W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w najem

07.04.2022

Białystok, dnia 5 kwietnia 2022 r.

GKNII.6845.26.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w najem

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Lokal użytkowy oznaczony numerem porządkowym 38 o powierzchni 16,88 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, określonym na 9,57 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości oznaczonej nr geod. 587/2 o pow. 0,4329 ha, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116347/8.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w  Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną. Lokal przeznacza się do oddania w najem, na rzecz najemcy – ACS Audika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod działalność z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na czas określony od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
  3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu czynszu w kwocie 30,00 zł za 1 m² + podatek VAT za lokal użytkowy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, kosztów wody zimnej i ciepłej, ogrzewania, koszty gospodarowania odpadami komunalnymi – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,  bądź według faktycznego zużycia, jeśli niezbędne urządzenia pomiarowe istnieją, a jeśli nie istnieją – gdy Najemca zainstaluje je na swój koszt. Ponadto koszty sprzedaży  i dystrybucji energii elektrycznej pobranej w lokalu użytkowym, zgodnie z wystawioną przez Wynajmującego fakturą VAT, na podstawie odczytu wskazania urządzenia pomiarowego znajdującego się w lokalu. Koszty sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej części wspólnych budynku przynależnych do przedmiotowego lokalu użytkowego będą rozliczane proporcjonalnie do tej powierzchni. Najemca zostanie obciążony opłatą za dozór w wysokości 4,20 zł za 1 m² zajmowanego lokalu użytkowego oraz części wspólnych budynku + podatek VAT oraz opłatą za sprzątanie części wspólnych budynku w wysokości 5,78 zł za 1 m² + podatek VAT. Stawki czynszu, sprzątania i dozoru będą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 –go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 1 stycznia 2023 r.

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Sebastian Ptaszyński

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jan Gradkowski

{"register":{"columns":[]}}