W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Tymbark

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję L Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.

Zaproszenie na Sesję

Porządek L Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym
 6. Interpelacje, zapytania Radnych i odpowiedzi Wójta.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie na rok 2023
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/321/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark dla części obrębów Tymbark i Podłopień
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych wraz z placami zabaw przy Szkole Podstawowej w Podłopieniu i Szkole Podstawowej w  Zawadce oraz boisk sportowych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Piekiełku.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy obiektach wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 w Gminie Tymbark
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2024 - 2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Limanowskim projektu drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekiełko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekiełko/ Tymbark, Powiat Limanowski - Etap I w km od 0+500,50 do km 1+110,25” – Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Piekiełku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/155/2017  Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark oraz określenia liczby punktów przyznanych za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy.


        /-/  Przewodnicząca Rady  Gminy
                      Stanisława Urbańska

{"register":{"columns":[]}}