W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko ds. audytu i kontroli wewnętrznej

Robert Dąbrowski - Audytor wewnętrzny

Grzegorz Czochański - Stanowisko do spraw kontroli finansów

II piętro, pok. 210, tel. 85 740-39-88

Zadania stanowiska

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Prowadzenie innych zadań kontrolnych.

3. Sprawdzanie wykonywania zaleceń pokontrolnych

Samodzielne stanowisko ds. bhp i p.poż

Maciej Sańczyk
pokój 110, tel. 85 740-39-75

Zadania stanowiska:

 1. Prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy.
 3. Planowanie i prowadzenie kontroli zewnętrznej i instruktażu jednostek organizacyjnych w zakresie spraw bhp i p.poż.
 4. Zapewnienie niezbędnych instrukcji bhp i p.poż. oraz programów do szkoleń wstępnych i stanowiskowych bhp.
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Beata Pona, Urszula Sosnowska
II piętro, pok. 204, tel. 85 740-39-61

Zadania stanowiska :

 1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
 2. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji w sprawach związanych z przyjmowaniem do pracy, awansowaniem, nagradzaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa z zakresu spraw pracowniczych i BHP.
 4. Sprawowanie nadzoru, kontrolowanie dyscypliny w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa oraz osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych.
 6. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów i rencistów Starostwa.
 7. Realizowanie zadań związanych z BHP i p. poż.
 8. Prowadzenie kontroli zewnętrznej i instruktażu jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie spraw kadrowych, BHP i funduszu socjalnego.
 9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, jej Komisji i Zarządu z zakresu spraw kadrowych.
 10. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu spraw pracowniczych i PFRON
Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski
pokój 112, tel. 85 740-39-97

Zadania stanowiska

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z dnia 4 maja 2016r.) zwanego RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub   podmiotu   przetwarzającego   w   dziedzinie   ochrony   danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia,
 4. współpraca z organem nadzorczym,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach".
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku

Ewelina Kubiciel-Żukowska, Mateusz Nikitiuk

Email: prk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

tel. 85 740 39 95  
pokój 212

godz. pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30- 15:30

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie , za ich zgodą , do już toczących się postępowań w prawach o ochronę interesów konsumentów
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej i organizacjami konsumentów

Przez konsumenta rozumie się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą i zawodową.

Rzecznik działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu białostockiego.

Pytania do Rzecznika można zgłaszać za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
Rzecznik nie odpowiada na e-maile, w których nie podane są dane adresowe (adres zamieszkania, nazwisko i imię) Konsumenta

Samodzielne stanowisko ds. rozwoju, strategii i środków zewnętrznych

 1. w zakresie rozwoju Powiatu:
  1. przygotowanie i aktualizacja Programu rozwoju powiatu,
  2. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie,
  3. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu,
  4. dystrybucja informacji gospodarczej na terenie Powiatu,
  5. opracowywanie we współpracy z gminami Powiatu Białostockiego oraz Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości ofert dla inwestorów zawierających informację o dostępnych gruntach i nieruchomościach do zagospodarowania.
 2. w zakresie Strategii:
  1. przygotowywanie Strategii rozwoju powiatu,
  2. monitorowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją założeń zawartych w Strategii,
  3. nadzorowanie i koordynowanie programów, strategii i raportów opracowywanych przez wydziały i jednostki organizacyjne podległe Powiatowi,
  4. aktualizacja Strategii.
 3. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
  1. przygotowywanie w ramach samodzielnego stanowiska ds. rozwoju, strategii i środków zewnętrznych wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a w szczególności z funduszy europejskich (w uzgodnieniu ze Starostą) oraz prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem tych środków,
  2. koordynowanie i nadzorowanie wniosków przygotowywanych przez wydziały Starostwa, jednostki organizacyjne podległe Powiatowi a także przez podmioty zewnętrzne,
  3. współpraca z jednostkami wdrażającymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  4. programowanie działań w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w szczególności z funduszy europejskich.
{"register":{"columns":[]}}