W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interpelacja w sprawie interwencji do GDDiA

22.09.2022 Jolanta Den

Treść interpelacji

Interpelacja w sprawie interwencji do GDDiA dotyczącej wykonania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Czarnej Białostockiej.

W imieniu swoim oraz mieszkańców Czarnej Białostockiej, zwracam się z prośbą o pomoc w interwencji do zarządcy drogi krajowej nr 19 w celu wykonania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na odcinku Baru Max. Ze względu na bezpieczeństwo osób, które mieszkają na osiedlu Buksztel i przemieszczają się w kierunku centrum miasta, w szczególności dzieci uczęszczających do trzech szkół, istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia przejścia przez ulicę Białostocką. Miejsce to jest szczególnie niebezpieczne ze względu na duży, ciągły ruch pojazdów, często jadących z nadmierną prędkością. Niestety zdarzały się już przypadki potrąceń z utratą zdrowia oraz śmierci.

Obecna sytuacja stanowi zagrożenie i jest istotnym problem dla mieszkańców Czarnej Białostockiej.

W związku z powyższym proszę o pilną interwencję.

Z poważaniem
Jolanta Den

Treść Odpowiedzi

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 22.09.2022r. (data wpływu 06.10.2022r.), Pani Jolanty Den, Radnej powiatu Białostockiego w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Czarnej Białostockiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku poniżej przedstawia stanowisko w sprawie.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych stanowiłaby zadanie inwestycyjne. Omawiane przejście dla pieszych znajduje się w obrębie jednego z dwóch skrzyżowań, t.j. skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 z ul. Piłsudskiego, które to razem ze skrzyżowaniem drogi krajowej Nr 19 z ul. Sienkiewicza, zostało ujęte do przebudowy w ramach Programu Redukcji Liczby i Skutków Zdarzeń Drogowych. Przebudowa skrzyżowania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez wykonanie pasów do skrętu w lewo oraz wyspy azylu dla pieszych.

W latach 2025-2027 przewiduje się również budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokółka - Czarna Białostocka w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, co spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość, zredukuje ruch drogowy do ruchu lokalnego i w konsekwencji znacząco poprawi bezpieczeństwo także niechronionych użytkowników drogi.

Biorąc pod uwagę trwające procedury dwóch inwestycji o dużym obciążeniu technicznym i ekonomicznym, wprowadzenie do planów kolejnego zadania inwestycyjnego na tym odcinku byłoby niezmiernie trudne do wykonania. Jednakże GDDKiA wychodząc naprzeciw postulatom obywatelskim podjęła się analizy konieczności wykonania sygnalizacji świetlnej na wnioskowanym przejściu dla pieszych.

W tym celu w dn. 13.10.2022r. przeprowadzono pomiary natężenia ruchu samochodowego i pieszego w przekroju przejścia, które w godzinie szczytu wyniosły: 978 pojazdów oraz 14 pieszych. Jednocześnie dokonano oceny widoczności i poprawności oznakowania w obrębie przejścia dla pieszych.

Zgodnie ze standardami obowiązującym w GDDKiA jednym z warunków koniecznych do sprawdzenia w przypadku oceny konieczności wyposażenia przejścia dla pieszych w sygnalizację świetlną są kryteria punktowe zawarte w rozdziale 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Składowymi do obliczenia kryterium łącznego są punktowe kryteria cząstkowe obliczane na podstawie obciążenia ruchem pojazdów i ruchem pieszych w godzinie szczytu (Pv) oraz liczby wypadków w okresie ostatnich 24 miesięcy (PVi). Otrzymane wyniki obciążenia ruchem i zweryfikowane ilości wypadków w okresie ostatnich 24 miesięcy na podstawie zestawienia wypadków i kolizji drogowych w latach 2020 i 2021, pozwoliły na obliczenie kryterium łącznego o wartości 32 punktów. Tak wyznaczona suma punktów z kryteriów cząstkowych o wartości mniejszej niż 50 uzasadnia stwierdzenie, że analizowane nw kryterium czynniki nie wskazują potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej. Jest to jeden z warunków, który byłby przyczyną braku akceptacji nowego zadania w planach.

Analizując oznakowanie oraz uwarunkowania geometryczne i lokalizacyjne przedmiotowego przejścia stwierdzono, że jest ono usytuowane w terenie zabudowanym, na prostym odcinku drogi jednojezdniowej z zapewnionymi warunkami widoczności i dostrzegalności pieszego zbliżającego się oraz przechodzącego przez przejście dla pieszych. Przejście jest prawidłowo oznakowane znakami pionowymi D-6 oraz poziomymi P-10, a oznakowanie poziome i geometria odcinków dojazdowych (m.in. wyspy w obrębie zjazdu i wyjazdu ze stacji benzynowej oraz tory kolejki wąskotorowej), sugerują kierującym zachowanie zwiększonej ostrożności i redukcję prędkości.

Biorąc powyższe pod uwagę, Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad nie znajduje podstaw do wykonania wnioskowanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 19 w Czarnej Białostockiej.

Niezależnie od powyższego GDDKiA prześle informację do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z prośbą o zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na tym odcinku drogi krajowej.

Dokument podpisany elektronicznie
Z poważaniem, Wojciech Borzuchowski Dyrektor Oddziału

Treść Odpowiedzi nr 2

W nawiązaniu do Interpelacji Pani Jolanty Den Radnej Powiatu Białostockiego z dnia 22.09.2022r. wnoszącej o wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Czarnej Białostockiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zwraca się z prośbą o zwiększenie nadzoru na przedmiotowym odcinkiem drogi krajowej Nr 19.

Na wyżej wymieniony wiosek w dn. 13.10.2022r. przeprowadzono pomiary natężenia ruchu samochodowego i pieszego w przekroju przejścia, które w godzinie szczytu wyniosły: 978 pojazdów oraz 14 pieszych. Jednocześnie dokonano oceny widoczności i poprawności oznakowania w obrębie przejścia dla pieszych. Na podstawie dokonanej analizy kryterium punktowego zawartego w rozdziale 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a także uwarunkowań geometrycznych i lokalizacyjnych przedmiotowego przejścia, nie stwierdzono przesłanek wskazujących na konieczność wykonania wnioskowanej sygnalizacji świetlnej. Natomiast w trakcie prowadzonych pomiarów ruchu zaobserwowano przekraczanie dopuszczalnych prędkości przez kierowców poruszających się drogą krajową Nr 19.

W związku z tym, że przestrzeganie dopuszczalnej prędkości ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu jakimi są piesi, GDDKiA Oddział w Białymstoku zwraca się z prośbą o wzmożoną kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej Nr 19 na przejściu przez miejscowość Czarna Białostocka.
Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem,
Tomasz Wróblewski Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Materiały

Interpelacja
RP000372022​_interpelacja2.pdf 0.06MB
Odpowiedź
RP000372022​_odpowiedz2.pdf 0.12MB
Odpowiedź nr 2
Sksero6221121120901002.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}