W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Logotypy projektu: od lewej Flaga Unii Europejskiej (na niebieski tle 12 gwiazdek tworzących koło), Herb Powiatu Hajnowskiego (na żółto - zielonym tle żubr i dwa świerki), logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Na niebieskim tle czerwone kłosy, grafika domu i pola. Całość okalają niebieskie gwiazdy)

Tytuł operacji: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Dubicze i Istok", gm. Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Cel operacji: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Dubicze Cerkiewne, Istok, pow. hajnowski
Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Beneficjent: Powiat Hajnowski

Wartość projektu: 17 962 450,56 zł

Wartość dofinansowania ze środków "Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie": 11 429 506,00 zł

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, którego instytucją zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1 958,48 ha,
 • w tym pow. gruntów rolnych: 948,8952  ha
 • pow. gruntów leśnych: 884,5017  ha

Operacja zostanie zrealizowana w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, gmina Dubicze Cerkiewne, w obrębach: Dubicze Cerkiewne, Istok.

Materiał opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Kalendarium prac

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. - zawiadomienie o przekazaniu skragi uczestnika scalenia

Białystok, 28 sierpnia 2023 r.
WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
GK-II.7213.68.2022.AP

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1634) – zawiadamiam uczestników postepowania scaleniowego na obiekcie „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, że Wojewoda Podlaski pismem z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak: GK-II.7213.68.2022.AP przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę W.P. na postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., znak: GK–II.7213.68.2022.AP, stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez W.P. od decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2022 r., znak: GK.6620.11.3.2017 w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, jeżeli przepis szczególny
tak stanowi.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Publiczne ogłoszenie niniejszego obwieszczenia następuje poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w lokalu: Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Dubicze Cerkiewne i Istok, gm. Dubicze Cerkiewne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce a także publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Wojciech Zaruski
Kierownik Oddziału w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficzne

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2023 o rozpatrzeniu odwołań uczestników postępowania scaleniowego na obiekcie „Dubicze i Istok"

Białystok, 26 czerwca 2023 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

GK-II.7213.68.2022. AP

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej „K.p.a." - zawiadamiam uczestników postępowania scaleniowego na obiekcie „Dubicze i Istok", gm. Dubicze Cerkiewne, że Wojewoda Podlaski, po rozpatrzeniu odwołań: D.M. reprezentowanego przez pełnomocnika M.M. oraz L.P. reprezentowanej przez pełnomocnika J.P. - przekazanych wraz z aktami sprawy do Wojewody Podlaskiego jako dokumenty papierowe w dniu 22 i 24 marca 2023 r., oraz jako dokumenty elektroniczne przekazane w dniu 22 marca 2023 r. - od decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2022 r., znak: GK.6620.11.3.2017 w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok", gm. Dubicze Cerkiewne - decyzją z dnia 26 czerwca 2023 r.. znak: GK-II.7213.68.2022.AP uchylił zaskarżona decyzję Starosty Hajnowskiego w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Publiczne ogłoszenie niniejszego obwieszczenia następuje poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w lokalu: Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Dubicze Cerkiewne i Istok, gm. Dubicze Cerkiewne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce a także publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Wojciech Zaruski

Kierownik Oddziału w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej

/pismo podpisane elektronicznie/

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21.02.2023

Białystok, 21 lutego 2023 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

GK-II.7213.68.2022.AP

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej „K.p.a." - zawiadamiam uczestników postepowania scaleniowego na obiekcie „Dubicze i Istok", gm. Dubicze Cerkiewne, że Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 lutego 2022 r., znak: GK- II.7213.68.2022.AP zwrócił akta formalno-prawne postępowania scaleniowego wraz z odwołaniami: Pani… pełnomocnika ….., Pana …. pełnomocnika ….. oraz …… - od decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2022 r., znak: GK.6620.11.3.2017 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok", gm. Dubicze Cerkiewne oraz operat techniczny scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok", gm. Dubicze Cerkiewne - celem ich uzupełnienia, w tym dopełnienia wymogów ogłoszenia ww. decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Publiczne ogłoszenie niniejszego obwieszczenia następuje poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w lokalu: Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach: Dubicze Cerkiewne i Istok, gm. Dubicze Cerkiewne oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce a także publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Wojciech Zaruski

Kierownik Oddziału w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej

/pismo podpisane elektronicznie/

Zawiadomienie GK.6820.11.3.2017 z dnia 17 stycznia 2022 - dot. decyzji GK.6620.11.3.2017 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na obiekcie „Dubicze i Isok” gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Hajnówka, dnia 17 stycznia 2023r.

GK.6820.11.3.2017

Zawiadomienie

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz.U.2022.1223), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2022.1029), Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 24 listopada 2022r. została wydana decyzja GK.6620.11.3.2017 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów na obiekcie „Dubicze i Isok” gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, pok. Nr 29 (w godzinach pracy urzędu).

Treść decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce w dniu 28 listopada 2022r.

Z up. Starosty

Halina Leszczyńska, Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

DECYZJA o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów z dnia GK.6620.11.3.2017 z dnia 24.11.2022

Hajnówka, dnia 24 listopada 2022r.

GK.6620.11.3.2017

 DECYZJA o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów

Na podstawie art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U.2022.1223), art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U.2022.140), art. 49, art. 104 i art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2022.2000), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017  z dnia 21 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne

orzekam

I. Zatwierdzić projekt scalenia gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów: Dubicze Cerkiewne, Istok (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr 126 i 410) o łącznej powierzchni 1 959,1230 ha, przedstawiony na „Mapach obszaru scalenia”, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, na których został pokazany przebieg nowych granic nieruchomości oraz oznaczenie numerów działek ewidencyjnych wykazanych w „Rejestrach gruntów po scaleniu”, z uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonych zastrzeżeń do tego projektu.

II. Określić i zatwierdzić przebieg nowych granic nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia, oznaczonych na załączniku nr 1„Mapa obszaru scalenia” kolorem czerwonym oraz kolorem niebieskim (wynik rozpatrzonych zastrzeżeń).

III. Zmienić powierzchnię obszaru scalenia obiektu „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne
z wykazanej w postanowieniu Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia
21 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Dubicze i Istok” (1 958,4800 ha ) na powierzchnię 1 959,1230 ha.

IV. Zobowiązać uczestników scalenia, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji – „Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny”, do dokonania wpłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce
nr 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie dopłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie.

V. Zastosować wypłaty z tytułu wydzielenia gruntów zamiennych o niższej wartości szacunkowej od gruntów posiadanych przed scaleniem, uczestnikom scalenia wyszczególnionym w załączniku nr 3„Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia gruntów o niższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane”, które zostaną wypłacone ze środków Powiatu Hajnowskiego w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie wypłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie.
W przypadku braku możliwości dostarczenia powiadomienia lub niedostarczenie danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego należna kwota zostanie przekazana do depozytu sądowego.

VI. Uznać za zasadne lub pozostawić bez uwzględnienia zastrzeżenia do projektu scalenia złożone przez uczestników scalenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej decyzji – „Rozpatrzenie zastrzeżeń złożonych do projektu scalenia”.

VII. Wydzielić, za grunty stanowiące współwłasność uczestników scalenia, grunty odrębne dla każdego z nich, zgodnie z załącznikiem nr 5 – „Wykaz znoszonych współwłasności”.

VIII. Zatwierdzić, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy, przejście na własność Gminy Dubicze Cerkiewne gruntów wydzielonych na cele użyteczności publicznej, tj. gruntów pod drogi gminne: obr. Dubicze Cerkiewne, działki nr geod. 1000, 1001, 1002, 1006, 1010, 1021, 1039, 1055, 1067, 1075, 1077, 1096, 1097, 1098, 1115, 1140, 1149, 1156, 1157, 1164, 1176, 1189, 1202, 1232, 1243, 1266, 1310, 1354, 1411, 1434, 1450, 1452, 1453, 1456, 1462, 1464, 1468, 1511, 1536, 1550, 1566, 1572, 1585, 1596, 1597, 1605, 1614, 1618, 1632, 1633, 1634, 1657, 1664, 1672, 1679, 1682, 1741, 1769, 1775, 1793, 1795, 1796, 1802, 1821, 1823, 1826, 1840, 1851, 1867, 1879, 1915, 1955, 2007, 2034, 2036/2, 2038, 2040, 2043, 2054, 2061, 2085, 2090, obr. Istok, działki nr geod. 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, na inne cele (miejsca wypoczynku, boisko sportowe itp.): obr. Dubicze Cerkiewne, działka nr geod. 2037, obr. Istok, działki nr 669, 852.

IX. Przyjąć, ustalone zasady i terminy objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, okazane w dniach 13 -20 lipca 2022r. oraz dnia 18 października 2022r. (ponowne okazanie projektu scalenia zainteresowanym uczestnikom, po uwzględnieniu zmian do projektu scalenia związanych z rozpatrzeniem przez starostę złożonych zastrzeżeń:

 1. W sprawie terminu wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów:
 • Jako termin wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów ustala się datę zebrania, o którym mowa w art. 30 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, zwołanego przez Starostę Hajnowskiego, na którym nastąpi wprowadzenie uczestników scalenia w nowy stan posiadania.
 • plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów,
 • plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy właściciel gruntów w okresie do dnia 1 września następnego roku po zakończeniu scalenia, z tym że dotychczasowy właściciel gruntów powinien na ten okres zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób.
 • dotychczasowy właściciel gruntów zabudowanych, do czasu rozbiórki lub przeniesienia zabudowań, powinien zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób,
 • sposób rozliczeń za pozostałe części składowe gruntów, które przypadły innym uczestnikom scalenia, może być ustalony na zgodny wniosek zainteresowanych,
 • podstawą objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, jest ostateczna decyzja Starosty Hajnowskiego, o zatwierdzeniu projektu scalenia obiektu „Dubicze i Istok”.
 1. W sprawie doprowadzenia dróg do stanu używalności:
 • W ramach zagospodarowania poscaleniowego powinny zostać wykonane prace, które zostały zdefiniowane w art. 1 ust. 2 pkt. 9 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, jako „prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów”.
 • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych na obszarze scalenia zostaną wybudowane lub zmodernizowane w ramach zagospodarowania poscaleniowego ze środków PROW na lata 2014 - 2020 „działania: „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacja typu: ,,Scalenia gruntów”, na podstawie uchwały nr 31/375/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2019r. zatwierdzającej współfinansowanie operacji typu „Scalanie gruntów” na terenie Powiatu Hajnowskiego, wykaz dróg do urządzenia zamieszczono w załączniku Nr 1,
 • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych na obszarze scalenia przejdą z mocy prawa na własność gminy Dubicze Cerkiewne.
 • Do momentu doprowadzenia dróg do przejezdności, wszystkie obecnie istniejące drogi, przejazdy, służebności przejazdu, przegonu i przechodu – pozostają na dotychczasowych zasadach.
 1. W sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz korzystania z działek użyteczności publicznych:

Urządzenia melioracyjne oraz działki użyteczności publicznej będą utrzymywane na dotychczasowych zasadach. Z tym, że urządzenia melioracyjne – rowy, przepusty, zastawy w stanie używalności utrzymują właściciele nieruchomości, na których się one znajdują. Zabrania się przepędzania przez rowy zwierzyny domowej i wypasania na skarpach. Trawa na skarpach powinna być koszona.

