W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

29.03.2024

Białystok, dnia 29 marca 2024 r.

GKNII.6845.2.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu części nieruchomości do oddania w najem.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka 694 o pow. 2,0778 ha, położona w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, w części dotyczącej powierzchni 4361 m2 wraz z prawem do korzystania z części ww. działki o pow. 715 m2, celem dojazdu do wynajmowanej części, określoną na załączniku graficznym, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej), zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/295/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2040 z dnia 10 lipca 2012 r. ze zm.), działka nr 694 położona jest na terenie w części oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.1P,U, który przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym m.in. lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy Parku Naukowo – Technologicznego.
  Część przedmiotowej nieruchomości przeznacza się do oddania w najem na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2024 r., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu produkcji i usług wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi - na rzecz dotychczasowego Najemcy.
 3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu w formie miesięcznego czynszu w wysokości 6.025,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 00/100) plus podatek VAT. Najemca będzie ponosił pozostałe opłaty związane z nieruchomością, w szczególności: za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, wywóz odpadów na podstawie ich rzeczywistego zużycia przez Najemcę i zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi przez dostawców tych mediów, w oparciu o wskazania liczników i na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów lub Wynajmującego („Opłaty za Media”). Opłaty za Media będą uiszczane w sposób określony na fakturach. Ponadto, Najemca zobowiązany będzie do deklarowania i uiszczania podatku od nieruchomości.    

                                      
CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

WICESTAROSTA
Roman Czepe

Materiały

skan do wykazu
skan​_do​_wykazu.pdf 0.45MB
{"register":{"columns":[]}}