W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Udostępnianie danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wymagane dokumenty

- formularz zamówienia;

- w przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny
w tym zakresie – pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.

Opłaty

Opłaty za wydanie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle:

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055  Bank Spółdzielczy w Rymanowie


Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres jest naliczana zgodnie z ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiór/wysyłka zamówionych materiałów następuje po uprzednim okazaniu dowodu wpłat.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle; Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- pokój nr 12, tel. (13) 448 64 86 lub (13) 448 34 10 wew. 216

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie materiałów następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca.

Odbiór/wysyłka zamówionych materiałów następuje po uprzednim okazaniu dowodu wpłat.
Załatwienie sprawy drogą korespondencyjną: po otrzymaniu zamówienia wysyłany jest rachunek, a po jego opłaceniu dosyłane są dokumenty.

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego służy odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,  35-959 Rzeszów za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

Brak.

Materiały

Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P
Wniosek​_o​_udostępnienie​_danych​_PZGiK​_P..pdf 0.35MB
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z operatu ewidencyjnego PZGiK
EGIB.pdf 0.35MB
Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P1
p1.pdf 0.23MB
Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P2
p2.pdf 0.30MB
Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P3
p3.pdf 0.23MB
Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P4
p4.pdf 0.23MB
Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P5
p5.pdf 0.15MB
Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P6
p6.pdf 0.23MB
Wniosek o udostępnienie danych PZGiK P7
p7.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}