 1. W sprawie terminu przeniesienia budynków znajdujących się na gruntach przeznaczonych dla innych uczestników scalenia:

Nie dotyczy

 1. W sprawie warunków i terminów spłat należności za drzewostany leśne, sady, ogrody chmielniki i inne uprawy specjalne:

Nie dotyczy

 1. W sprawie terminu usunięcia nieszacowanych drzew, krzewów, płotów, kamieni i innych przedmiotów z gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia, względnie określenia innego sposobu i terminu dokonania rozrachunku /przez usuniecie drzew i krzewów należy rozumieć obowiązek usunięcia karp i korzeni oraz wyrównanie terenu/:
 • Pojedyncze drzewa, drzewostany i krzewy, usytuowane na działkach w starym stanie posiadania, a przypadające nowym właścicielom lub znajdujące się w pasie poszerzeń dróg pozostają własnością dotychczasowych właścicieli i zostaną usunięte w terminie 1 roku od dnia wprowadzenia uczestników scalenia w stan posiadania. Usunięcie drzew możliwe jest po uzyskaniu odpowiedniej zgody na wycięcie wydanej przez właściwy organ.
 • Ogrodzenia pastwisk i pól, kamienie i inne przedmioty zostaną usunięte przez dotychczasowych właścicieli w terminie 3 miesięcy od dnia wprowadzenia uczestników w stan posiadania. Po tym terminie przejdą one na rzecz nowych właścicieli.
 1. W sprawie zbioru upraw wieloletnich:

Nie dotyczy

 1. W sprawie sposobów i terminów dokonania rozliczeń na nakłady poczynione przez dotychczasowych posiadaczy gruntów, które przypadają innym uczestnikom scalenia:

Nie dotyczy

 1. Inne sprawy, których uregulowanie może zapobiec przyszłym sporom i zatargom:
 • Zobowiązuje się uczestników scalenia do przestrzegania przebiegu granic działek wzdłuż pasów drogowych i nie zaorywania ich.
 • Do czasu doprowadzenia do przejezdności nowych dróg komunikacja będzie odbywać się dotychczasowymi drogami i zjazdami.
 • Wobec osób uniemożliwiających objęcie w posiadanie gruntów wydzielonych
  w wyniku scalenia, zostaną zastosowane środki przewidziane prawem. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów, cyt.: „w razie uniemożliwienia objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji
  o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
 1. Zobowiązuje się uczestników scalenia do ochrony znaków granicznych.
 2. W sprawie dopłat pieniężnych:
 • Ustala się dwumiesięczny termin od zakończenia scalenia na dokonanie wypłat rekompensujących niedomiar przyznanego ekwiwalentu wg wykazu uczestników scalenia uprawnionych do otrzymania dopłaty (załącznik Nr 2)
 • Ustala się dwumiesięczny termin od zakończenia scalenia na dokonanie zapłaty za nadwyżkę otrzymanego ekwiwalentu wg wykazu uczestników scalenia zobowiązanych do wniesienia dopłaty (załącznik Nr 3).
 1. Zatwierdzić zakres prac, które zostaną przeprowadzone w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych na terenie obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 – „Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego”.

Zgodnie z art. 29 ustawy, niniejsza decyzja  stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów. Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty dotychczas posiadane. Obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych przenosi się z gruntów poddanych scaleniu na grunty wydzielone w wyniku scalenia.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, ze względu na potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami tj. konieczność wykonania zagospodarowania poscaleniowego i zakończenia operacji oraz jej rozliczenia zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM1000011/18 z dnia 1.04.2019r. oraz  z uwagi na interes społeczny i wyjątkowo ważne interesy stron postępowania, tj. konieczność objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jednocześnie przez wszystkich uczestników.

Uzasadnienie

Zatwierdzany niniejszą decyzją projekt scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie o łącznej powierzchni 1 959,1230 ha, został opracowany w wyniku postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 roku  o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. 2022.1223), zwanej w dalszej części ustawą, a w zakresie nieuregulowanym ustawą, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022.2000), zwanej w dalszej części Kpa.

Przed wszczęciem procedury scalenia gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok” opracowane były „Założenia do projektu scalenia gruntów” zawierające ogólną koncepcję wykonania projektu oraz wydana była decyzja Starosty Hajnowskiego GK.662.11.3.2017 z dnia 19.12.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. Scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – planowany obiekt scalenia „Dubicze i Istok” gmina Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Podstawą projektowania rozłogów pól i przebiegu dróg wewnętrznych był opracowany „Projekt ogólny” do projektu scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”. Zgodnie z treścią „Projektu ogólnego”, poza ogólnymi wytycznymi technicznymi (część koncepcyjna projektu) dotyczącymi scalenia, przewidziano wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2, pkt. 9 ustawy.

Postępowanie scaleniowe gruntów obiektu „Dubicze i Istok” zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r., po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego określonego w art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W wyniku analizy złożonych wniosków przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych o wszczęcie postępowania scaleniowego, stwierdzono, że łączny obszar gruntów objętych wnioskami stanowi 65,58% powierzchni obszaru scalenia, która wynosiła 1 958,4800 ha. W wyniku prac scaleniowych nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia na powierzchnię 1 959,1230 ha. Korekta wynika z ponownego obliczenia powierzchni na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego punktów granicy obszaru scalenia zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, ww. postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego zostało odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 13 września 2019r., zwołanym przez Starostę Hajnowskiego zawiadomieniem z dnia 22 sierpnia 2019r. O terminie i miejscu zebrania, na którym odczytano postanowienie uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy. Na powyższe postanowienie nie wniesiono zażalenia.

Do przeprowadzenia szacunku i opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”, Starosta Hajnowski upoważnieniem GK.6620.11.3.2017 z dnia 29 maja 2019r. upoważnił geodetę – projektanta scalenia Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pana Piotra Andrzeja Borowskiego.

Na zwołanym w dniu 13 września 2019r. zebraniu, zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 ustawy, spośród uczestników scalenia, poprzez głosowanie, wybrana została Rada uczestników scalenia dla obiektu „Dubicze i Istok”, w skład której weszło 12 osób. O terminie i miejscu zebrania uczestnicy zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 22 sierpnia 2019r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 stycznia 2020r. powołana została komisja pełniąca funkcję doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”. Postanowieniem znak: GK.6620.11.3.2017 z dnia 14 czerwca 2021r., na wniosek KOWR, dokonano zmiany przedstawiciela KOWR w składzie Komisji.

W związku z podjęciem prac obejmujących opracowanie projektu scalenia gruntów, dokonano, w odrębnych postępowaniach, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji użytków gruntowych. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok, wykonana przez upoważnionego przez Starostę Hajnowskiego klasyfikator Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, Panią Barbarę Annę Sielawę,  została zatwierdzona Decyzją Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 10 maja 2022r.

Reguły podejmowania przez uczestników scalenia uchwał dotyczących ustalenia zasad szacunku gruntów oraz wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów określone zostały  w art. 13 ust. 2 ustawy, który stanowi: (…)Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.”   Na zebraniu w dniu 20 maja 2021r. (drugi termin), uczestnicy scalenia podjęli uchwałę  w sprawie określenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok, jednostka ewidencyjna Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie było niemożliwe ze względu na brak wymaganego kworum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Zawiadomieniem GK.6620.11.3.2017 z dnia 7 września 2021r., w trybie art. 31 ustawy, Starosta Hajnowski zawiadomił uczestników scalenia o zebraniu w dniu 28 września 2021r., na którym ogłoszone zostały wyniki oszacowania gruntów. Obowiązek zapoznania uczestników scalenia z szacunkiem wynika z art. 12 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Wyniki oszacowania gruntów, oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a następnie udostępnia się je do publicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scaleniem”. Art. 12 ust. 2 stanowi, iż na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Wypełniając powyższy obowiązek, wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie z ustalonymi zasadami, zostały ogłoszone na zebraniu, a następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni u sołtysów wsi Dubicze Cerkiewne i Istok, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. W okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu wniesiono zastrzeżenia, które zostały omówione i zbadane na zebraniu komisji doradczej w dniu 21 października 2021r. Uczestnicy scalenia zostali zapoznani z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń na zebraniu w dniu 3 listopada 2021r. zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy.   

Zgodę na dokonany szacunek, stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, uczestnicy scalenia wyrazili w dniu 3 listopada 2021r. w formie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na terenie obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, podjętej, wymaganą ustawową większością ¾ głosów, na zebraniu w drugim terminie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie nie było możliwe z uwagi na obecność mniej niż połowy uczestników scalenia gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem GK.6620.11.3.2017 Starosty Hajnowskiego z dnia 13 października 2021r.

Na zebraniu ogólnym uczestników scalenia w dniu 23 listopada 2021r. oraz w dniach 24 – 30 listopada 2021r., w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych i w lokalu świetlicy wiejskiej w Istoku, uczestnicy scalenia zapoznawali się indywidualnie z powierzchnią i wartością  ich gruntów i części składowych oraz złożyli życzenia co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów. O terminie i miejscu zapoznania się z powyższym uczestnicy scalenia zostali powiadomieni zgodnie z art. 31 ustawy, zawiadomieniem GK.6620.11.3.2017 Starosty Hajnowskiego z dnia 4 listopada 2021r. Na powyższe nie wniesiono żadnych uwag.

Po podjęciu przez uczestników scalenia uchwały o wyrażeniu zgody na dokonany szacunek, geodeta – projektant scalenia, przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze, przystąpił do opracowania projektu scalenia, biorąc pod uwagę sugestie składane przez uczestników scalenia podczas zbierania życzeń. W procesie projektowania uwzględnione zostały życzenia uczestników, którzy pisemnie wystąpili o zwiększenie bądź zmniejszenie areału ich gospodarstw. Pozostałym uczestnikom, za dotychczas posiadane, zaprojektowano grunty o równej wartości szacunkowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 2 jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej jest technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3% oraz różnicy powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem. W przypadku różnicy wartości gruntów, zostały one wyrównane dopłatami, obliczonymi na podstawie szacunku gruntów ustalonego w drodze uchwały przez uczestników scalenia.

Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi oraz na wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej wydzielono w pierwszej kolejności z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gminy. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność Gminy Dubicze Cerkiewne.

W związku z potrzebą dostosowania granicy do przebiegu drogi, w ramach przeprowadzonego postępowania scaleniowego dokonano zmiany przebiegu granicy obrębu Dubicze Cerkiewne.          

Zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 24 lutego 2022r. uczestnicy scalenia zostali poinformowani, w trybie art. 31 ustawy, o terminach indywidualnego zapoznania uczestników scalenia z projektem wstępnym szkicu rozmieszczenia projektowanych działek oraz zebrania oświadczeń w sprawie projektu wstępnego, które odbyły się w dniach 22-25 marca 2022r. Po zapoznaniu się z projektem wstępnym 7 uczestników postępowania scaleniowego wniosło swoje uwagi, które rozpatrzyła Komisja doradcza, na zebraniu w dniu 29 kwietnia 2022r.

Zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 24 czerwca 2022r. uczestnicy scalenia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, zostali poinformowani, w trybie art. 31 ustawy, o terminach wyznaczenia na gruncie i okazania projektu scalenia. Opracowany przez upoważnionego geodetę, Pana Piotra Andrzeja Borowskiego, projekt scalenia został wyznaczony i okazany na gruncie uczestnikom scalenia oraz udostępniony do wglądu w dniach 13-20 lipca 2022r. W ramach czynności okazania projektu uczestnicy scalenia zaznajamiani byli ze szczegółami projektu scalenia, z projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia oraz poinformowani o możliwości zgłaszania, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu, Staroście Hajnowskiemu pisemnych zastrzeżeń do projektu scalenia, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 ustawy.

