W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew

logotypy Funduszu Dróg Samorządowych: flga i godło Rzeczypospolitej

  • Termin:  październik  2019 - listopad 2019
  • Całkowita wartość projektu:  704 624,86 zł, w tym: uzyskane dofinansowanie 50%: 331 510,76 zł; wkład własny Powiatu Hajnowskiego: 186 557,05; wkład własny gminy Narew: 186 557,05.
  • Program: inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych (fundusze zewnętrzne, krajowe)
  • Cele projektu:

Zakres remontu obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 12.11.2019 r.

Zobacz też:

Prace na drogach powiatowych

Data publikacji: 13.12.2019

W trosce o szeroko rozumiany rozwój regionu we wszystkich dziedzinach życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego, samorząd powiatu hajnowskiego inicjuje działania  budowy i przebudowy dróg powiatowych, aktywnie współpracuje z samorządami gminnymi w tym zakresie jak też zabiega o wsparcie z zewnątrz.

W zakresie modernizacji infrastruktury technicznej, 2019 rok Powiat Hajnowski kończy  na inwestycyjnym plusie. Wspólnym wysiłkiem Zarządu Powiatu Hajnowskiego ze Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko jako Przewodniczącym oraz Zarządu Dróg Powiatowych na czele z Dyrektorem Mikołajem Janowskim, udało się pozyskać kolejne fundusze dla rozwoju samorządu. Efekty są już widoczne - z początkiem listopada br. dokonano odbioru dwóch inwestycji – przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1602B w Czyżach oraz remontu odcinka drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa.

Inwestycje drogowe

Przypomnijmy -  wartość inwestycji w miejscowości Czyże to 1 251 827,49 zł, w tym: w ramach Fundusz Dróg Samorządowych – nabór z 2018 r., otrzymano dofinansowanie na poziomie 50% w wysokości  615 458, 74; wkład własny Powiatu Hajnowskiego to 321 155,56 zł, zaś 315 213,19 zł to środki z budżetu gminy Czyże. Zakres prac na drodze powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże dotyczył przebudowy odcinka ulicy o długości 260,81 mb. Przebudowa polegała na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, przebudowie zjazdów gospodarczych, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616B oraz udrożnieniu istniejących rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowie hydrantu oraz robotach towarzyszących.

Z kolei remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa to koszt 704 624,86 zł, z czego uzyskane dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych to 331 510,76 zł; wkład własny Powiatu Hajnowskiego wyniósł 186 557,05 zł, a drugie tyle dołożyła gmina Narew, która wsparła inwestycję. Zakres remontu obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. W efekcie fragment drogi w miejscowości Kutowa wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu  – dziury na drodze i rozbite pobocza to już przeszłość. Inwestycja poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (ręka do góry, kto nie decydował się na jazdę środkiem drogi, byleby tylko uniknąć dziurawych turbulencji :)). Chcemy dążyć do zapewnienia mieszkańcom dróg dojazdowych, stąd mając na uwadze płynność ruchu także w wymiarze ponadregionalnym zdecydowaliśmy się aplikować o fundusze na remont drogi w miejscowości Kutowa – która do 2020 r. posłuży jako objazd przebudowywanej drogi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

A od 2020 r. pełną parą rusza rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B) – to trzecia inwestycja, jaka zostanie zrealizowana w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych, a zarazem największa ze wszystkich trzech przedsięwzięć, na jakie udało się pozyskać fundusze w 2019 r. Całkowita wartość inwestycji zamknie się w kwocie 6 365 838, 29 zł,  z czego 3 119 006,37 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część po 1 623 415, 96 zł pokryją Powiat Hajnowski i gmina Białowieża. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę drogi na długości 1040,0 m., w tym budowę nowej konstrukcji jezdni i kanalizacji deszczowej, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników oraz zjazdów do nieruchomości, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatoki autobusowej, budowę oświetlenia chodnika oraz przejść dla pieszych, a także niezbędne przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych. Ulica Pałacowa w Białowieży to nasz priorytet na 2020 r. – to główna ulica miejscowości rokrocznie odwiedzanej przez tysiące turystów, będąca wizytówką turystyczną regionu, stąd o konieczności rozbudowy odcinka tej drogi nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to zarazem pracochłonna inwestycja – zarówno pod względem finansowym oraz ilościowym, jeśli chodzi o planowane zadania w ramach tej inwestycji – podkreśla Dyrektor Zarządu Dróg w Hajnówce Mikołaj Janowski.

