W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 10/2024 z dnia 26.04.2024 r.

09.05.2024

Na zdjęciu widoczne są ręce osoby, która pisze coś na klawiaturze laptopa. Laptop jest otwarty, smukły, z czarnymi klawiszami i srebrnym korpusem. W tle widoczny jest rozmyty widok na wnętrze. Po prawej stronie obrazu znajduje się duży tekst “Obwieszczenie”

Augustów, dnia 26.04.2024 r.

AB-I.6740.1.16.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 10/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 26.04.2024 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2024 r., Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „„Rozbudowa drogi gminnej Nr 102648B (Wieś Gabowe Grądy) od skrzyżowania do posesji Gabowe Grądy nr 13” w zakresie: rozbudowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 5,00 m z poboczami o szerokości 0,75 m, przebudowy istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej, wykonania skarp przydrożnych oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 63 obręb Gabowe Grądy, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Promiski:

167/1 o powierzchni 0,0868 ha (z podziału dz. 167 na dz. nr 167/1 i 167/2),

obręb Gabowe Grądy:

64/1 o powierzchni 0,0026 ha (z podziału dz. 64 na dz. nr 64/1 i 64/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu nr ewid.:

- 167/2 (z podziału dz. 167) obręb Promiski w celu dowiązania wysokościowego zjazdu;

- 106, 107/1 obręb Gabowe Grądy w celu dowiązania wysokościowego zjazdów;

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 09.05.2024 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 09.05.2024 r. do 23.05.2024 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

{"register":{"columns":[]}}