W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części

Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w dacie wywłaszczenia (odpis z księgi wieczystej z wpisami w dziale I i II dokonanymi przed datą wywłaszczenia, umowa nabycia prawa własności nieruchomości, decyzja lub orzeczenie sądu o nadaniu prawa własności).
3. Prawomocne postanowienie spadkowe stwierdzające nabycie praw do spadku, jeżeli o zwrot ubiegają się następcy prawni poprzedniego właściciela (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona).
4. Decyzja o wywłaszczeniu lub akt notarialny o nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa.
5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania pełnomocnictwa.

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1, tel. (13) 4486474 lub (13) 448 34 10 wew. 203.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 – Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:
1) pomimo upływu 7 lat od dnia , w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo;
2) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.
Jeżeli cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część.
W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.
Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa. Jeżeli zwrotowi podlega część wywłaszczonej nieruchomości, zwracaną kwotę odszkodowania ustala się proporcjonalnie do powierzchni tej części nieruchomości.

Materiały

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
wniosek​_31.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}