W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

20.06.2022

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 519 o pow. 0,26 ha.

Białystok, dnia 10 czerwca 2022 r.

GKNII.6821.23.2022

OGŁOSZENIE Starosty Powiatu Białostockiego

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zwanej dalej u.g.n. informuję o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na podstawie art. 33 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 844 t.j.), w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zwanej dalej u.g.n.,  położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 519 o pow. 0,26 ha, stanowiącej własność nieżyjącej Stanisławy Prześniak, c. Jana i Anny, poprzez zezwolenie Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego, polegającej na położeniu telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi, podwieszanej na słupie należącym do PGE Dystrybucja S.A., zlokalizowanym na terenie w/w nieruchomości do słupów położonych na nieruchomościach sąsiednich, eksploatacji i konserwacji ww. infrastruktury telekomunikacyjnej, projektowanej w przestrzeni ww. działki, a następnie wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu ww. nieruchomości na podstawie art. 124 ust. 1 a u.g.n., w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej właściciel nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone i ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości. 

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, nr tel.: 85 740 63 93.

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.    

STAROSTA  
Jan Bolesław Perkowski

          
 

{"register":{"columns":[]}}