W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawe

31.07.2023

Białystok, 2023-07-31
GKNII.6845.32.2022
     
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Łączna powierzchni 158 m2, tj.: 81 m2 w działce nr 1067/7, 10 m2 w działce nr 1067/18, 17 m2 w działce nr 1067/19 i 50 m2 w działce nr 1067/20, położonych w obrębie Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, będących własnością Skarbu Państwa, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00283902/8, zajętych pod sieć wodociągową.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Dzierżawa, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, na rzecz „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Działki o numerach ewidencyjnych 1067/18, 1067/19 i 1067/20, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/190/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 4036 z dnia 21 listopada 2013 roku. Działka nr 1067/18 w części jest oznaczona symbolem 14KD-PR – projektowany ciąg pieszo – rowerowy i w części symbolem 1KKw – tereny kolejki wąskotorowej, działka nr 1067/19 jest oznaczona symbolem 1ZP – tereny zieleni urządzonej oraz symbolem 6Kp – tereny parkingów, zaś działka nr 1067/20 w części oznaczona jest symbolem 6Kp – tereny parkingów i w części symbolem 1ZP – tereny zieleni urządzonej. Działka o numerze 1067/7, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, stanowiąca teren kolejki wąskotorowej, w części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/302/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka (rejon ul. Torowej), ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 54, poz. 1211 z dnia 23 października 2002 roku i posiada oznaczenie symbolem 9Kw – teren przebiegu kolejki wąskotorowej, a w pozostałej części działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 114, poz. 1176 z dnia 19 maja 2008 roku i oznaczona jest symbolami: 17 ZKE, 18 ZKE – tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, 25.KDL – publiczne drogi i ulice lokalne i 26.KDD – publiczne drogi i ulice dojazdowe. 
 4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Dzierżawca z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie płacić Wydzierżawiającemu roczny czynsz w wysokości 1887,05 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt siedem złotych pięć groszy) plus należny podatek VAT (23%). Czynsz płatny będzie z góry za dany rok, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na konto wskazane w dokumencie rozliczeniowym (np. fakturze), wystawionym przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 t.j.). Czynsz dzierżawny będzie ulegał zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. 


STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}