W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości do zbycia

16.12.2022

Białystok, dnia 15 grudnia 2022 r.
GKNII.6840.12.2022                    

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego do zbycia w trybie bezprzetargowym celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149/1 o powierzchni 0,0011 ha, położona w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00138763, stanowiąca własność Powiatu Białostockiego, zabudowana częścią budynku mieszkalnego posadowionego na działce sąsiedniej oznaczonej nr geod. 19, położonej w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 19 o pow. 0,25 ha, położonej w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka, na rzecz jej współwłaścicieli, zgodnie z posiadanymi udziałami, tj.: Agnieszki Wojciechowskiej (udział 39/384), Stanisławy Wojciechowskiej (udział 228/384), Adama Wojciechowskiego (udział 39/384), Piotra Wojciechowskiego (udział 39/384) oraz Tomasza Wojciechowskiego (udział 39/384).
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Obszar, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. Gmina Czarna Białostocka posiada opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czarna Białostocka”, uchwalone uchwałą nr XXIII/140/2000 z dnia 30 maja 2000 r. Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej. Funkcja terenów, na których położona jest nieruchomość, wynikająca ze studium, to tereny zabudowy wsi Klimki. Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania na nieruchomości posadowiony jest częściowo budynek mieszkalny, wobec czego działka użytkowania jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Wartość nieruchomości/cena.
  Zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego Nr P/XII-03/2022 wartość prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149/1 o pow. 0,0011 ha, położonej w obrębie Klimki, gm. Czarna Białostocka wynosi 884 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery złote). Nieruchomość zostanie zbyta umową sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego, za cenę ustaloną w trybie rokowań, w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Suchocki

{"register":{"columns":[]}}