W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu:

Urząd Gminy Wietrzychowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Urzędu Gminy Wietrzychowice

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-18

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31 - na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot publiczny

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu),
  • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, logotypy itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu,
  • niektóre filmy mogą nie posiadać audio deskrypcji,
  • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna:

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komurkowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-31 Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: gmina@wietrzychowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 641 80 45 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie dostępności serwisu jest Małgorzata Kabat

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Urząd Gminy Wietrzychowie, 33-270 Wietrzychowice 19 posiada dwa wejścia. Wejście po schodach od strony drogi powiatowej oraz wejście od strony zachodniej (naprzeciw sklepu) które jest wyposażone w podjazd dla wózków zlokalizowany przy schodach. Drzwi do wejścia otwierają się automatycznie.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Wietrzychowice nie udostępnia aplikacji mobilnych

{"register":{"columns":[]}}