W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

21.04.2022

Białystok, dnia 20 kwietnia 2022 r.
GKNII.6844.7.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, w formie darowizny.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. 
  Nieruchomość oznaczona jako działka nr 999/1 o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Łapy I, gm. Łapy, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00008267/3. Na nieruchomości prowadzone są prace polegające na przebudowie ulicy Bohaterów Westerplatte. Wartość prawa własności przedmiotowej nieruchomości, ustalona na podstawie operatu szacunkowego, wynosi 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych).
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie darowizny, w trybie bezprzetargowym, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz Gminy Łapy , na cele drogowe, tj. budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych ulicy Bohaterów Westerplatte w Łapach.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Centrum” w Łapach, uchwalonym Uchwałą Nr XLI/375/98 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 11, poz. 55 z 5 czerwca 1998 r., ze zm.) działka nr 999/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod pas drogowy ulicy Bohaterów Westerplatte.
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Darowizna (0 zł).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

WICESTAROSTA
Roman Czepe

{"register":{"columns":[]}}