W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

Tutaj uzyskasz podstawowe informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych. Możesz również zapoznać się z klauzulami informacyjnymi poszczególnych zadań realizowanych przez Gminę Wietrzychowice.

Żółta teczka z dokumentami zamknięta na srebrną kłódkę

Ogólna klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wietrzychowice reprezentowana przez Wójta Gminy Wietrzychowice, z siedzibą 33-270 Wietrzychowice 19, tel. 14 641 80 45 e-mail: gmina@wietrzychowice.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wietrzychowice.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
  • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych,
  • na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • inne jednostki organizacyjne Gminy Wietrzychowice,
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstain i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa sie na podstawie wyrazonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Materiały

Klauzula informacyjna MONITORING
Klauzula​_informacyjna​_MONITORING.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna TRANSMISJA SESJI
Klauzula​_informacyjna​_TRANSMISJA​_SESJI.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna KOMISJA ALKOHOLOWA
Klauzula​_informacyjna​_KOMISJA​_ALKOHOLOWA.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna SPRAWY ZAŁATWIANE MILCZĄCO NA PODSTAWIE KPA
Klauzula​_informacyjna​_SPRAWY​_ZAŁATWIANE​_MILCZĄCO​_NA​_PODSTAWIE​_KPA.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
Klauzula​_informacyjna​_NABÓR​_NA​_WOLNE​_STANOWISKA​_URZĘDNICZE.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna NUMER PORZĄDKOWY NIERUCHOMOŚCI.
Klauzula​_informacyjna​_NUMER​_PORZĄDKOWY​_NIERUCHOMOŚCI.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna ODPADY KOMUNALNE
Klauzula​_informacyjna​_ODPADY​_KOMUNALNE.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna PODATKI
Klauzula​_informacyjna​_PODATKI.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna WYCINKA DRZEW
Klauzula​_informacyjna​_WYCINKA​_DRZEW.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Klauzula​_informacyjna​_ZAMÓWIENIA​_PUBLICZNE.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
Klauzula​_informacyjna​_ZEZWOLENIA​_NA​_ALKOHOL.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Klauzula​_informacyjna​_ZWROT​_PODATKU​_AKCYZOWEGO.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DROGAMI
Klauzula​_informacyjna​_CZYNNOŚCI​_ZWIĄZANE​_Z​_DROGAMI.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}