W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia, zastrzeżenia do niego wniosło 17 uczestników scalenia (w tym 1 zastrzeżenie dotyczące działki stanowiącej współwłasność dwóch osób). Wszyscy uczestnicy składający zastrzeżenia, stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy, zostali poinformowani listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem i miejscem posiedzenia komisji pełniącej funkcje doradcze, wobec czego mogli uczestniczyć w posiedzeniu Komisji osobiście lub poprzez pełnomocników. W dniach 8-9 sierpnia 2022r. komisja, stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w obecności zainteresowanych uczestników oraz przynajmniej połowy liczby członków komisji (art. 25 ust. 1 ustawy) zaopiniowała wniesione zastrzeżenia. W trakcie opiniowania zastrzeżeń przez komisję, geodeta projektant przedstawiał i omawiał szczegółowo projekt scalenia osobno dla każdego złożonego zastrzeżenia. Opinie zostały zaprotokołowane i znajdują się w aktach postępowania. O przyjętych rozstrzygnięciach zastrzeżeń, strony zostały poinformowane przez Starostę Hajnowskiego pisemnie.

Art. 26 ustawy stanowi, że „Każdorazowe zmiany, wprowadzane do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom”, w związku z czym zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 30 września 2022r. poinformowano uczestników scalenia o terminie ponownego okazania projektu scalenia, po uwzględnieniu zmian związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń. Zaakceptowane przez Starostę Hajnowskiego zmiany, po wprowadzeniu do projektu scalenia gruntów, wyznaczono oraz ponownie okazano na gruncie zainteresowanym uczestnikom scalenia w dniu 18 października 2022r.

Postępowaniem scaleniowym, zgodnie z postanowieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r., objęte były działki położone w obr. Istok, oznaczone, przed scaleniem, nr geod: 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 120/4, 120/5, 122, 409/1, 411
o łącznej pow. 146,45 ha, stanowiące wspólnotę gruntową wsi Istok. Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2022.140) stanowi, że podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. Regulacje zawarte w powołanym artykule zostały spełnione (88% osób uprawnionych do udziału we wspólnocie złożyło wnioski o dokonanie jej likwidacji i podziału), w związku z czym, w ramach przeprowadzenia przedmiotowego scalenia, dokonano podziału wspólnoty.

Realizując zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, wyrażonej w przepisie art. 10 Kpa, zawiadomieniem z dnia 14 listopada 2022r. Starosta Hajnowski poinformował uczestników scalenia o prawie do zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania scaleniowego, przed wydaniem decyzji oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w urzędzie gminy i sołectwach właściwych ze względu na położenie gruntów objętych scaleniem oraz w BIP i stronie internetowej tut. Starostwa. Po zapoznaniu się z zebraną przed wydaniem decyzji dokumentacją, żaden z uczestników postępowania scaleniowego nie skorzystał z możliwości wypowiedzenia się i wniesienia uwag.

Zgodnie z założeniami do projektu scalenia oraz zakresem pomocy finansowej przyznanej Staroście Hajnowskiemu na operację typu „Scalania gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o tytule projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM1000011/19 z dnia 1.04.2022r., oraz aneksu nr 1 z dnia 24.11.2021, aneksu nr 2 z dnia 31.05.2022r. i aneksu nr 3 z dnia 31.05.2022r. do niniejszej umowy, po wykonaniu prac geodezyjno–urządzeniowych następuje realizacja zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie „Dubicze i Istok” obejmuje prace polegające na budowie i modernizacji dróg. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

Prace w ramach realizacji zagospodarowania poscaleniowego będą wykonywane sukcesywnie i finansowane z przeznaczonych na ten cel krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zachowanie procedury przewidzianej ustawą pozwala stwierdzić, że scalenie gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organ realizując zasady prawne wynikające z przepisów wymienionych ustaw zapewnił uczestnikom scalenia czynny udział na każdym etapie prowadzonej procedury. Począwszy od wszczęcia postępowania scaleniowego, poprzez wybór Rady uczestników scalenia, udział w zwołanych zebraniach, określenie i zatwierdzenie zasad szacunku gruntów, prawo złożenia zastrzeżeń do dokonanego i okazanego projektu, każda ze stron prowadzonego postępowania korzystając z przysługujących środków prawnych, mogła aktywnie uczestniczyć w prowadzonych pracach scaleniowych.

Warto podkreślić, iż postępowanie scaleniowe charakteryzuje wysoki stopień trudności i skomplikowania. Celem prowadzonej procedury jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy „tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu”. Scalenie gruntów, to zatem, jak często się podnosi w doktrynie i orzecznictwie, zbiorowy zabieg urządzeniowo-rolny, cechujący się rozwiązaniami mającymi charakter techniczny przy uwzględnieniu przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. W postępowaniu administracyjnym determinowanym wielością stron, niezwykle istotne jest dotarcie do każdego z uczestników postępowania scaleniowego. Ustawodawca, w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że o działaniach organu i poszczególnych etapach procedury scalenia, uczestnicy są powiadamiani poprzez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Obowiązek ten został wypełniony, strony były prawidłowo zawiadamiane o swoich prawach i obowiązkach, brały czynny udział w poszczególnych czynnościach, co potwierdzały własnoręcznym podpisem.

W ramach postępowania scaleniowego interesy wszystkich uczestników zazębiają się wzajemnie i chociaż w istocie rzeczy mają one charakter indywidualny, to jednak nie można tych interesów rozpatrywać w oderwaniu, należy uwzględniać interesy całej zbiorowości. Najwyższy Sad Administracyjny w wyroku z dnia 28 grudnia 1988r. II SA760/88 orzekł, iż „Decyzja w przedmiocie sposobu wydzielenia gruntów przy zachowaniu uprawnień do ekwiwalentu zawiera w sobie rozstrzygnięcia oparte na uznaniu administracyjnym. Organy prowadzące scalenie gruntów mogą z kilku możliwych rozwiązań, przyjąć jedno – o określonym sposobie wydzielenia ekwiwalentu – i nie popadają w kolizję z prawem”.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż scalenie gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok” spełniło oczekiwania uczestników scalenia, poprzez poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie.

Biorąc pod uwagę to, że projekt scalenia gruntów został opracowany racjonalnie pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszyscy uczestnicy scalenia za grunty posiadane przed scaleniem otrzymali należne ekwiwalenty a różnice wartości gospodarstw przed i po scaleniu zostaną wyrównane dopłatami ustalonymi według cen przyjętych przez uczestników scalenia przy szacowaniu gruntów oraz słuszne zastrzeżenia uczestników scalenia do projektu scalenia zostały uwzględnione, spełniona została obligatoryjna przesłanka, określona w art. 27 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stanowiąca, że projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 3 marca 2017r. sygn. Akt II OSK 1637/15 wyjaśnił, że „postępowanie scaleniowe jest na tyle specyficznym postępowaniem, że właściwie nie ma możliwości takiego ukształtowania rozstrzygnięcia, aby wszystkie strony były zadowolone, a ich wnioski były uwzględnione. Powyższe nie oznacza jednak, że organ administracji jeśli nie uwzględnił części żądań, to naruszył zasadę obowiązku działania w interesie  wszystkich stron postępowania. Prowadzenie postępowania zgodnie z tą zasadą to również sytuacja gdy organ, działając w granicach określonych przez prawo wprawdzie nie w pełni zrealizuje żądania strony, ale nie naruszy w sposób zasadniczy jej praw kosztem przyznania ich innemu uczestnikowi”.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam ja w sentencji decyzji.

Pouczenie

Stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy, decyzję niniejszą podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, na tablicach ogłoszeń we wsi Dubicze Cerkiewne i Istok oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Z dniem upływu określonego terminu, decyzję uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.    

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W terminie tym, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania przez złożenie Staroście Hajnowskiemu oświadczenia. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

STAROSTA HAJNOWSKI Andrzej Skiepko

Załączniki do decyzji:

 1. Mapy obszaru scalenia   -   4 szt.
 2. Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny.
 3. Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego.
 4. Rozpatrzenie zastrzeżeń złożonych do projektu scalenia.
 5. Wykaz znoszonych współwłasności.
 6. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Załączniki znajdują się w aktach sprawy i są udostępnione do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 29, w godzinach 730 – 1530.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego, w trybie art. 28 ustawy, poprzez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty i na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia oraz zamieszczenie w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne ,
 • Sołtys wsi Dubicze Cerkiewne
 • Sołtys wsi Istok
  1. Gmina Dubicze Cerkiewne,
  2. Initia Sp. z.o.o.
  3. Kościół Zielonoświątkowy Zboru w Dubiczach Cerkiewnych,
  4. Parafia Prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych,
  5. Parafia Prawosławna w Starym Korninie,
  6. Pronar Sp z o.o.
  7. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce,
  8. Starosta Hajnowski (reprezentujący Skarb Państwa),
  9. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku,
  10. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim
  11. Okręgowa Spódzielnia Mleczarska w Hajnówce,
  12. Podlaski Oddział Straży Granicznej,
  13. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  14. Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.
  15. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
  16. a/a

Otrzymują, po nadaniu klauzuli ostateczności:

 1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce,
 2. Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne,
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – do operatu egib – 2 egz, do operatu technicznego - 2 egz.

Do wiadomości:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Nieruchomości i Geodezji, ul. Adama Mickiewicza 3, 15 – 213 Białystok  
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15–688 Białystok
Zawiadomienie z dnia 24.10.2022 - nastąpi wyznaczenie na gruncie i okazanie projektu scalenia gruntówna obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne

Hajnówka, dnia 21 października 2022r.

GK.6620.11.3.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 26 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2022.1223) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022.2000)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA

 że w dniu 2 listopada 2022r. o godzinie 10.00 nastąpi wyznaczenie na gruncie i okazanie projektu scalenia gruntów
na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, sporządzonego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,  dla działek oznaczonych nr 398/1 i 398/2 obr. Dubicze Cerkiewne. Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów i uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.  Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 24 października 2022r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.

Z up. STAROSTY

Halina Leszczyńska

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego:

       - Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne,

       - sołtys wsi Dubicze Cerkiewne,

       - sołtys wsi Istok,

 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 2. a/a
Zawiadomienie GK.6620.11.3.2017 - zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne

GK.6620.11.3.2017

Hajnówka, dnia 13 października 2021r.

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA

o zwołaniu, w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67,

zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, w określonych poniżej terminach:

3 listopada 2021r. (środa) o godz. 930

odbędzie się zebranie, którego celem będzie:

 • zapoznanie uczestników scalenia z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń do szacunku gruntów.
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych

Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, jest podejmowana na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w I terminie, tj. 3 listopada 202lr. o godz. 930, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się:

3 listopada 2021 r. (środa) o godz. 10°°

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia osobom biorącym udział w zebraniu warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonywanie czynności, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.

Z upoważnienia Starosty,

Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Hajnówka, dnia 21 sierpnia 2019r.
GK.6620.11.3.2017
POSTANOWIENIE
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2018 poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosków właścicieli gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Dubicze Cerkiewne i Istok, gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym

postanawia się

wszcząć postępowanie w sprawie scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski o łącznej powierzchni 1 958,4800 ha, oznaczonych na mapie obszaru opracowania, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

Wskazać, że projekt scalenia gruntów opracowuje upoważniony geodeta-projektant scalenia Pan Piotr Andrzej Borowski, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku;

Uznać za uczestników postępowania scaleniowego osoby fizyczne i prawne wyszczególnione w wykazie uczestników scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.

