W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Zarządu Powiatu Białostockiego

24.05.2022

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz na stronie internetowej www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl - informację za 2021 r:

I. Wykonanie budżetu Powiatu Białostockiego  za 2021 rok:

Dochody:

  1. Plan dochodów  po zmianach: 201 353 881,60 zł    
  2. Wykonanie dochodów: 208 466 582,15 zł

Wydatki:

1.    Plan wydatków po zmianach: 220 448 191,57 zł
2.    Wykonanie wydatków: 182 333 779,12 zł    

Wynik budżetu (+ nadwyżka/ - deficyt)

  1. Planowany wynik:  - 19 094 309,97 zł
  2. Wykonany wynik:   + 26 132 803,03 zł

II. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 2 246 294,90 zł

III. Wymagalne zobowiązania budżetu powiatu na 31.12.2021 r.: 200,79 zł

IV. Kwota dotacji otrzymanych w 2021 roku z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 20 979 307,61 zł

V.  Kwota dotacji udzielonych w 2021 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego: 789 772,29 zł

(szczegółowe zestawienie w Załączniku Nr 3 rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2021 rok – Uchwała Nr 959/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2022  r. – Biuletyn Informacji Publicznej 

VI.    Udzielone poręczenia i gwarancje
Zgodnie z Uchwałą Nr 681/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 czerwca 2021 roku zostało udzielone poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach do kwoty 500 000 zł.

VII.    Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki prawne, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 

1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia:
Karolina Gordon 12 399,94 umorzenie Ważny interes dłużnika
Iwona Kurowicka 1 346,93 umorzenie Ważny interes dłużnika
Katarzyna Barska 1 221,00 umorzenie Ważny interes dłużnika
Krzysztof Gordon 12 457,57 umorzenie Ważny interes dłużnika
Robert Milewski 2 382,61 umorzenie Ważny interes dłużnika
Ewa Kosińska 2 440,00 umorzenie Ważny interes dłużnika
Wioleta Pańkowska 1 905,00 umorzenie Ważny interes dłużnika
Renata Druć 599,17 umorzenie Ważny interes dłużnika
Renata Druć, 
Piotr Adam Dobrogowski
5 548,13 umorzenie Ważny interes dłużnika
Romuald Wołpiuk 1 555,00 umorzenie Ważny interes dłużnika
GEONADIR Sp. z o.o. 3 509,57 umorzenie Ważny interes dłużnika
Justyna Górska 10 352,31 umorzenie Ważny interes dłużnika

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm)

2.    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:
   

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)


VIII.    Osoby prawne i fizyczne, którym udzielono pomocy publicznej – z budżetu powiatu – nie udzielono z państwowych funduszy celowych – wg załącznika

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
 

Materiały

Załącznik do Informacji zarządu
21.xls 0.70MB
{"register":{"columns":[]}}