W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w użycie

16.02.2022

GKNII.6850.1.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu działki do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Działka nr 560/5 o pow. 0,0157 ha, położona w obrębie m. Supraśl, gm. Supraśl, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00203868/3, stanowiącą własność Powiatu Białostockiego.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/571/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018-10-04, poz. 3938), teren na którym zlokalizowana jest działka nr geod. 560/5 o pow. 0,0157 ha, położona w obrębie Supraśl, gm. Supraśl oznaczony jest symbolem 1KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej. Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXXIII/232/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, działka 560/5 o pow. 0,0157 ha, z dniem 1 stycznia 2021 r. została pozbawiona kategorii drogi powiatowej i wyłączona z użytkowania ciągu drogi powiatowej nr 2389 B. W ewidencji gruntów działka posiada użytek Bi. Na jej terenie znajdują się granitowe schody prowadzące do zabytkowego kościoła pw. Św. Trójcy w Supraślu, a stopnie prowadzące do świątyni, stanowią z kościołem jedną integralną część. 
    Nieruchomość przeznacza się do oddania w użyczenie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu, na okres 3 lat.
  3. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat. Użytkownik będzie miał obowiązek deklarować i opłacać podatek od nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz ubezpieczyć nieruchomość od odpowiedzialności na wypadek szkód wyrządzonych osobie trzeciej (OC).

                    
CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

WICESTAROSTA
Roman Czepe

{"register":{"columns":[]}}