W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym

26.10.2023

Białystok, dnia 26 października 2023 r.

GKNII.6840.4.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego do zbycia w trybie bezprzetargowym 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 560/5 o powierzchni 0,0157 ha, położona w obrębie Supraśl, gmina Supraśl, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00203868/3, stanowiąca własność Powiatu Białostockiego, zabudowana schodami prowadzącymi do kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym, na cele działalności sakralnej, na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu Nr L/633/2023 z dnia 2023-09-05 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 2023-09-12, poz. 4737) działka nr geod. 560/5 obręb Supraśl, gm. Supraśl, jest przeznaczona pod: usługi kultu religijnego – przeznaczenie podstawowe oraz usługi edukacji, kultury i rozrywki – przeznaczenie uzupełniające (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UR). 
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Cena nieruchomości została określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych). 
  Wysokość bonifikaty – 90 %.
  Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty wynosi 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                          

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}