W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej

Wymagane dokumenty

- wniosek;

- załączniki:

 1. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla działki objętej wnioskiem);
 2. projekt zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem, z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni – z rozbiciem na działki i klasy gruntów, podpisanym przez wykonawcę projektu;
 3. 3 egzemplarze mapy uzupełniającej z projektem podziału użytków;
 4. dokument umożliwiający ustalenie wartości rynkowej 1 mgruntu podlegającego wyłączeniu (operat szacunkowy gruntu wyłączonego z produkcji lub opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego, określające jego wartość w dniu wyłączenia z produkcji, akt notarialny przeprowadzonej transakcji kupna – sprzedaży dla gruntu objętego decyzją o wyłączeniu z produkcji lub inne dowody określające wartość gruntu) - nie jest wymagana informacja o wartości wyłączanego gruntu przy inwestycjach na cele budownictwa mieszkaniowego - a mianowicie przy wyłączaniu gruntu do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny,
  w przypadku budynku wielorodzinnego;
 5. dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu w przypadku prowadzenia inwestycji na gruntach nie stanowiących własności inwestora;
 6. w przypadku gdy grunt jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli;
 7. upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony + opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

 

Opłaty

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. III ust. 44 pkt. 3 kolumna 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle
ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, pokój nr 25,
tel. (13) 448 64 81 lub (13) 448 34 10 wew. 211.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Wniosek oraz oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia wynosi 17,00 zł.

Materiały

Wniosek o trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej
wniosek​_trwałe​_wyłącz​_z​_proddoc.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}