W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Decyzja o nabyciu prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Bobrowniki, gmina Gródek.

12.10.2023

Białystok, 2023-10-11
GKNII.6820.1.2020
    

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2b i 2i w związku z art. 9 ust. 2a i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., poz. 770 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego stwierdza nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r., nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 221/10 o powierzchni 0,0427 ha, położonej w obrębie Bobrowniki, gmina Gródek. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 1997 r., poz. 770 ze zm.) podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie zwrócony, odrzucony, oddalony albo postępowanie o wpis zostało umorzone, skutki określone w niniejszym przepisie oraz przepisach ust. 2b-2g i 2i powstają z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia wniosku albo umorzenia postępowania.

W myśl. art 9 ust. 2b ww. ustawy, z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w ust. 2a. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 2a. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.        

Stosownie do art. 9 ust. 2i ww. ustawy, nabycie przez Skarb Państwa zgodnie z ust. 2b własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Zaś według art. 9 ust. 2j ww. ustawy, w postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań, o których mowa w ust. 2b, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem Skarb Państwa jest reprezentowany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2a.

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łużanach, nie dopełniła obowiązku przerejestrowania do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do dnia 31.12.2015 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pismem z dnia 11.05.2022 r. poinformował, iż Spółdzielnia nie została przerejestrowana do KRS pomimo upływu terminu na dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z dniem 01.01.2016 roku podmiot utracił byt prawny.

Jak ustalono w toku postępowania, w skład mienia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, wchodziła w dniu 01.01.2016 r. nieruchomość oznaczona nr 221/10 o powierzchni 0,0427 ha, położona w obrębie Bobrowniki, gmina Gródek. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00070900/8, gdzie w dziale II jako właściciel wpisana jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łużanach z siedzibą w Bobrownikach. W dziale IV przedmiotowej księgi wieczystej wpisane są: hipoteka przymusowa zwykła do kwoty 10 012,48 zł, na rzecz wierzyciela – Skarb Państwa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Białymstoku oraz hipoteka przymusowa zwykła do kwoty 3 299,54 zł, na rzecz wierzyciela – Skarb Państwa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2c powołanej na wstępie ustawy, roszczenia wierzycieli podmiotów, o których mowa w ust. 2a, wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. Jeżeli przed nabyciem mienia przez Skarb Państwa wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi, o którym mowa w ust. 2a, roszczenie stwierdzone w tym tytule wygasa, w przypadku gdy wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. W orzecznictwie sądowym reprezentowane jest stanowisko, że po 1 stycznia 2017 r. Sąd nie powinien nadawać przeciwko Skarbowi Państwa klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko pierwotnemu dłużnikowi. 

Tut. Organ uzyskał od wierzyciela, tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, zgody na wykreślenie hipotek figurujących w ww. księdze wieczystej.

Jak zauważa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 stycznia 2020 r., II SA/Gd 588/19, „byli członkowie podmiotu, którego majątek został przejęty na skutek utraty bytu prawnego ze względu na niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego przez ten podmiot, nie posiadają przymiotu strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji deklaratoryjnej z art. 9 ust. 2b i ust. 2i ustawy z 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym”. 

Nieruchomość położona jest na terenie powiatu białostockiego, zatem zgodnie z art. 9 ust. 2i ww. ustawy, organem właściwy do wydania deklaratoryjnej decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości jest Starosta Powiatu Białostockiego. Natomiast, jako że siedziba Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach położona była na terenie powiatu białostockiego, Skarb Państwa jest reprezentowany w niniejszym postępowaniu przez Starostę Powiatu Białostockiego, jako wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej.  

Z uwagi na powyższe, wobec przesłanek określonych w art. 9 ust. 2a i 2b ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, należy orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja zostanie także podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2 i ul. J. K. Branickiego 13, Urzędu Gminy w Gródku oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}