Ostrzec, że jakiekolwiek zmiany w stanie zagospodarowania oraz własności nieruchomości gruntowych jak i ich obciążeń, bez zgody Starosty Hajnowskiego, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych;

Określić przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych na dzień 30.11.2021r.

Informuje się, że:

niniejsze postanowienie, z chwilą gdy stanie się ostateczne, na wniosek starosty, podlega ujawnieniu w księgach wieczystych i ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba, że dokonane zostały za zgodą Starosty Hajnowskiego – zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W

związku z tym:

 • trwałe inwestycje na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym dokonane bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy geodety – projektanta scalenia, nie będą brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów zamiennych,
 • z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew, do czasu zakończenia postępowania (nie dotyczy cięć sanitarnych), a wydane zezwolenia na wyrąb drzew, nie zrealizowane do dnia wszczęcia postępowania tracą moc – zgodnie z art. 15 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
 • w przypadku prowadzenia przez Sąd postępowania spadkowego, zainteresowani uczestnicy scalenia winni powiadomić o tym fakcie Starostę Hajnowskiego, a starosta zawiadomi wówczas Sąd o prowadzonym postępowaniu scaleniowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek właścicieli większości gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia obiektu „Dubicze i Istok”.
Łączny obszar gruntów objętych wnioskami wynosi 1 284,8402 ha, co stanowi 65,58 % powierzchni obszaru scalenia. Ogólna powierzchnia obiektu „Dubicze i Istok” wynosi 1 958,4800 ha i składają się na nią grunty z obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski.

Z obszaru scalenia zostały wyłączone dwie działki z obr Istok o łącznej pow. 0,9900 ha, stanowiące tereny o charakterze zamkniętym, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP.

Wobec opisanego stanu istniejącego i niekorzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie uznaje się za uzasadnione przeprowadzenie scalenia gruntów, którego celem jest:

Poprawa struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych oraz likwidacja szachownicy działek – a poprzez to poprawa efektywności gospodarowania oraz zmniejszenie kosztów transportu   i ułatwienie mechanizacji upraw polowych, dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu.
Llikwidacja współwłasności i wspólnot gruntowych.

Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz leśnych, a także dojazdów do zabudowań gospodarczych dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych.

Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej oraz społecznej bez procedury wywłaszczeniowej.
Opracowanie dla scalonych gruntów dokumentacji katastralnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych, stworzenie warunków do synchronizowania dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi w sposób systemowy.

Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, m. in. poszerzenie istniejących dróg, likwidację dróg nieistniejących na gruncie i projektowanie nowych dróg w celu zapewnienia dostępu do nich wszystkich działek ewidencyjnych oraz poprawę stanu technicznego istniejących dróg i modernizację elementów infrastruktury drogowej.

Stosownie do art. 20 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów.

Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje Samorząd Województwa Podlaskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Finansowanie prac scaleniowych oraz późniejszego zagospodarowania poscaleniowego nastąpi z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego    w  ramach operacji typu: Scalania gruntów, działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze, po spełnieniu obligatoryjnych wymogów określonych w przepisach obowiązującego prawa, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w związku z art. 141 Kpa, na niniejsze postanowienie służy, uczestnikom postępowania scaleniowego, prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia z chwilą odczytania na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez Starostę Hajnowskiego oraz upływem terminu wywieszenia, na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym  w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia, tj. Dubicze Cerkiewne i Istok. Treść przedmiotowego postanowienia zostanie opublikowana w serwisie BIP Powiatu Hajnowskiego oraz na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl.

STAROSTA HAJNOWSKI

ZAWIADOMIENIE z dnia 21 sieprnia 2019 r. GK.6620.11.3.2017 - Zwołuje się zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”

Hajnówka, dnia 22 sierpnia 2019r.
GK.6620.11.3.2017

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2018 poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Zwołuje się zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Zebranie odbędzie się w dniu 13 września (piątek) o godz. 10.00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67.

Celem zebrania jest:

 • odczytanie postanowienia Starosty Hajnowskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Dubicze i Istok”,
 • wybór Rady uczestników scalenia (będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem).

Z uwagi na bardzo ważny charakter sprawy, obecność jest obowiązkowa.
STAROSTA  HAJNOWSKI

Informacja z zebrania w dniu 13 września 2019 r.

W dniu 13 września 2018r. o godz. 10.00, w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”, zwołane przez Starostę Hajnowskiego, na podstawie art. 7 ust 3, art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. 2018 poz. 908).

Zebraniu przewodniczyła Pani Marzena Ostapczuk – z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Ponadto w zebraniu uczestniczył pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pan Piotr Borowski – geodeta – projektant scalenia. Z ogólnej liczby 632 uczestników scalenia, na zebraniu stawiło się 72 osoby.
Podczas zebrania:

 • Odczytano postanowienie nr GK.6620.11.3.2017 z dnia 22 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Dubicze i Istok”.
 • Poinformowano uczestników scalenia o zasadach i sposobie przeprowadzenia scalenia.
 • Omówiono ogólne zasady wyboru Rady uczestników scalenia oraz poinformowano zebranych, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem. Ponadto zapoznano zebranych z art. 9 ust. 3 ustawy i poinformowano, iż w przypadku niedokonania wyboru Rady w terminie określonym przez Starostę, funkcję tej rady sprawuje powołany postanowieniem przez Starostę, zespół, w skład którego wchodzi rada sołecka, sołtys oraz przedstawiciel Krajowego Ośrodka i przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników.
 • Wybrano Radę uczestników scalenia.
 • Omówiono sprawy różne nurtujące zebranych w związku ze wszczętym scaleniem

Sporz. Marzena Ostapczuk

Podstawowe informacje i zasady dotyczące scalenia gruntów obiektu ”Dubicze i Istok”

Podstawowe informacje i zasady dotyczące scalenia gruntów obiektu ”Dubicze i Istok”, na który składają się grunty z obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne pow. hajnowski.

 1. Wykonawcą projektu scalenia gruntów jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok. Projektantem scalenia, upoważnionym przez Starostę Hajnowskiego jest geodeta - Pan Piotr Borowski, tel. 85 662 36 46, 508 372 803.
 2. Postępowanie administracyjne oraz nadzór nad pracami scaleniowymi należy do Starosty Hajnowskiego i jest prowadzony za pośrednictwem Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Pracownikiem prowadzącym postępowanie jest Pani Marzena Ostapczuk – z-ca naczelnika wydziału, tel. 85 682 31 70 .
 3. W czasie prac scaleniowych (geodezyjnych i projektowych) wszelkie uwagI i wątpliwości należy kierować w pierwszej kolejności do Wykonawcy scalenia,  tj. Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. Starosta nie może bez ważnego powodu wkraczać w cykl projektowania. Na etapie zakończenia projektowania Starosta rozstrzyga pisemne zastrzeżenia do okazanego projektu scalenia, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Hajnówce. W razie jakichkolwiek wątpliwości  uczestnicy scalenia mogą zasięgać informacji w Starostwie Powiatowym.
 4. Uczestnicy scalenia, o poszczególnych etapach prac, będą informowani poprzez zawiadomienia wywieszane na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz we wsiach, na terenie których położone są grunty objęte scaleniem, tj. we wsi Dubicze Cerkiewne i Istok. Treść wszelkich zawiadomień publikowana będzie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce www.powiat.hajnowka.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskieho. Z uwagi na fakt, że ustawa scaleniowa mówi o zawiadamianiu uczestników scalenia w sposób zwyczajowo przyjęty, bez konieczności indywidualnego ich powiadamiania, każdy uczestnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby dowiedzieć się o kolejnych etapach prowadzonego postępowania. Uczestnicy powinni między sobą wymieniać informacje o terminach zebrań, bowiem bardzo ważnym jest, aby w zebraniach brała udział jak największa liczba uczestników scalenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Wykonawcą projektu scalenia (tel. 85 662 36 46, 508 372 803) lub z pracownikiem prowadzącym postępowanie w Starostwem Powiatowym w Hajnówce (tel. 85 682 31 70).
 5. W związku z tym, iż projektem scaleniowym objęte zostały równocześnie dwa obręby geodezyjne Dubicze Cerkiewne i Istok, tworząc tym samym jeden obiekt scaleniowy, wszystkie zebrania uczestników scalenia organizowane będą w jednym miejscu, wspólnie dla wszystkich uczestników scalenia.
 6. Postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia, jako społecznego organu doradczego, wybieranego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem (skład rady 8-12 osób).
 7. Starosta powołuje komisję, w skład której wchodzą: rada uczestników scalenia, przedstawiciel społeczno – zawodowych organizacji rolników, przedstawiciel izby rolniczej, przedstawiciel KOWR, będącego uczestnikiem scalenia, przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem. Komisja zostaje powołana przed szacunkiem gruntów, pełni funkcje doradcze i działa do czasu rozpatrywania zastrzeżeń.
 8. Każdy uczestnik scalenia otrzyma grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane. Jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej będzie technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%. W przypadku, gdy ze względów technicznych nie bezie możliwości wydzielenia gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne.
 9. Powierzchnię gospodarstw rolnych określa się wg. danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, co oznacza, że każdy uczestnik scalenia powinien we własnym interesie sprawdzić, czy jest ona zgodna z tytułem własności.  W przypadku, gdy dane ewidencji gruntów są nieaktualne, należy niezwłocznie złożyć wniosek w celu aktualizacji danych, w tym ujawnienia księgi wieczystej i aktualizacji adresu.
 10. Zasady szacunku gruntów oraz zgodę na dokonany szacunek, uczestnicy scalenia ustalają w drodze uchwały. Uchwały są podejmowane na zebraniach zorganizowanych przez Starostę większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą w drugim terminie, większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu. Zasady szacunku gruntów przygotowane przez geodetę - projektanta scalenia, są omawiane i przegłosowywane  na zebraniach uczestników scalenia, a następnie wyłożone do wglądu zainteresowanych. Po okresie wyłożenia i rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń, na kolejnym zebraniu uczestnicy podejmują uchwałę o zatwierdzeniu zasad szacunku. Z uwagi na fakt, że szacunek gruntów jest bardzo ważnym elementem scalenia, uczula się uczestników scalenia o dopilnowanie tego tematu. Uczestnicy scalenia z wynikami szacunku zostaną zapoznani indywidualnie również podczas zebrania życzeń dotyczącego przyszłego położenia ich działek, podczas zapoznania się ze wstępnym projektem scalenia oraz zapoznania z projektem scalenia.
 11. W trakcie scalenia uczestnicy mogą złożyć wniosek o pomniejszenie lub powiększenie gospodarstwa, który zostanie zrealizowany, jeżeli będzie taka możliwość. W tych przypadkach, po zakończeniu scalenia nastąpi rozliczenie finansowe wg. zasad określonych w uchwale o szacunku gruntów. Wnioski o powiększenie/pomniejszenie gospodarstwa muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 12. W trakcie scalenia można złożyć zgodny wniosek o zniesienie współwłasności, na podstawie którego projektant może wydzielić odrębne działki dla każdego z dotychczasowych współwłaścicieli.
 13. W trakcie scalenia istnieje możliwość zniesienia służebności gruntowych.
 14. Uczestnicy scalenia powinni powiadomić Projektanta o dzierżawach, umowach dożywocia, zwrotach działek siedliskowych.
 15. W terenach budowlanych zamierzony zostanie faktyczny i bezsporny stan użytkowania na gruncie, a gdy nie można go określić, granice przyjęte będą bezpośrednio z dokumentów.
 16. W czasie scalenia gruntów każdy uczestnik powinien we wskazanym terminie i miejscu, określonym w zawiadomieniu Starosty, złożyć „życzenia” do projektu scalenia, w których określi swoje oczekiwania co do przyszłej lokalizacji gruntów.
 17. Występowanie w imieniu innej osoby wymaga pisemnego pełnomocnictwa.
 18. W wyniku scalenia, na życzenie właściciela, grunty mogą pozostać w starym stanie posiadania. Wówczas zmianie ulegną jedynie numery i powierzchnia działek na skutek nowego bezpośredniego pomiaru na gruncie. Należy jednak pamiętać, że lokalizacja działki z przyczyn technicznych bądź projektowych, może ulec zmianie w granicach stanu posiadania. Na wniosek właściciela grunty mogą zostać wydzielone w innym miejscu, np. bliżej siedliska lub zlokalizowane w okolicy posiadanej dotychczas działki. Oczywistym jest, ze nie wszystkie życzenia będą mogły być zrealizowane przez projektanta w pełnym zakresie.
 19. W wyniku scalenia nie nabywa się własności (chyba, że na powiększenie gospodarstwa), ani też  się jej nie traci. Każdy, kto posiadał na własność grunt, nadal będzie właścicielem, na podstawie dotychczasowego tytułu prawnego. Po scaleniu gruntów nie wydaje się nowych aktów własności ziemi, stare są obowiązujące. Zmianie ulegnie numeracja i powierzchnia działek, którą dokumentuje się wypisem, wyrysem lub zaświadczeniem z ewidencji gruntów.
 20. Dla wszystkich nieruchomości, które mają założone księgi wieczyste zostanie sporządzona nieodpłatnie dokumentacja do ich regulacji po scaleniu.
 21. Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów postępowania scaleniowego za wyjątkiem ewentualnych opłat sądowych związanych z regulacją ksiąg wieczystych po scaleniu.
 22. Dokonywanie jakichkolwiek trwałych inwestycji na gruntach objętych scaleniem, w tym nasadzeń drzew i krzewów, bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy Projektanta scalenia, nie będzie brane pod uwagę przy wydzielaniu ekwiwalentów. Zezwolenia wydane na wyrąb drzew na działkach leśnych, nie zrealizowane do czasu wszczęcia postępowania scaleniowego – tracą moc.
 23. O toczącym się postępowaniu scaleniowym dokonana zostanie wzmianka – ostrzeżenie w dziale III każdej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonych na obszarze scalenia. Od daty wpisu ostrzeżenia, obrót gruntami odbywać się może wyłącznie za wiedzą Projektanta scalenia, po uzyskaniu zgody Starosty Hajnowskiego.
 24. Wszyscy spadkobiercy, którzy do tej pory nie uregulowali spraw spadkowych, winni to zrobić jak najszybciej, nie będą bowiem mogli decydować w sposób swobodny o użytkowanych nieruchomościach. Dodatkowo problemem będzie regulacja KW,  w której jako właściciel wpisana jest osoba zmarła.
 25. Rolnicy związani z KRUS, KOWR lub ARMiR winni sprawdzić, czy nie stracą dopłat lub innych  przywilejów po zmianie powierzchni gospodarstwa, użytków, lokalizacji czy ilości działek.W interesie każdego uczestnika postępowania scaleniowego jest branie czynnego udziału w poszczególnych etapach postępowania.
 26. W ramach prac scaleniowych i kontaktów z uczestnikami postępowania scaleniowego Projektant zbierze aktualne adresy zamieszkania, pobytu, adresy do korespondencji, kontakty telefoniczne.
 27. Celem scalenia jest głównie tworzenie korzystniejszych warunków do gospodarowania w rolnictwie, poprawa rozłogu gruntów rolnych, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi, wydzielenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wydzielenie gruntów użyteczności publicznej.
 28. Postępowanie scaleniowe zakończy decyzja Starosty Hajnowskiego, która zostanie odczytana na zwołanym zebraniu, a następnie wywieszona na  okres 14 dni na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz we wsiach, na terenie których położone są grunty objęte scaleniem, tj. we wsi Dubicze Cerkiewne i Istok oraz opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce www.powiat.hajnowka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego Po upływie tego terminu decyzja uznana będzie za doręczoną wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego. Od decyzji będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Sporz. Marzena Ostapczuk

