokości 4.736,53 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 53/100) plus należny podatek VAT (23%). Czynsz płatny będzie z góry za dany rok, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na konto wskazane w dokumencie rozliczeniowym (np. fakturze), wystawionym przez Wydzierżawiającego. Czynsz za rok 2024 będzie wyliczony proporcjonalnie do okresu korzystania z nieruchomości w tym roku, tj. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.). Czynsz dzierżawny będzie ulegał zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 2025 r. 

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}