W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Własny biznes receptą na sukces

Własny_biznes_receptą_na_sukces

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „Własny biznes receptą na sukces” od 11 MAJA do 24 MAJA 2022 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do projektu „Własny biznes receptą na sukceswspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne  niezarejestrowane
w urzędzie pracy
, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Do projektu szczególnie zapraszamy:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 • osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wolą Tarnobrzeg.

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).

Formy wsparcia:

 • szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu.
 • Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 700,00 zł przez okres 6 m-cy.

REKRUTACJA TRWAĆ BĘDZIE OD 11 MAJA 2022 R. DO 24 MAJA 2022 R.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
 • przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
 • przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
 • w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w  formie skanów dokumentów e-mailem na adres pocztowy wlasnybiznes@tarr.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

CEL PROJEKTU

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet i 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 706 664,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 438 376,41 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 251 641,59 PLN

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wlasnybiznestarr.pl

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

{"register":{"columns":[]}}