W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

05.01.2023

Białystok, 2024-01-05

GKNII.6840.7.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działki: 76/21 o pow. 0,1608 ha, 76/25 o pow. 0,0760 ha oraz 76/27 o pow. 0,2829 ha, położona w obrębie Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych działka oznaczona nr 76/21 posiada urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00055348/9, zaś działki nr 76/25 i 76/27 – BI1B/00079722/9. 
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie sprzedaży, w trybie artykułu 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Działki nr geod. 76/21, 76/25, 76/27, położone w obrębie Kleosin, znajdują się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą Nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 kwietnia 2013 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin – obszar planistyczny Kleosin. Działki nr 76/21 i 76/25 w ww. planie przeznaczone są: teren oznaczony na rysunku planu symbolem – 3MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz teren oznaczony na rysunku planu symbolem – 10KD-D – teren dróg publicznych klasy dojazdowej. Działka nr 76/27 w ww. planie przeznaczona jest: teren oznaczony na rysunku planu symbolem – 3MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ponadto, Rada Gminy Juchnowiec Kościelny nie podjęła uchwał, na podstawie art. 8 i art. 25 (dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.  
  Na przedmiotowych działkach prowadzona jest działalność gospodarcza.
 4. Cena nieruchomości.
  Cena sprzedaży działki nr 76/21 została ustalona na kwotę 156 291,00 zł, zaś cena sprzedaży działek nr 76/25 i 76/27 wynosi 525 214,20 zł. 
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}