W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

29.03.2024

Białystok, dnia 29 marca 2024 r.

GKNII.6845.1.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu powierzchni użytkowej do oddania w najem.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Powierzchnia użytkowa 1 m2, mieszcząca się w serwerowni zlokalizowanej w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, posadowionego na nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 709/2 o pow. 0,1726 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00110124/7.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XXIX/295/12 z dnia 18.06.2012 r., działka nr 709/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową z zakresu administracji publicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
  Powierzchnię 1 m2 przeznacza się do oddania w najem, na okres od dnia podpisania umowy do 18.10.2026 r., na rzecz dotychczasowego Najemcy. Wynajmowaną powierzchnię Najemca przeznaczy na kolokację serwera.
 3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu w kwocie 200,00 zł/m2 netto plus podatek VAT, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez Wynajmującego w dokumencie rozliczeniowym (np. fakturze). Najemcę obciążać będą również koszty dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w łącznej wysokości 1.580,00 zł brutto płatne miesięcznie. Ponadto, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości. 
  Koszty czynszu będą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 1 stycznia 2025 r.    

    
CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

WICESTAROSTA
Roman Czepe

{"register":{"columns":[]}}