W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Białystok, 2023-07-26
GKNII.6840.9.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w formie darowizny.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka 218/1 o pow. 0,4520 ha, położona w obrębie Suraż, gm. Suraż, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00099009/1. Wartość prawa własności przedmiotowej nieruchomości, ustalona na podstawie operatu szacunkowego, wynosi 120.413,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzynaście złotych).
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie darowizny, w trybie bezprzetargowym, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz użytkownika wieczystego - Powiatu Białostockiego, na cel publiczny – utrzymywanie dróg publicznych.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Suraż zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Surażu Nr XXII/132/2001 z dnia 26 lutego 2001 r. i Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Suraż oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Surażu Nr XII/63/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie gminy Suraż, działka nr 218/1 o pow. 0,4520 ha, obr. Suraż, gm. Suraż, figuruje jako tereny zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej z dopuszczeniem zakładów usługowych i wytwórczych oraz rezydencjalnej.  
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Darowizna (0 zł).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA 
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}