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 10.06.2020 - w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Hajnówka, dnia 10 czerwca 2020r.
GK.6620.11.3.2017

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 62 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256), art. 22 ust 1 i art. 26 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.2020.276) oraz § 4 pkt. 3, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U.2012.1246), zawiadamia się o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, objętego postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym z urzędu przeprowadza się gleboznawczą klasyfikację gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych gruntów.

Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Dubicze i Istok”, upoważniona została Pani Barbara Anna Sielawa, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 733 988 669) – na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 10 czerwca 2020r.  

Harmonogram przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych obejmuje:

 • 10 – 13 sierpnia 2020r. – prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w obrębie Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski,
 • 17-18 sierpnia 2020r. - prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w obrębie Istok, pow. hajnowski,
 • 5 października 2020r. – zwołanie zebrania uczestników scalenia, celem poinformowania o przeprowadzonej procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zapoznania z uzupełnioną, aktualną mapą klasyfikacyjną

Zebranie odbędzie się o godz. 10.00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i   Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67.
Jednocześnie, na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia zawiadamia się, że projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni, w terminie od 6 października 2020r. do 19 października 2020r. w godzinach 8.00 – 15.00,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. nr 29.

W okresie wyłożenia strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.

Zawiadomienie doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne (§6 pkt.3 rozporządzenia).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest umieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Dubicze Cerkiewne i Istok, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz na tablicy ogłoszeń  i w BIP Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Pouczenie

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 Kpa, w toku postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co d zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie z dnia 19.10.2020 r. -w sprawie przedłużenia terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

ZAWIADOMIENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 19 października 2020r. w sprawie przedłużenia terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji.

W związku z prowadzoną procedurą aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 10 czerwca 2020r. znak: GK.6620.11.3.2020, uczestnicy postępowania poinformowani zostali o terminie wyłożenia do publicznego wglądu na okres 14 dni (6.10.2020r. – 19.10.2020r.) projektu ustalenia klasyfikacji.

Z uwagi na zamknięcie, w dniach 12 – 19 października 2020r. pracy Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hajnówce, termin wyłożenia projektu przedłuża się do dnia 31 października 2020 r.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie,  na rzecz kontaktu telefonicznego pod nr 85 682 31 70 lub mailowego pod adresem: mostapczuk@powiat.hajnowka.pl.

Starosta Hajnowski

DECYZJA GK.6620.11.3.2017, DECYZJA z dnia 22 lutego 2021 r. - o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok

Hajnówka, dnia 22 lutego 2021r.
GK.6620.11.3.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a), art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz.U. z 2020.2052), § 3, § 4 pkt. 3, § 5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1246), § 44 pkt 2, § 66, § 67 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 10 czerwca 2016r. (j.t.Dz.U.2019.393) oraz art. 104 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. 2020.256), z urzędu

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, o powierzchni 1 958,4800 ha, w działkach objętych scaleniem gruntów, na podstawie  danych zawartych w „Operacie technicznym z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów”, sporządzonym przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 16.12.2020r., pod identyfikatorem materiałów zasobu P.2005.2019.454 i wskazanych na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Starosta Hajnowski, zawiadomieniem z dnia 10 czerwca 2020r. znak: GK.6620.11.3.2017, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow.  hajnowski, woj. podlaskie, wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r. oraz poinformował strony o harmonogramie prac, miejscu i terminie wyłożenia do wglądu projektu ustalenia aktualizacji klasyfikacji. Jednocześnie, strony  zostały poinformowane, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń do projektu klasyfikacji, w okresie wyłożenia projektu.

Zgodnie z zapisem § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony poinformowano poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne i w miejscowościach, na terenie których znajdują się grunty objęte klasyfikacją oraz opublikowanie na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego.

Obowiązek przeprowadzenia z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach objętych postępowaniem scaleniowym narzuca §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r., jak również potrzeba dokonania aktualizacji użytków gruntowych i dostosowania ich oznaczenia do wymogów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie §5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, do przeprowadzenia czynności aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów, została przez Starostę Hajnowskiego upoważniona Pani Barbara Anna Sielawa, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

W dniach 10-13 sierpnia 2020r. na gruntach obr. Dubicze Cerkiewne, 17-18 sierpnia 2020r. na gruntach obr. Istok gm. Dubicze Cerkiewne, klasyfikator gruntów, przy udziale zainteresowanych osób, przeprowadził prace terenowe polegające na sprawdzeniu użytków gruntowych w działkach objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Następnie porównał mapę ewidencji gruntów ze stanem użytkowania na gruncie a zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych  oraz opisał  w protokole klasyfikacyjnym.

Klasyfikator, działając na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego z dnia 10 czerwca 2020r. znak: GK.6620.11.3.2017, sporządził operat techniczny, który został włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem materiałów zasobu: P.2005.2019.454. Mapy klasyfikacyjne, ze względu na wielkość opracowań nie są dołączone do decyzji, znajdują się w aktach technicznych zgromadzonych w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanych stron, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w dniach 6 - 31.10.2021r. (z uwagi na zamknięcie pracy Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości  w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, tj. miejscu wyłożenia do wglądu projektu, wyznaczony czternastodniowy termin wyłożenia został przedłużony z wyznaczonego w zawiadomieniu 19.10.2021r. na 31.10.2021r.  Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w w/w projekcie mógł w okresie jego wyłożenia zgłaszać zastrzeżenia. W okresie wyłożenia dokumentacji klasyfikacyjnej,  z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapoznało się 10 osób, z których 8 wniosło zastrzeżenia (wszystkie zastrzeżenia dotyczyły obr. Dubicze Cerkiewne), co zostało utrwalone w wykazie zastrzeżeń, sporządzonym podczas niniejszego wyłożenia. Przedstawione zastrzeżenia zostały zweryfikowane i wyjaśnione przez klasyfikatora.

Zastrzeżenie dotyczące braku oznaczenia rowu na działce nr geod. 105/3 (przed klasyfikacją użytek figurował jako WRVI) zostało uwzględnione – naniesiono użytek WPsVI na pow. 0,0200 ha. Zastrzeżenie dotyczące zmiany użytku Ls na Lzr na działce nr geod. 878 zostało uwzględnione - na gruntach oznaczonych przed klasyfikacją jako RV wpisano LzrRV, na gruntach RVI wpisano LzrRVI,  z uwzględnieniem nowych granic przebiegu kompleksu leśnego, tj.  LzrRV – pow. 0,6195 ha,  LzrRVI - pow. 0,5109 ha, LsVI – pow. 0,6090 ha, RVI – 0,0146 ha.

