W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznego wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadaniem cech dokumentów tym opracowaniom przez uwierzytelnienie

Wymagane dokumenty

- zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych i prac kartograficznych;

- wraz z w/w zawiadomieniem wykonawca przekazuje do PODGiK zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art.4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz dokumentację z wykonanej pracy geodezyjnej w formie operatu technicznego zgodnie ze standardami technicznymi określonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w oparciu o wytyczne PODGiK w Jaśle (operaty pomiarowe dotyczące aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczych urządzeń naziemnych i podziemnych, operaty dotyczące podziałów działek, rozgraniczeń i wskazań granic działek, operaty dotyczące klasyfikacji gruntów, aktualizacji użytków gruntowych, wyciągi z operatów szacunkowych oraz inne opracowania do celów prawnych).

Opłaty

Brak.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości; Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle ul. Rynek 18, pokój nr 9 tel. (13) 448 64 66 lub (13) 448 34 10 wew. 209, pokój nr 7 tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i  kartograficzne - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych

- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia
o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Do terminów, o których mowa powyżej, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych
z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Wykonawca może złożyć do Podkarpackiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia do PZGIK zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekazuje dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. Dokumentacja złożona przez wykonawcę podlega w Ośrodku Dokumentacji weryfikacji w zakresie określonym przez przepisy ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po przeprowadzonej weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym operat techniczny zostaje włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co potwierdza się wpisem do ewidencji materiałów zasobu. Następuje aktualizacja prowadzonych przez Starostę baz danych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zwraca się przekazane przez wykonawcę zbiory danych i dokumentację wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości.

Materiały

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
zawiadomienie​_wykonanie​_pracy​_geodezyjnej​_OK.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}