W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W NAJEM NIERUCHOMOŚCI

21.04.2023

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości oznaczonej nr geod. 694 o pow. 2,0778 ha, zabudowanej budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 1155 o pow. zabudowy 13 m2 i nr 1158 o pow. zabudowy 297 m2, położonej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, w części dotyczącej pow. 7708 m2 wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2 – stanowiącej dojazd do wynajmowanej części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Białostockiego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8, zobrazowanej na załączniku graficznym kolorem jasnoniebieskim, stanowiącym integralną część ogłoszenia do przetargu. 

Pierwszy przetarg ustny odbył się dnia 09 marca 2023 r., a wywoławcza stawka czynszu została ustalona na kwotę 1,14 zł (słownie: jeden złoty czternaście groszy) plus podatek VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na  brak oferentów.

Będąca przedmiotem przetargu część działki o nr geod. 694 o pow. 7708 m2 wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2 – stanowiącej dojazd do wynajmowanej części nieruchomości, położonej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, przeznaczona jest do najmu na okres 1 roku, na prowadzenie działalności z zakresu produkcji i usług wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
    
Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu za 1 m2. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 wynosi 1,14 zł (słownie: jeden złoty czternaście groszy) + podatek VAT.

Drugi przetarg na wyłonienie najemcy odbędzie się w dniu 01 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 - sala konferencyjna (parter).

Wadium w pieniądzu wynosi 878,71 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 25 maja 2023 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia 25 maja 2023 r. (włącznie) wpłynęło na w/w konto bankowe. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. 

Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku. Podpisanie umowy najmu nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Czynsz będzie płatny na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, w okresach wskazanych na fakturze, a należności przewidziane w umowie będą ulegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. Ponadto, wyłoniony najemca zobowiązany będzie do deklarowania i uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 t.j.). Poza stawką czynszu, Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu najmu oraz pozostałych opłat związanych z nieruchomością, w szczególności: za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, wywóz odpadów, na podstawie ich rzeczywistego zużycia przez Najemcę i zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi przez dostawców tych mediów, w oparciu o wskazania liczników i na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów lub Wynajmującego. Jeżeli przyszły Najemca przedmiotowej części nieruchomości będzie potrzebował dostępu do energii elektrycznej i wody, zobowiązany będzie do zainstalowania podliczników pomiarowych na wskazane media na swój koszt oraz w okresie zimowym do ogrzewania budynku, w którym znajduje się wodomierz.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu lokalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 85 740 63 93.
                                
                
                    
CZŁONEK ZARZĄDU
 Jan Gradkowski
 

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

Materiały

Mapa parkingu
parking.pdf 4.65MB
{"register":{"columns":[]}}