Zastrzeżenie dotyczące zmiany użytku z LzrRVI na działce nr geod. 908 i z Lzr PsV na działce nr geod. 745 na Ls nie zostało uwzględnione. Rosnące na przedmiotowych działkach drzewa są to samosiejki śródpolne, nie stanowiące  zwartego kompleksu leśnego.
Zastrzeżeń dotyczących zmiany zapisu z Ls na działkach nr geod. 664/71, 664/72, 664/73, 664/74, 664/75 na Lzr nie uwzględniono. Według Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, obejmującego przedmiotowe  działki, całą  powierzchnię każdej z działek  stanowi las.
Nie znaleziono podstaw do zmiany użytku z Bi na Br na działce nr geod. 664/93. Budynki usytuowane na przedmiotowe działce mają określoną funkcję „i”- pozostałe budynki niemieszkalne. Zgodnie  z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów  i budynków Lp. 5 ust.1 pkt 3 do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, jeżeli z gruntami, budynkami i budowlami przeznaczonymi do produkcji rolniczej lub do przetwórstwa rolno-spożywczego, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej. Wg danych egib, właściciel przedmiotowej działki nie posiada innych gruntów na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

W jednym ze złożonych zastrzeżeń zarzucono brak możliwości odczytania z mapy powierzchni poszczególnych użytków. Powierzchnie użytków wg stanu dotychczasowego i nowego opisane są  w wykazie zmian danych ewidencyjnych i wynoszą: działka nr geod. 26/2 – PsIV0,0865 ha, działka nr geod. 365/2 – Bi-0,0067 ha, BrPsIV-0,1023 ha.
Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Starosty
Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

Uchława  z  dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „DUBICZE I ISTOK” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok, jednostka ewidencyjna Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

UCHWAŁA  z  dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „DUBICZE I ISTOK” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok, jednostka ewidencyjna Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

My uczestnicy scalenia gruntów w/w obiektu zaznajomieni z naszymi prawami, dotyczącymi ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, w myśl art. 11 i 13 ust.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 908), wymaganą ustawowo większością 3/4 głosów obecnych uczestników scalenia (lista głosujących w załączeniu) na zebraniu zwołanym w drugim terminie, ustalamy następujące zasady szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu:

I. Do oszacowania gruntów objętych scaleniem przyjąć następujące wartości wyrażone w PLN za 1 ha gruntu

 1. Grunty orne, oznaczone symbolem R - szacunkową wartość dla poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się w wysokości:
 • R - IVa : 24 000 zł.
 • R - IVb : 22 000 zł.
 • R - V : 20 000 zł.
 • R - VI : 18 000 zł.
 1. Sady, oznaczone symbolem S - szacunkową wartość dla poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się w wysokości: wartość użytków i klasy, na których są położone.
 2. Użytki zielone (łąki trwałe Ł i pastwiska trwałe Ps) - szacunkową wartość dla poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się w wysokości:
 • Ł, Ps – IV: 22 000 zł.
 • Ł, Ps – V : 20 000 zł.
 • Ł, Ps – VI: 18 000 zł.
 1. Grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br – szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 2. Grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr – szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: wartość użytków i klasy, na których są położone.
 3. Grunty pod rowami, oznaczone symbolem W – szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 2 000 zł.
 4. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczonych symbolem Lzr - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50% wartości użytku
  i klasy bonitacyjnej, na których są położone.
 5. Nieużytki, oznaczone symbolem N – szacunkową wartość gruntu ustala się  w wysokości: 5 000 zł.
 6. Lasy, oznaczone symbolem Ls – szacunkową wartość gruntu leśnego (bez szacunku drzewostanu) ustala się w wysokości:
 • a) Ls IV: 18 000 zł.
 • b) Ls V: 18 000 zł.
 • c) Ls VI: 18 000 zł.
 • d) Ls: 18 000 zł.
 1. Tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 2. Tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 3. Inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 4. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 6. Użytki kopalne, oznaczone symbolem K- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 5 000 zł.
 7. Grunty pod drogami, oznaczone symbolem dr - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości:
 • drogi urządzone (asfalt, żwir, bruk) : 2 000 zł.
 • drogi nieurządzone (gruntowe): wartość najniższej klasy gruntu przyległego

17. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem Wp- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 2 000 zł.

18. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem Ws- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 2 000 zł.

19. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami nr 480; 683/1; część 683/2; 664/10; 664/9; 661; 480 - bez względu na rodzaj użytku i klasę - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 300 000 zł

20. Działki oraz część działek znajdujących się w kompleksie ograniczonym linią od narożnika działek nr 664/97; 664/9; 664/10 do narożnika działek nr 678/4 ; 679/4; 679/3, następnie do drogi działka nr 661 i wzdłuż jej do działki nr 664/108 łącznie z działką nr 664/9 - bez względu na rodzaj użytku i klasę - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 200 000 zł.

21. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami nr 661; 631; 629/1; 626; 661 - bez względu na rodzaj użytku i klasę - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 300 000 zł.

22. Działki oznaczone nr 631; 632; 633; 653/1 oraz działki nr 623; 634; 636; 834  z wyłączeniem użytku Ws - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 250 000 zł.

23. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami nr 480; część 661; 626; 621; granicą z obrębem Grabowiec, działką nr 480 - bez względu na rodzaj użytku i klasę szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 200 000 zł.

24. Część ul. Głównej i ul. Parkowej będąca w użytkowaniu osób fizycznych  i prawnych szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: wartość gruntów przyległych tych osób.

25. Grunty osób fizycznych i prawnych zajęte pod ul. Główną i ul. Parkową szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: wartość gruntów, z których nastąpiła zajętość.

26. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami: od narożnika działki nr 623 i nr 834 wzdłuż działki nr 623 i 636 do rzeki nr 652, na odległość
100 m od tej linii, do działki nr 832 - bez względu na rodzaj użytku i klasę szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 250 000 zł

II. Wysokość ewentualnych dopłat oraz należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - przyjąć zasady określone w pkt. 1 - 26

III. W przypadku wydzielenia ekwiwalentu na powiększenie obszaru gospodarstwa kosztem innego uczestnika scalenia, wartość dopłaty za grunt i części składowe gruntu zostanie ustalona zgodnie z przyjętym szacunkiem gruntów na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

IV. W przypadku konieczności oszacowania innych składników wchodzących w skład nieruchomości (np.: sadów, ogrodów, upraw specjalnych, drzewostanów leśnych, pojedynczych drzew i krzewów, itp.) oszacowania tych składników zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy dokona rzeczoznawca majątkowy na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Komisja doradcza:

 1. JK
 2. JM
 3. MG
 4. AM
 5. PG
 6. ECh
 7. MP
 8. EP
 9. WJ
 10. ES
 11. JJ
 12. IN
 13. JS
 14. JL
 15. MO

 Stwierdzam, że niniejsza uchwała została podjęta zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 26.03.1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.908)

Starosta Hajnowski

Postanowienie z dn. 14.06.2021r. dot. zmiany postanowienia GK.6620.11.3.2017 z dn. 21.01.2020r. w spr. powołania komisji pełniącej funkcje doradcze

Hajnówka, dnia 14 czerwca 2021r.
GK.6620.11.3.2017
Postanowienie

Na postawie art. 123 i 124 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu
i wymianie gruntów (t.j.Dz.U.2018.908), zwanej dalej „ustawą”, po rozpatrzeniu wniosku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa znak: BIA.WKUR.45.25.2019.GrG.10 z dnia 14.05.2021r.,

postanawiam

zmienić postanowienie znak: GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowaniu projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego ,,Dubicze i Istok”, objętych postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r.
w następujący sposób: w miejsce Jarosława Jerzego Lutyńskiego - przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powołać Grzegorza Gościewskiego - przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2021.05.14 znak: BIA.WKUR.45.25.2019.GrG.10 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku wystąpił do tut. Starostwa o zmianę przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w składzie komisji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów, poprzez powołanie do składu komisji Pana Grzegorza Gościewskiego (pracownika Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobu OT KOWR w Białymstoku) w miejsce powołanego, postanowieniem znak: GK.6620.11.3.2017
z dnia 21 stycznia 2020r. Pana Jarosława Jerzego Lutyńskiego.

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji postanowienia.


Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. STAROSTY Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, GEODETA POWIATOWY

Otrzymują:
1. KOWR Oddział Terenowy w Białymstoku,
2. Uczestnicy postępowania scaleniowego (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego:
• Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
• Sołtys wsi Dubicze Cerkiewne – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
• Sołtys wsi Istok – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
• Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
3. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
4. a/a.

ZAWIADOMIENIE GK.6820.11.3.2017 z dnia 14 lipca 2021r.

Hajnówka dnia 14 lipca 2021r.

GK.6820.11.3.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z uchyleniem  w całości zaskarżonej decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia 22 lutego 2021r. znak: GK.6620.11.3.2017 o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne,
pow. hajnowski, woj. podlaskie i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, Starosta Hajnowski zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a, ze względu na złożony charakter prowadzonego postępowania oraz na potrzebę ustalenia następców prawnych, którym przysługiwał będzie przymiot strony postępowania.

W związku z powyższym termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 listopada 2021 roku.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 K.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego.

WICESTAROSTA Joanna Kojło

ZAWIADOMIENIE GK.6620.11.3.2017 z dn.7.09.2021r. - zebranie uczestników scalenie w sprawie ogłoszenia wyników oszacowania gruntów objetych postępowaniem scaleniowym

Hajnówka, dnia 7 września 2021r.
GK.6620.11.3.2017

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r.
o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096)

Starosta Hajnowski zawiadamia
że w dniu 28 września 2021r. (wtorek) o godz. 1000 w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67

odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne.

Celem zebrania jest ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym,

Wyniki oszacowania gruntów będą udostępnione do publicznego wglądu na okres
7 dni, tj. od dnia 29 września 2021r. do dnia 5 października 2021r. u sołtysów wsi Dubicze Cerkiewne i Istok, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. Nr 29.

W trakcie zebrania oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 49 Kpa, wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego,  uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.
Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze  i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne  w  dniu  28.09.2021

Hajnówka, dnia 7 września 2021r.
GK.6620.11.3.2017

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”,  gm. Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r.
o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096)

Starosta Hajnowski zawiadamia, że w dniu 28 września 2021r. (wtorek) o godz. 10.00  w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67

odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze  i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne.

Celem zebrania jest ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym,

Wyniki oszacowania gruntów będą udostępnione do publicznego wglądu na okres  7 dni, tj. od dnia 29 września 2021r. do dnia 5 października 2021r. u sołtysów wsi Dubicze Cerkiewne i Istok, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. Nr 29.

