W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

28.03.2024

Białystok, 2024-03-26

GKNII.6840.12.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działki 1578/119 o pow. 0,6491 ha, 1578/120 o pow. 0,4682 ha, 1578/122 o pow. 0,3029 ha i 1578/123 o pow. 0,5259 ha, położona w obrębie Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00264610/5.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie sprzedaży, w trybie artykułu 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Działki o numerach ewidencyjnych 1578/119, 1578/120, 1578/122 i 1578/123, położone w obrębie geod. Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/410/23 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 marca 2023 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej Fabryce Maszyn Rolniczych „Biafamar” w Czarnej Białostockiej, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego dnia 06 kwietnia 2023 r., poz. 2028, i oznaczone symbolem 13P,U – teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z zielenią urządzoną. Nie została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, tym samym nie została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zatem przedmiotowe działki nie znajdują się w ww. obszarach wskazanych w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji. 
  Na przedmiotowych działkach prowadzona jest działalność gospodarcza.
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Cena sprzedaży działek nr 1578/119, 1578/120, 1578/122 i 1578/123 została ustalona na łączną kwotę 375 870,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski   
 

{"register":{"columns":[]}}