W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Relacja z L Sesji Rady Gminy

W dniu 23 listopada br. odbyła się L Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 14 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Relacja z L Sesji

Wójt Gminy Tymbark przedstawił obszerne sprawozdanie międzysesyjne, zawierające działalność Wójta Gminy Tymbark od 28 września do 23 listopada 2023 roku. Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy przyjęła następujące uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2023

W postanowieniu zwiększono m.in. dochody o kwotę 2 313 956 zł środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę 2 321 231zł z uwagi na przesunięcie nakładów inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku. Najważniejsza zmiana to zmniejszenie dochodów z tytułu VAT od inwestycji realizowanej w latach 2022-2023 pod nazwą "Rozbudowa sytemu wodno-kanalizacyjnego, w wyniku którego płatność przypadająca na miesiąc wrzesień 2023 r. została przesunięta na grudzień, co nie daje mozliwości odzyskania VAT w bieżącym roku.

Ponadto znaczna kwota wydatków została zaplanowana na utrzymanie oświaty, w związku ze zwiększeniem oddziałów przedszkolnych oraz wydatkami bieżącymi oświaty w kwocie 262 768 zł.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark

Uchwała urealnia kwoty wydatków i dochodów w konsekwencji podjętych zmian budżetowych na rok 2023 oraz przy wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, do których należy zaliczyć:

  1. remont dróg Pasterniki i Bubulówka w Podłopieniu,
  2. opracowanie dokumentacji projektowych - tarasu widokowego na górze Łopień,
  3. przebudowę DK 28 Zator- Medyka w miejscowości Zamieście,
  4. renowacje ołtarzy bocznych w nawie głównej, ambony oraz balustrady chóru kościoła parafialnego w Tymbarku,
  5. rozbudowa sytemu wodno-kanalizacyjnego etap II w miejscowościach Piekiełko ,Tymbark, Zamieście,
  6. przebudowa budynku UG w Tymbarku,
  7. rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego w Tymbarku.

Pozostałe Uchwały

W wyniku pozyskania dodatkowych środków do budżetu, podjęto uchwałę uchylającą wcześniej podjętą uchwałę intencyjną, upoważniającą do zaciągnięcia kredytu. Ustanowiono iż podatek od nieruchomości wzrośnie o 10%, a także uchwalono dopuszczenie budownictwa mieszkaniowego oraz usług turystycznych  dla obrębów Zamieście i Tymbark.

Warto zwrócić uwagę na uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark dla części obrębów Tymbark i Podłopień - Zmiana dotyczy  wprowadzenia zmniejszenia obszaru na Łopieniu  przeznaczonego na budowę tarasu widokowego.

Podjęto również akt określający warunki współpracy z organizacjami pożytku publicznego w roku 2024.

W kolejnej uchwale przyjęto regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych wraz z placami zabaw przy Szkole Podstawowej w Podłopieniu i Szkole Podstawowej w  Zawadce oraz boisk sportowych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Piekiełku.

Na szczególną uwagę zasługuje uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy obiektach wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - przyznano dotacje w łącznej kwocie 590 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Tymbarku na renowacje ołtarzy bocznych w nawie głównej, ambony oraz balustrady chóru.

Uchwała nr 398 pozwala na zawarcie porozumienia z Powiatem Limanowski  w sprawie realizacji projektu dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Piekiełku, z kolei uchwała nr 399 wprowadza zmianę dotyczącą deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu z 4,5 godziny do 5 godzin ponad podstawę programową.

Ponadto zostały podjęte następujące  uchwała z zakresy opieki społecznej przedłużające funkcjonowanie  programów osłonowych.

  • Uchwała nr L/395/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 w Gminie Tymbark,
  • Uchwała nr L /396/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2024 - 2027.
  • Uchwała nr L/397/2023 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

W wyniku podjętej uchwały podwyższono kryterium dochodowe o 200 dla  osób i rodzin objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028.

Zapraszamy do śledzenia sesji Rady Gminy Tymbark on-line: tymbark.sesja.pl.

{"register":{"columns":[]}}