W trakcie zebrania oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 49 Kpa, wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego,  uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.
Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy

ZAWIADOMIENIE GK.6620.11.3.2017 z dnia 13.10.2021r. - zebranie w sprawie zapoznania uczestników scalenie z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń do szacunku gruntów oraz podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek

Hajnówka, dnia 13 października 2021r.
GK.6620.11.3.2017

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256)

Starosta Hajnowski zawiadamia

o zwołaniu, w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67, zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, w określonych poniżej terminach: 3 listopada 2021r. (środa) o godz. 930

odbędzie się zebranie, którego celem będzie:

 1. zapoznanie uczestników scalenia z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń do szacunku gruntów.
 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych

Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu  i wymianie gruntów stanowi, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, jest podejmowana na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w I terminie, tj. 3 listopada 2021r. o godz. 930, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się: 3 listopada 2021r. (środa) o godz. 1000

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia osobom biorącym udział w zebraniu warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonywanie czynności, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.
Z up. STAROSTYHalina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, GEODETA POWIATOWY

Uchwała z dnia 3.11.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek

Uchwała z dnia 3 listopada 2021r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników
i innych upraw specjalnych na terenie obiektu scaleniowego ,,Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz.U.2018r.poz.908), uczestnicy postępowania scaleniowego, wszczętego postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r, uchwalają, co następuje:
§1
My, uczestnicy scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”, zaznajomieni z naszymi prawami oraz wynikami dokonanego szacunku gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, opracowanego w oparciu o zasady szacunku gruntów uchwalone przez uczestników scalenia uchwałą z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok, jednostka ewidencyjna Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnowski, woj. podlaskie, wymaganą ustawowo większością ¾ głosów obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie (lista głosujących w załączeniu), wyrażamy zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.
§2
Szczegółowe wyniki szacunku gruntów zawarte są na mapie szacunku gruntów, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy komisji doradczej:

 1. J. K.
 2. J. M.
 3. M. G.
 4. A. M.
 5. P. G.
 6. E. C.
 7. M. P.
 8. E. P.
 9. W. J.
 10. E. S.
 11.  J. J.
 12. I. N.
 13.  J. S.
 14. G. G.
 15. M. O.

Geodeta Projktant:

Przewdoniczący zebrania:
Stwierdzam, że niniejsza uchwała została podjęta zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 26.03.1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.908)
Starosta Hajnowski

ZAWIADOMIENIE GK.6620.11.3.2017 z dnia 4.11.2021r. - zebranie w sprawie omówienia projektu ogólnego scalenia, indywidualnego zapoznania uczestników z powierzchnią i wartością ich gruntów oraz zebrania życzeń odnośnie lokalizacji nowych ekwiwalentów

Hajnówka, dnia 4 listopada 2021r.
GK.6620.11.3.2017

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) ora art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.2052)

Starosta Hajnowski zawiadamia, że

w dniu 23 listopada 2021r. (wtorek) o godzinie 10.00 w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67 odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne.

Celem zebrania będzie:
- omówienie projektu ogólnego scalenia,
- indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z powierzchnią i wartością ich gruntów,
- zebranie życzeń odnośnie lokalizacji nowych ekwiwalentów.

Ponadto, czynności indywidualnego zapoznania uczestników z powierzchnią i wartością szacunkową ich gruntów oraz zbierania życzeń co do przyszłej lokalizacji gruntów kontynuowane będą w dniach:
- od 24 listopada 2021r. do 30 listopada 2021r. w godzinach 830 -1500  w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych – dedykowane uczestnikom scalenia posiadającym grunty w obrębie Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnowski,
- od 24 listopada 2021r. do 30 listopada 2021r. w godzinach 830 -1500  w lokalu  świetlicy wiejskiej w Istoku – dedykowane uczestnikom scalenia posiadającym grunty w obrębie Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnowski.

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć
w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Z geodetą projektantem, Panem Piotrem Andrzejem Borowskim, można kontaktować się telefonicznie pod nr 508 372 803.

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom zebrania warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w zebraniach powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.
Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze  i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne  w  dniu  23.11.2021

Hajnówka, dnia 4 listopada 2021r.
GK.6620.11.3.2017

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) ora art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.2052)

Starosta Hajnowski zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2021r. (wtorek) o godzinie 10.00 w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67 odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne.

Celem zebrania będzie:
- omówienie projektu ogólnego scalenia,
- indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z powierzchnią i wartością ich gruntów,
- zebranie życzeń odnośnie lokalizacji nowych ekwiwalentów.

Ponadto, czynności indywidualnego zapoznania uczestników z powierzchnią i wartością szacunkową ich gruntów oraz zbierania życzeń co do przyszłej lokalizacji gruntów kontynuowane będą w dniach:
- od 24 listopada 2021r. do 30 listopada 2021r. w godzinach 830 -1500  w lokalu GOKSiR
w Dubiczach Cerkiewnych – dedykowane uczestnikom scalenia posiadającym grunty
w obrębie Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnowski,
- od 24 listopada 2021r. do 30 listopada 2021r. w godzinach 830 -1500  w lokalu  świetlicy wiejskiej w Istoku – dedykowane uczestnikom scalenia posiadającym grunty
w obrębie Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnowski.

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć
w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Z geodetą projektantem, Panem Piotrem Andrzejem Borowskim, można kontaktować się telefonicznie pod nr 508 372 803.

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom zebrania warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w zebraniach powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.
Z up. Starosty Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

Uchwała z  dnia 3 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na terenie obiektu scaleniowego ,,Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Uchwała z  dnia 3 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na terenie obiektu scaleniowego ,,Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz.U.2018r.poz.908), uczestnicy postępowania scaleniowego, wszczętego postanowieniem Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r, uchwalają, co następuje:
§ 1
My, uczestnicy scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”, zaznajomieni z naszymi prawami oraz wynikami dokonanego szacunku gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, opracowanego w oparciu o zasady szacunku gruntów uchwalone przez uczestników scalenia uchwałą z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok, jednostka ewidencyjna Dubicze Cerkiewne, pow. Hajnowski, woj. podlaskie, wymaganą ustawowo większością ¾ głosów obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie (lista głosujących w załączeniu), wyrażamy zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.
§ 2
Szczegółowe wyniki szacunku gruntów zawarte są na mapie szacunku gruntów, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy komisji doradczej:

1.    JK
2.    JM
3.    MG
4.    AM
5.    PG
6.    ECh
7.    MP
8.    EP
9.    WJ
10.    ES
11.    JJ
12.    IN
13.    JS
14.    GG
15.    MO
Stwierdzam, że niniejsza uchwała została podjęta zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 26.03.1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.908)
Starosta Hajnowski

 

Zawiadomienie GK.6620.11.3.2017 z 16.10.2021 - Starosta Hajnowski zawiadamia o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne

Hajnówka, dnia 16 listopada 2021r.
GK.6620.11.3.2017
 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49, 49a, 61 § 1 i 4,  62, 73 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735), art. 7d ust. 1 lit. a tiret 3  i art. 26 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.2021.1990) oraz § 3, § 4 pkt. 3, § 6, § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U.2012.1246), w związku z uchyleniem przez Wojewodę Podlaskiego, decyzją znak: GK.II.7513.5.2021.KP z dnia 11 czerwca 2021r., decyzji Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.3.2017 z dnia 22 lutego 2021r. zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne.

Starosta Hajnowski zawiadamia o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, obejmującej działki wymienione w Wykazie działek objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, stanowiącego załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia, o łącznej powierzchni 812,2662 ha.

Grunty objęte gleboznawczą klasyfikacją wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”. Postępowanie scaleniowe na obiekcie scaleniowym „Dubicze i Istok” zostało wszczęte postanowieniem Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, z urzędu, przeprowadza się gleboznawczą klasyfikację gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie rodzaju użytku gruntowego, oznaczenia typu, rodzaju i gatunku gleby oraz klasy bonitacyjnej.
Stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia, do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 upoważniony został klasyfikator Pani Barbara Anna Sielawa, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (telefon kontaktowy: 733 988 669) – na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 10 czerwca 2020r.  
Harmonogram przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych obejmuje:

 • 21 grudnia 2021r. – zebranie uczestników scalenia, mające na celu poinformowanie o procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • 21-22 grudnia 2021r. w godz. 9.00- 15.30 - prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla obr. Dubicze Cerkiewne i obr. Istok (w godzinach i miejscach ustalonych podczas zebrania lub telefonicznie),

    
Zebranie odbędzie się o godz. 900 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67.

Jednocześnie, na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U.2012.1246) zawiadamia się, że projekt ustalenia klasyfikacji zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni,  w terminie od 29 grudnia 2021r. do 12 stycznia 2022r. w godzinach 7.30 – 15.30,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pok. nr 29. W okresie wyłożenia strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.
 
O decyzjach i innych czynnościach organ będzie zawiadamiał strony poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1,  w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, w miejscowościach Dubicze Cerkiewne i Istok oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (art. 49a Kpa).

Pouczenie

Zgodnie z § 6 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się.

w drodze obwieszczenia w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie gminy, a także w miejscowości, na terenie której znajdują się grunty objęte klasyfikacją. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne. Na podstawie art. 9 i 10 § 1 Kpa, w toku postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co d zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  Jak stanowi art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z treścią art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Stosownie do art.. 32, 33 §1, 33 § 2 – strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pgik, właściciele nieruchomości mają obowiązek  zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego nastąpiło w dniu 16 listopada 2021r.
Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

Otrzymują:
1.     Strony postępowania – właściciele działek objętych klasyfikacją gruntów.
2.     Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
3.     Sołtys wsi Dubicze Cerkiewne – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4.     Sołtys wsi Istok – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
5.    Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
6.    a/a

ZAWIADOMIENIE GK.6620.11.3.2017 z dnia 24.02.2022r. - zebranie w sprawie indywidualnego zapoznania uczestników z projektem wstępnym szkicu rozmieszczenia projektowanych działek oraz zebrania oświadczeń w spr. projektu wstępnego

Hajnówka, dnia 24 lutego 2022r.
GK.6620.11.3.2017

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021.735)
Starosta Hajnowski zawiadamia o zwołaniu zebrania uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne,  w dniu 22 marca 2022r. (wtorek) o godz. 10.00 w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67

Celem spotkania jest indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z projektem wstępnym szkicu rozmieszczenia projektowanych działek oraz zebranie oświadczeń
w sprawie projektu wstępnego.

Geodeta projektant, w toku czynności zapoznania ze wstępnym projektem scalenia gruntów, będzie indywidualnie informował uczestników scalenia o usytuowaniu działek
i wydzielonych ekwiwalentach zamiennych. W związku z powyższym, mając na uwadze bardzo ważny charakter sprawy, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

Ponadto, informuje się, że pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, w dniach:
- 22.03.2022r., po zakończeniu zebrania, do godz. 1530,
- 23 – 25.03.2022r. w godz. 900 – 1530
w budynku GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych oraz w świetlicy wiejskiej we wsi Istok, zbierać będą oświadczenia uczestników scalenia w sprawie projektu wstępnego.
Kontakt telefoniczny do geodety projektanta - Pana Piotra Borowskiego -  508 372 803.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.
Z up. Starosty Halina Leszczyńska NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI, Geodeta Powiatowy

Decyzja GK.6620.11.3.2017 z dnia 10 maja 2022 - ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok  gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w działkach objętych scaleniem gruntów

Hajnówka, dnia 10 maja 2022r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

 tel. 85 682 31 70

GK.6620.11.3.2017

Decyzja

Na podstawie art. 7d ust. 1 lit. a), art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz.U.2021.1990), § 3, § 4 pkt. 3, § 5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. (Dz.U.2012.1246), §22 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021r. (j.t.Dz.U.2021.1390) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2021.735),

w związku z uchyleniem, decyzją Wojewody Podlaskiego GK-II.735.5.2021.KP z dnia  11 czerwca 2021r., zaskarżonej decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.1.3.2017 z dnia 22 lutego 2021r. orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne,  pow. hajnowski, woj. podlaskie i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ  I instancji

orzekam

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w działkach objętych scaleniem gruntów, na podstawie  danych zawartych w „Operacie technicznym z gleboznawczej klasyfikacji gruntów”, sporządzonym przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego w dniu 9.05.2022r. pod identyfikatorem materiałów zasobu P.2005.2019.454 i wskazanych na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, ze względu na interes społeczny i ważne interesy stron postępowania oraz potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami tj. konieczność zakończenia postępowania scaleniowego i wykonania zagospodarowania poscaleniowego oraz rozliczenia operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM1000011/18 z dnia 1 kwietnia 2019r.

