W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obrady III sesji Rady Gminy

17.06.2024

Zdjęcie przedstawia przestronną salę konferencyjną z dużym stołem w kształcie litery U w centrum. Wokół stołu ustawione są pomarańczowe krzesła, każde wyposażone w mikrofon. Podłoga jest szara wykonana z płytek. Na lewej ścianie wyświetlane są dwie flagi i okno wpuszczające naturalne światło. Dodatkowe miejsca do siedzenia są dostępne w postaci pomarańczowych krzeseł ustawionych w rzędach w tylnej części pomieszczenia.

 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 17 czerwca 2024 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2024 r. /wtorek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 22 maja 2024 r. do 25 czerwca 2024 roku.

4. Przyjęcie sprawozdań:

a) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2023 rok;

b) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2023;

c) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2023;

d) z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym za rok 2023.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Augustów za 2023 r.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:

a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu

z realizacji budżetu za 2023 rok,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

  1. a) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;
  2. b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;
  3. c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów;

    d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2024;

    e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2027.

  1. 8. Wolne wnioski.
  2. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

   10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Maciej Kamil Kowalewski

Materiały

Projekt​_uchwały​_nr​_III​_2024​_zmiana​_uchwały​_dot​_sieci​_szkół
Projekt​_uchwały​_nr​_III​_2024​_zmiana​_uchwały​_dot​_sieci​_szkół.pdf 0.13MB
Projekt​_uchwały​_nr​_III​_2024​_zmiana​_uchwały​_dot​_oddziałów​_przedszkolnych
Projekt​_uchwały​_nr​_III​_2024​_zmiana​_uchwały​_dot​_oddziałów​_przedszkolnych.pdf 0.15MB
Projekt​_Uchwały​_nr​_III​_2024​_sprawo​_finanbudź​_za​_2023​_r
Projekt​_Uchwały​_nr​_III​_2024​_sprawo​_finanbudź​_za​_2023​_r.pdf 0.11MB
Projekt​_Uchwały​_nr​_III​_2024​_absolutorium​_ZA​_2023​_ROK
Projekt​_Uchwały​_nr​_III​_2024​_absolutorium​_ZA​_2023​_ROK.pdf 0.11MB
Projekt​_Uchwały​_nr​_III​_​_2024​_wotum​_zaufania
Projekt​_Uchwały​_nr​_III​_​_2024​_wotum​_zaufania.pdf 0.10MB
Projekt​_Uchwały​_​_​_​_zmiana​_preliminarza-czerwiec​_2024
Projekt​_Uchwały​_​_​_​_zmiana​_preliminarza-czerwiec​_2024.pdf 0.12MB
ZarządzenieOR005067320242024-03-20
ZarządzenieOR005067320242024-03-20.pdf 5.73MB
zarzadzenie​_OR00506782024​_Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2023​_rok
zarzadzenie​_OR00506782024​_Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2023​_rok.pdf 7.98MB
UCHWALA​_RIOII-00321-35-2024​_1​_akt
UCHWALA​_RIOII-00321-35-2024​_1​_akt.pdf 0.08MB
Sprawozdanie​_za​_2023​_rok​_ZOESz
Sprawozdanie​_za​_2023​_rok​_ZOESz.pdf 1.33MB
{"register":{"columns":[]}}