W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2023.

                                                                                                         Załącznik

                                                                                                         do Uchwały Nr 38/2023

                                                                                                         Zarządu Powiatu w Jaśle

                                                                                                          z dnia 28 marca 2023 roku

 

                                                                             OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu w Jaśle działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.) i Uchwały Nr LXVIII/491/2022 Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 16 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2023.

 

I. Rodzaje wspieranych zadań, planowana wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku oraz zasady i terminy składania i rozpatrywania ofert.

 

1. Rodzaje zadań:

 

 1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych.

              Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w 2023 r. –
              6 500,00 zł.

 

 1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów  sportowych.

              Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w 2023 r. –

              10 000,00 zł.

 

 1. Uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.). W konkursie mogą uczestniczyć podmioty,  
  które spełniają następujące warunki:
 1. realizują zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Jasielskiego,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,
 4. przedłożą prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

 

3. Oferta – odrębna na każde zadanie – powinna być złożona na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

4. Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło lub  za pośrednictwem  poczty (liczy się data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego

w Jaśle) w formie pisemnej na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.”
(z  zaznaczeniem  numeru  zadania  określonego w pkt. 1)  w terminie  do dnia  18 kwietnia

2023 r., do godz. 14.30.

Oferty złożone na niewłaściwych formularzach lub po terminie oraz oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę w konkursie. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 

5. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle - https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/dzialalnosc-pozytku-publicznego

 

 

6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, uwzględniający osoby uprawnione do składania oświadczeń woli – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 2. statut organizacji,
 3. ewentualne referencje wystawione organizacji w związku z realizacją zadań publicznych.
 4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku realizacji zadań
  z partnerem).

 

7. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów – każdą stronę należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

8. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 

9. Jeżeli oferta podpisana jest przez inne osoby niż uprawnione do reprezentowania – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

10. Załączniki dołączone do ofert powinny być: zebrane w całość, ponumerowane i parafowane przez uprawnione osoby.

 

II. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2023 roku.
 2. Realizacja zadania powinna być dokonana zgodnie z zawartą umową, z należytą starannością oraz z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zadania powinny mieć charakter ponadgminny - tzn. powinny to być zadania planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednej gminy lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych mieszkających na terenie co najmniej dwóch gmin Powiatu Jasielskiego.
 4. Warunki realizacji zadania określają ponadto art. 16, 17, 18 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to jest:
 1. na wykonanie zadania będzie zawarta odpowiednia umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego,
 2. realizacja zadania publicznego będzie kontroli i ocenie przez organ zlecający,
 3. z wykonania zadania publicznego należy złożyć odpowiednie sprawozdanie.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma  podmiot,  którego  oferta  zostanie  wybrana  w  postępowaniu   konkursowym

i z którym zawarta zostanie umowa.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 50 % kosztów realizacji projektu. Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania Powiatu z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadanie z innego tytułu.
 2. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
 1. wyżywienie,
 2. wydatki inwestycyjne,
 3. zakup gruntów,
 4. działalność gospodarczą,
 5. działalność polityczną i religijną.
 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po wykonaniu zadania.

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji Zarząd Powiatu w Jaśle podejmie w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Od postanowień Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Zarząd Powiatu w Jaśle
  w terminie 14 dni od wyboru oferty pisemnie poinformuje organizację pozarządową lub uprawniony podmiot o podjętej decyzji.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert oceniane będą:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego będzie realizować zadanie publiczne,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
  i praca społeczna,
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, który
  w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

 

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie.
    W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub

     wycofać swoją ofertę.

 

V. Informacje dodatkowe

 

 1. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18 - w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych lub telefonicznie: (13) 44 864 49. Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle pod adresem   https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle.
 2. Zarząd Powiatu w Jaśle zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do składania ofert:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przy użyciu poczty elektronicznej: iod@powiat.jaslo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora (pok. 218).
Dane osób upoważnionych do składania ofert, podane w ofercie, przetwarzane są w celu rozpatrzenia ofert realizacji zadań publicznych, zawieranie umów oraz realizacji zadań publicznych oraz weryfikacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych..
Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek wynikający z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań..
Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do złożenia oferty.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
Nie planuje się przekazywania danych innym podmiotom, jednak mogą mieć do nich dostęp podmioty świadczące usługi dla Administratora, z którymi zawarto odpowiednie umowy gwarantujące bezpieczeństwo danych.

Dane będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną BE 10 (minimum przez 10 lat).

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  – na podstawie art. 16 RODO,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  – na podstawie art. 18 RODO,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Materiały

Uchwała Nr 38/2023 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 28 marca 2023 r.
Uchwała​_Nr​_38​_2023​_Zarządu​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_28​_marca​_2023​_r.pdf 0.04MB
Załącznik do Uchwały Nr 38/2023 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 28 marca 2023 roku
Załącznik​_do​_Uchwały​_Nr​_38​_2023​_Zarządu​_Powiatu​_w​_Jaśle​_z​_dnia​_28​_marca​_2023​_roku.pdf 0.23MB
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
Ogłoszenie​_o​_naborze​_na​_członków​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.12MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
FORMULARZ​_ZGŁOSZENIOWY​_NA​_CZŁONKA​_KOMISJI​_KONKURSOWEJ.docx 0.02MB
formularz oferty
formularz​_oferty.RTF 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.03.2023 10:02 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Pawluś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2023. 3.0 04.05.2023 13:13 Paweł Krajciewicz
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2023. 2.0 31.03.2023 13:23 Paweł Krajciewicz
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2023. 1.0 29.03.2023 10:02 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}