Uzasadnienie

Starosta Hajnowski, zawiadomieniem z dnia 10 czerwca 2020r. znak: GK.6620.11.3.2017 wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow.  hajnowski, woj. podlaskie, wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r. oraz poinformował strony  o harmonogramie prac, miejscu i terminie wyłożenia do wglądu projektu ustalenia aktualizacji klasyfikacji. Jednocześnie, strony zostały poinformowane, na podstawie art. 10 Kpa, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń do projektu klasyfikacji,  w okresie wyłożenia projektu.

Po przeprowadzeniu procedury związanej z opracowaniem projektu przez upoważnionego, przez Starostę Hajnowskiego, klasyfikatora i wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych, do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, decyzją GK.6620.11.3.2017 z dnia 22 lutego 2021r. Starosta Hajnowski zatwierdził gleboznawczą klasyfikację gruntów i aktualizację użytków gruntowych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 1 958,4800 ha, w działkach objętych scaleniem gruntów, na podstawie danych zawartych w „Operacie technicznym z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów” sporządzonym przez WBG w Białymstoku. Od powyższej decyzji zostały wniesione odwołania,  w których wnoszący nie zgodzili się z treścią jej rozstrzygnięć.

Decyzją GK-II.735.5.2021.KP z dnia 11 czerwca 2021r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w całości uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 22 lutego 2021r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Stosując się do zaleceń Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Starosta Hajnowski dokonał podziału procedur aktualizacji gruntów i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Po wyłączeniu z postępowania działek objętych aktualizacją użytków gruntowych, zawiadomieniem GK.6620.11.3.2017 z dnia 16 listopada 2021r., Starosta Hajnowski wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, obejmującej działki wymienione w Wykazie działek objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, o łącznej powierzchni 812,2662 ha oraz poinformował strony o harmonogramie przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych i okresie wyłożenia do publicznego wglądu, na okres 14 dni, projektu ustalenia klasyfikacji. Uczestnicy postępowania poinformowani zostali również, na podstawie art. 49 a Kpa, iż o decyzjach i innych czynnościach prowadzonych w trakcie przedmiotowego postępowania, organ będzie zawiadamiał strony poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, w miejscowościach Dubicze Cerkiewne i Istok oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu klasyfikacji w okresie wyłożenia projektu i zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, stosownie do art. 10 Kpa.

Zgodnie z zapisem § 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony poinformowano poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne i w miejscowościach, na terenie których znajdują się grunty objęte klasyfikacją oraz opublikowanie na stronie internetowej i BIP Powiatu Hajnowskiego. Publiczne ogłoszenie zawiadomienia w BIP Powiatu Hajnowskiego nastąpiło w dniu 16 listopada 2021r.

Dla działek objętych aktualizacją użytków gruntowych, na podstawie art. 24 ust. 2b pkt. 1 lit. a-h ustawy Pgik, wprowadzono zmiany w operacie egib w trybie czynności materialno technicznej, o czym zawiadomiono właścicieli działek objętych aktualizacją.

Obowiązek przeprowadzenia z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach objętych postępowaniem scaleniowym narzuca §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012r. Na podstawie §5 rozporządzenia, do przeprowadzenia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów, została przez Starostę Hajnowskiego upoważniona Pani Barbara Anna Sielawa, działająca w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

W dniu 21 grudnia 2021r. odbyło się zebranie uczestników scalenia, mające na celu poinformowanie o procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W dniach 21-22 grudnia 2021r. na gruntach obr. Dubicze Cerkiewne i obr. Istok, klasyfikator gruntów, przy udziale zainteresowanych osób, przeprowadził prace terenowe związane z gleboznawczą klasyfikacją. 

Klasyfikator, działając na podstawie upoważnienia Starosty Hajnowskiego z dnia  10 czerwca 2020r. znak: GK.6620.11.3.2017, sporządził operat techniczny, który został włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem materiałów zasobu: P.2005.2019.454.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanych stron, w Starostwie Powiatowym  w Hajnówce, w dniach 29 grudnia 2021r. – 12 stycznia 2022r. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w w/w projekcie mógł w okresie jego wyłożenia zgłaszać zastrzeżenia.
W okresie wyłożenia dokumentacji klasyfikacyjnej, z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapoznało się dwie osoby. Nie wniesiono zastrzeżeń do projektu.

W związku z zaleceniami Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie dokonania podziału procedur aktualizacji użytków gruntowych i klasyfikacji gruntów, decyzją GK.6620.11.3.2017 z dnia 13 kwietnia 2022r. Starosta Hajnowski umorzył postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych wszczęte zawiadomieniem GK.6620.11.3.2017 z dnia  10 czerwca 2020r. w stosunku do działek, dla których nie była przeprowadzana klasyfikacja gruntów.

Odnosząc się do decyzji Wojewody Podlaskiego GK-II.7213.5.2021.KP z dnia 11 czerwca 2021r. i powołanych w niej zarzutów do kwestii proceduralnych związanych z wydaniem uchylonej decyzji Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia  22 lutego 2021r., dokonano uzupełnienia i poprawek w dokumentacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów doręczone zostało stronom postępowania, zgodnie z §6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia. Zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania skutecznie.

Biorąc pod uwagę wytyczne Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przeprowadzono postępowanie z zastosowaniem właściwej procedury, poczyniono ustalenia odnośnie określenia stron postępowania, jednoznacznie ustalono faktyczny zasięg i obszar gruntów objętych klasyfikacją oraz uzupełniono materiał dowodowy
o dokumentację niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ogłoszenie niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce nastąpiło  dniu 10 maja 2022r.

 Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (zgodnie z art. 49 Kpa – poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń: we wsi Dubicze Cerkiewne, we wsi Istok, w lokalu Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, Starostwa Powiatowego
  w Hajnówce, poprzez opublikowanie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce),
 2. Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 3. Sołtys wsi Dubicze Cerkiewne – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 4. Sołtys wsi Istok – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni ,
 6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 7. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce - 2 egz.
 8. Starostwo Powiatowe w Hajnówce - operat ewidencji gruntów i budynków – 2 egz,
 9. a/
STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA że w dniach 13 - 20 lipca 2022r. nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez WBG w Białymstoku, dla obszaru prowadzonego postępowania scaleniowego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne

Hajnówka, dnia 28 czerwca 2022r.

GK.6620.11.3.2018

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 23 ust. 2, art. 24 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2022.1223)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA że w dniach 13 - 20 lipca 2022r. nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez WBG w Białymstoku,  dla obszaru prowadzonego postępowania scaleniowego
na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne.

Okazanie projektu scalenia odbywać się będzie na spotkaniach zorganizowanych równolegle w:  GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych – dla uczestników scalenia posiadających grunty w obr. Dubicze Cerkiewne oraz w świetlicy wiejskiej we wsi Istok - dla uczestników scalenia posiadających grunty
w obr. Istok, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 13 lipca 2022r. (środa) – w godz. 900 – 1530,
 • 14 lipca 2022r. (czwartek) - w godz. 900 – 1530,
 • 15 lipca 2022r. (piątek) - w godz. 900 – 1530,
 • 18 lipca 2022r. (poniedziałek) - w godz. 900 – 1530,
 • 19 lipca (wtorek) - w godz. 900 – 1530,
 • 20 lipca 2022r. (środa) - w godz. 900 – 1200,

 

Okazanie projektu scalenia zostanie zakończone zebraniem ogólnym zorganizowanym  w dniu 20 lipca 2022r. (środa) o godz. 1200 w GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych.

Celem zebrania będzie poinformowanie uczestników scalenia o terminie zgłaszania zastrzeżeń do projektu.

Stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu. Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji pełniącej funkcje doradcze.

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów i uważa się je za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 28 czerwca 2022r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 37 70.

 

Z up. STATOSTY

Marzena Ostapczuk

Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji,

Katastru i Nieruchomości

 

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego:

       - Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne,

       - sołtys wsi Dubicze Cerkiewne,

       - sołtys wsi Istok,

 1. Gmina Dubicze Cerkiewne,
 2. Initia Sp. z o.o.,
 3. Kościół Zielonoświątkowy Zboru w Dubiczach Cerkiewnych,
 4. Parafia Prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych,
 5. Parafia Prawosławna w Starym Korninie,
 6. Pronar Sp. z o.o.,
 7. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce,
 8. Skarb Państwa,
 9. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku,
 10. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim,
 11. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce,
 12. Podlaski Oddział Straży Granicznej,
 13. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
 14. Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
 15. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
 16. a/a
Zawiadomienie GK.6620.11.3.2017 z dnia 04.10.2022 - ponowne okazanie (wyznaczonego na gruncie) projektu scalenia zainteresowanym uczestnikom. Dot. scalenia Dubicze- Istok

Hajnówka, dnia 30 września 2022r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce,  ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

GK.6620.11.3.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 26 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów  (t.j. Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022.1223)

STAROSTA  HAJNOWSKI  ZAWIADAMIA

że w dniu 18 października 2022r. (wtorek) w godzinach 9.00 – 15.30 nastąpi ponowne okazanie (wyznaczonego na gruncie) projektu scalenia  zainteresowanym uczestnikom, dla prowadzonego postępowania scaleniowego na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, po uwzględnieniu zmian do projektu scalenia związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń przez starostę, po zasięgnięciu opinii komisji na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2022.1223).

w godz. 900 – 945 - spotkanie w lokalu  GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67 w godz. 1000 – 1530 - okazanie granic na gruncie (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny spotkania)

Okazanie dotyczy właścicieli działek położonych w obr. Dubicze Cerkiewne, oznaczonych nr geod.: 1373/1, 1374/1, 1395/1, 1394/1, 1318/1, 1320/1, 1693/1, 1693/2,  1694/1, 1259/2, 1259/1, 1257, 1261, 1728/1, 1727/1, 1741,  2036/1, 1511, 1683 – wg nowego stanu (numery działek przed scaleniem: 349, 350/1, 374, 373, 271/1, 272/1, 328/2, 557/4, 557/5, 558/1, 322/1, 322/2, 321/2, 323, 540/1, 539/1, 529, 682, 661, 683/2)
Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniui wymianie gruntów i uważa się je za  dokonane  po upływie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 4 października 2022r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 37 70
Z up. Starosty Marzena Ostapczuk Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Zawiadomienie GK.6820.11.3.2017 z 14 listopada 2022 - w związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Dubicze i Istok” gmina Dubicze Cerkiewne, Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia.

Hajnówka, dnia 14 listopada 2022r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

GK.6820.11.3.2017

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Dubicze i Istok” gmina Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2022.2000), Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia.

Każdemu z uczestników postępowania scaleniowego przysługuje prawo zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania, uzupełnienia materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania scaleniowego (poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin
i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego:

 • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Dubicze Cerkiewne – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Sołtys wsi Istok – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,

 

Materiały

projekt ogólny postępowania Dubicze - Istok
część​_graficzna-​_projekt​_ogólny.pdf 0.72MB
Projekt ogólny scalenia gruntów obiekt "Dubicze - Istok"
PROJEKT​_OGÓLNY.pdf 1.77MB
Załącznik do Zawiadomienia GK.6620.11.3.2017 z 16.10.2021 Wykaz działek objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów
Załącznik​_.pdf 4.02MB
{"register":{"columns":[]}}