W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego

Wymagane dokumenty

- formularz zamówienia na wypis/wyrys;

- w przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny w tym zakresie – pisemne pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.

Opłaty

Opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dokonuje się po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18:

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055  Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Odbiór/wysyłka zamówionych materiałów następuje po uprzednim okazaniu dowodu wpłat.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

- jedn. ewid. miasto Jasło, Skołyszyn, Krempna, Dębowiec, pokój 32 tel. (13) 448 64 80 lub (13) 448 34 10 wew. 210;

- jedn. ewid. Jasło, Osiek JasielskiBrzyska,  pokój 31 tel. (13) 448 64 78 lub (13) 448 34 10 wew. 207;
- jedn. ewid. Tarnowiec, Nowy ŻmigródKołaczyce, pokój 30 tel. (13) 448 64 82 lub (13) 448 34 10 wew. 212.

 

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP;

- poprzez Portal Interesanta.

 

Termin załatwienia sprawy

Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wydawane są
w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku załatwiania sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu zamówienia wysyłany jest rachunek, a po jego opłaceniu dosyłane są zamawiane dokumenty.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.jaslo.pl
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy Administracyjnej, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją przez Administratora celu,
  o którym mowa w pkt. 3.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez czas rozpatrywania sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Inspektora Ochrony danych wskazany w pkt. 2.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie Państwa sprawy.
 10. Ze względu na złożoność pełnej informacji odnoszącej się do przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z obowiązkiem zagwarantowania aktualności, przejrzystości i przystępności treści niniejszej klauzuli informacyjnej w odbiorze, jej treść została ograniczona. Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy rejestr podmiotów przetwarzających oraz  dane z rejestru czynności przetwarzaniagdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz podmiotów, którym przekazywane mogą być Państwa dane.

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia uiszczenia należności za zamawiane materiały należy przedstawić potwierdzenie zapłaty.

Materiały

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z EGiB
Wniosek​_o​_wydanie​_wypisu,​_wyrysu​_z​_EGiB..pdf 0.37MB
Opłaty za wypisy/wyrysy są naliczane zgodnie z załącznikiem do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Cennik opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
cennik​_za​_wypisy​_i​_wyrysy​_z​_operatu​_ewidencyjnego.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}