W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego

Białystok, dnia 28 lutego 2024 r.

STAROSTA         
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 
15-569 Białystok ul. Borsucza 2

GKNII.6821.2.2024

Ogłoszenie
Starosty Powiatu Białostockiego

Działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zwanej dalej u.g.n. w zw. z  art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 733 ze zm.)

informuję

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Sobolewo, gm. Supraśl, oznaczonej jako działki o nr geod.: 677/33 o pow. 0,2462 ha i 677/117 o pow. 0,2188 ha,  w celu przeprowadzenia przez KOBA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, inwestycji celu publicznego, polegającej na polegającej na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej, a następnie wydania, w trybie art. 124  ust. 1a u.g.n., decyzji o niezwłocznym zajęciu ww. nieruchomości celem realizacji przedmiotowej inwestycji.
Na podstawie rejestru PESEL poprzez dostęp do systemu ZSIN, tut. organ ustalił, iż współwłaścicielka rzeczonej nieruchomości, tj. Bogumiła Lidia Zadrożna c. Jana i Lidii, nie żyje. 
Pismem z dnia 9 lutego 2024 r., znak: IC.054.73.2024, Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny poinformował Starostę Powiatu Białostockiego, iż po Bogumile Lidii Zadrożnej nie toczyło się i nie toczy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. 

W myśl art. 113 ust. 7 u.g.n., działki oznaczone nr geod. 677/33 i 677/117 traktować należy więc jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Zgodnie z tym przepisem, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, której właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. 

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i je udokumentowały. 

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, nr tel.: 85 740 63 93.

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości. 

STAROSTA 
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}