W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

13.03.2024

Białystok, 2024-03-12
GKNII.6840.17.2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka 1032/6 o pow. 0,0936 ha, położona w obrębie Łapy II, gmina Łapy, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00249110/9.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie sprzedaży, w trybie artykułu 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta i gminy Łapy, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz. 165 z 10 stycznia 2004 r. z późn. zm.), przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zakłady produkcyjne obsługi transportu kolejowego oraz inne zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny oraz usługi funkcjonujące na obszarze. Dopuszcza się zmianę istniejącej funkcji na inne cele. Działka położona jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Przedmiotowy teren nie jest objęty uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) oraz uchwałą w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy. W obrębie działki nie jest planowana inwestycja celu publicznego.
  Na przedmiotowej działce prowadzona jest działalność gospodarcza.
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Cena sprzedaży działki nr 1032/6 została ustalona na kwotę 41 687,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 40/100).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}