W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

Piotr Pyłkowski
pok. 109, tel. 85 740 39 16

Zadania  stanowiska:

 1. zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
 2. opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich oraz dróg sąsiednich powiatów w przypadkach, gdy organizacja ma wpływ na drogi powiatowe i gminne Powiatu Białostockiego,
 3. nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
 4. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz,
 5. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
 6. kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z wprowadzenia organizacji ruchu mającej charakter stały – w terminie 14 dni,
 7. nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z przekazanym do realizacji zatwierdzonym projektem,
 8. zasięganie opinii rzeczoznawców lub biegłych oraz Policji, Zarządu drogi i innych w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo,
 9. przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie wniosków zainteresowanych osób dotyczących organizacji ruchu,
 10. powoływanie komisji w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu,
 11. wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń w wyniku, których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
 13. przeprowadzanie, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 14. przechowywanie i prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 15. wydawanie zezwoleń na organizację imprez z wykorzystaniem wyłącznie dróg powiatowych i gminnych,
 16. wydawanie opinii do zezwoleń na organizację imprez z wykorzystaniem jednocześnie dróg krajowych (lub wojewódzkich) oraz dróg powiatowych(lub gminnych),
 17. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 18. planowanie rozwoju transportu, opracowywanie planu transportu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej,
 19. organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 20. prowadzenie wszelkich spraw związanych z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 21. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,
 22. opracowywanie regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym,
 23. opracowywanie analizy sytuacji komunikacyjnej w regularnych przewozach osób,
 24. opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnych,
 25. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i III,
 26. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym.”,
{"register":{"columns":[]}}