W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

22.04.2024

Białystok, 2024-04-19
GKNII.6840.13.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w formie darowizny.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka 29/5 o pow. 0,0465 ha, położona w obrębie Zaścianki, gmina Supraśl, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00298293/3. Wartość prawa własności przedmiotowej nieruchomości ustalona została na kwotę 93 237,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 20/100).
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie darowizny, w trybie bezprzetargowym, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz Gminy Supraśl, z przeznaczeniem na cel z zakresu realizacji zadań własnych gminy obejmujących sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu Nr XVII/164/04 z dnia 24.04.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Zaścianki) (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 58 z dnia 11.05.2004 r., poz. 981), działka nr 29/5, obr. Zaścianki, gm. Supraśl, przeznaczona jest pod teren komunikacji (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS). Ponadto, Rada Miejska w Supraślu nie wyznaczyła w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ust. 1 oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278), a w konsekwencji działka nr geod. 29/5, obręb Zaścianki, nie jest objęta obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji oraz nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
  Przedmiotowa działka stanowi łącznik pomiędzy ul. Sosnową (drogą gminną) w Zaściankach, a drogą krajową Nr 65 – Gołdap-Bobrowniki.
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Darowizna (0 zł).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}