W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek określający:
a) nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości,
b) cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
c) powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
d) dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
e) lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
f) właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
g) osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
h) nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje
2. Dokumenty z przebiegu rokowań.
3. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Mapę do celów prawnych z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości.
5. Zupełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
6. W razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1,
tel. 13-4486474 lub 13-4483410 wew.203

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18,
38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne (wskazane w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie zostały nabyte w drodze umowy. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej zarządu. Wszczęcie postępowania należy poprzedzić rokowaniami. Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, nieruchomość zamienna.

{"register":{"columns":[]}}