W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Startuje nabór do Programu stypendialnego dla studentów kierunków pielęgniarskiego i położniczego

12.09.2022

W październiku br. rusza nabór do powiatowego programu stypendialnego dla pielęgniarek i położnych. Zarząd Powiatu zdecydował o uruchomieniu w październiku czwartego naboru do programu. Program stypendialny funkcjonuje od 2019 r., to pierwsza taka inicjatywa w Województwie Podlaskim.

Nabór do Programu stypendialnego dla studentów kierunków pielęgniarskiego i położniczego. Pierwsza taka inicjatywa w Województwie Podlaskim
Program realizowany od 2019 r.
Wsparcie finansowe studentów a po studiach - zapewnione miejsce pracy

Studenci z Powiatu Hajnowskiego, którzy zdecydowali się na studia na kierunkach pielęgniarskim i położniczym mogą liczyć na finansowe wsparcie samorządu. Zarząd Powiatu w osobach Starosty Hajnowskiego Andrzeja Skiepko, Wicestarosty Joanny Kojło, Romana Ostapczuka, Jarosława Gerasimiuka i Olgi Rygorowicz, zdecydował o uruchomieniu czwartego naboru - na rok akademicki 2022/2023.

Wychodząc naprzeciw potrzebom hajnowskiego szpitala, a jednocześnie kierując się dobrem wspólnoty lokalnej oraz chęcią pomocy przyszłym adeptom studiów medycznych, zadecydowaliśmy się wystąpić z ofertą do studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wsparcie finansowe jest wypłacane przez okres nauki – student jest zobowiązany złożyć wniosek na dany rok akademicki. A po ukończeniu studiów studenci mają zapewnioną pracę w hajnowskim szpitalu – podjęcie zatrudnienia na okres trzech lat w naszej placówce zdrowotnej to jeden z warunków umowy - wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stypendium ma na celu zachęcić studentów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawodzie a jednocześnie jest próbą rozwiązania kadrowych bolączek związanych z brakiem pielęgniarek i położnych.

Środki finansowe na potrzeby realizacji programu stypendialnego są pokrywane z budżetu Powiatu Hajnowskiego oraz gminy miejskiej Hajnówka. Dotychczas, począwszy od 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 281 700,00 zł.

Stypendium jest wypłacane przez okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. A po ukończeniu nauki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki lub położne mają zapewnioną pracę - zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu w hajnowskim szpitalu. Wnioski wraz  z załącznikami będzie można składać w Starostwie Powiatowym w sekretariacie Urzędu  (I piętro, pokój 19) w dni robocze w godzinach 7:30- 15:30 w terminie lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego). Nabór wniosków rozpocznie się 1 października, potrwa przez cały miesiąc tj. do 31.10.Więcej informacji pod numerem telefonu: (85) 682 30 45. Szczegóły w „zasadach naboru” na stronie powiatu.
Katarzyna Miszczuk

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się nakierunkach pielęgniarskim i położniczym

1. Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom studiów kierunku pielęgniarskiego i położniczego w roku akademickim 2022/2023.
2. Stypendium będzie przyznane na okres 9 miesięcy trwania roku akademickieg tj. od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
3. Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:
- jest studentem kierunku pielęgniarskiego lub położniczego,
- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
- zawrze umowę o udzielenie stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.
4. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, w terminie do dnia 31 października 2022 r. W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta kierunku pielęgniarskiego lub położniczego wraz z zawartą informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, bez powtarzania roku i korzystania z urlopów.
6. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ust. 4 i 5, nie będą rozpatrywane.
7. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.
8. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku:
1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie stypendium;
2) nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego przez uczelnię,
3) skreślenia z listy studentów,

4) rezygnacji z prawa do stypendium i rozwiązania umowy,

5) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów.
9. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Starostwa Powiatowego w Hajnówce o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 8 pkt 3, 4 i 5.
10. Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 9.
11. Po ustaniu okoliczności wymienionych w ust. 9 wznowienie wypłaty stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyły się przesłanki powodujące utratę prawa do otrzymywania stypendium.
12. Udzielenie stypendium poprzedzi podpisanie za studentem umowy, określającej w szczególności warunki przyznania stypendium, zasady jego wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.
13. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie stypendium, skreślenie z listy studentów, bądź niedotrzymanie warunków umowy – stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zwrotu przez studenta całej pobranej kwoty stypendium.
14. Obsługę administracyjną procedury przyznawania stypendium studentom prowadzi Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, a finansową w zakresie wypłaty stypendium – Wydział Finansowo - Budżetowy Starostwa Powiatowego w Hajnówce

 

Materiały

Wniosek o stypendium
wniosek​_2022​_1.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}