W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Augustów za rok 2023

17.05.2024

Na zdjęciu widać rękę osoby stemplującej dokument za pomocą prostokątnego stempla. Na pierwszym planie z lewej strony widać stos dokumentów spiętych spinaczami, po prawej stronie obrazu wyraźnie widoczne jest słowo “Zarządzanie”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.3.2024

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Augustów za rok 2023

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz.721) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Augustów za rok 2023 stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Augustów podlega przedłożeniu Radzie Gminy Augustów oraz publikacji na stronie internetowej gminy Augustów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

Raport o stanie gminy

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzona została nowa instytucja – raport o stanie gminy. Została ona uregulowana w nowym przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku 2023, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, i zostanie przedstawiony przez wójta radzie gminy do dnia 31 maja 2024 r.

Rada gminy może przy tym określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W bieżącym roku uchwała taka nie powstała, być może zostanie uchwalona w terminie późniejszym.

Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy to pierwszy etap procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Pozostałe etapy to:

- debata nad raportem

- przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Ustawodawca połączył procedurę rozpatrywania raportu z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium. W art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, wskazano, iż rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Jednocześnie raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzana jest debata. Udział w debacie wziąć będą mogli nie tylko radni, ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (gdyż nasza gmina ma do 20 tysięcy mieszkańców). Zgłoszenie takie składać się będzie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada gminy zwiększy tę liczbę. Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy (a więc analogicznie jak w przypadku uchwały w sprawie absolutorium).

Materiały

Raport o stanie Gminy Augustów za 2023r.
Raport​_o​_stanie​_Gminy​_Augustów​_za​_2023r.pdf 0.83MB
{"register":{"columns":[]}}