W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

29.08.2023

Białystok, 2023-08-29
GKNII.6840.8.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w formie darowizny.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomości oznaczone jako działki nr: 1/7 o powierzchni 3,9426 ha, położona w obrębie Łapy-Dębowina oraz 102/1 o powierzchni 1,9540 ha, położona w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00291484/0. Wartość prawa własności przedmiotowych nieruchomości, ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi 1.110.800,00 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy osiemset złotych).
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie darowizny, w trybie bezprzetargowym, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz użytkownika wieczystego - Powiatu Białostockiego, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego z zakresu dróg publicznych.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/81/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 118, poz. 2197 z 19 listopada 2003 r. z późn. zm.) działka nr 102/1 położona w obrębie gruntów wsi Łapy-Łynki oraz działka nr 1/7 położona w obrębie gruntów wsi Łapy-Dębowina, leżą na terenie przeznaczonym pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1524B.  
  Przedmiotowe działki wchodzą w skład pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1524B o przebiegu Łapy-Łynki – Łapy-Dębowina – droga 1521B. 
 4. Cena nieruchomości, bonifikata. Darowizna (0 zł).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}