Zrealizowany plan inwestycji drogowych to wynik ścisłej współpracy z samorządami gminnymi: Gdy otrzymaliśmy sygnał o uruchomieniu naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zabiegałem o spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych celem opracowania mapy potrzeb. Wspólnie z Wójtami oraz Dyrektorem Zarządu Dróg, Panem Mikołajem Janowskim, dokonaliśmy przeglądu stanu dróg powiatowych. Miernikiem wspólnej pracy na rzecz poprawy zaplecza infrastrukturalnego jest 7,5 mln zł, które w 2019 r. trafiło do gmin i Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego 3,5 mln zł pozyskaliśmy do budżetu powiatu - to suma trzech inwestycji na drogach powiatowych w gminach Czyże, Białowieża i Narew. Jestem wdzięczny wójtom za finansowe wsparcie naszych działań oraz pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, w szczególności Panu Dyrektorowi Mikołajowi Janowskiemu za wsparcie w inicjowaniu działań i nadzór nad realizacją inwestycji – kontynuuje Starosta Andrzej Skiepko.

Bieżące utrzymanie dróg – mikroinwestycje o dużym znaczeniu

Inwestycje drogowe – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury technicznej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych, do realizacji którego powołano Zarząd Dróg Powiatowych – jednostkę budżetową samorządu. Działania ZDP skupiają się na  utrzymaniu dróg powiatowych w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczny przejazd. W ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych realizuje obszerny katalog zadań polegających m.in. na: regeneracji nawierzchni bitumicznych, uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, profilowaniu dróg o nawierzchni żwirowej, likwidacji wyrw przy przepustach w poboczach dróg i likwidacji zakrzaczenia pasów drogowych. Ponadto ZDP czuwa nad prawidłowym oznakowaniem dróg, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew rosnących w pasie drogowym, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, a także oczyszczaniem i remontem przepustów oraz studzienek ściekowych. Na tym nie koniec - Zarząd realizuje zadania administracyjne związane z wydawaniem decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji na drogach powiatowych, przeprowadza kontrolę stanu dróg i mostów oraz wykonuje szereg prac interwencyjnych na drogach powiatowych. Choć te codzienne zadania ZDP nie mają tak wielkiego rozmachu, co duże inwestycje drogowe, przez co wydawać się mogą niemal niezauważalne – dla każdego z nas, uczestnika ruchu drogowego, mają olbrzymie znaczenie. Każda „załatana” dziura, odpowiednio umiejscowione znaki czy systematyczne obkaszanie i odkrzaczanie poboczy – te wszystkie, z pozoru drobne, interwencje decydują o bezpieczeństwie ruchu drogowego na co dzień oraz o utrzymaniu dróg w prawidłowym standardzie. W celu podniesienia standardu usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w miarę możliwości finansowych z budżetu powiatu wydatkowane są środki na zakup niezbędnego sprzętu. W tym roku z budżetu powiatu hajnowskiego zakupiono nowy ciągnik oraz sprzęt tj. ładowacz czołowy, dwie kosiarki oraz dwa pługi do odśnieżania, o łącznej wartości 283.080,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg samorząd powiatu hajnowskiego stawia na współpracę z gminami. W wyniku zawartych porozumień: z gminą Narewka, gminą Czyże i gminą miejską w Kleszczelach wspólnym finansowym wysiłkiem dokonano modernizacji wybranych odcinków dróg powiatowych: 1646B Olchówka – Siemianówka (wartość inwestycji: 57 716,70 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to: 20 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu), 1616B Czyże (wartość inwestycji: 16 416,81 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to: 10 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu), 1748B Suchowolce - Saki - Toporki (wartość inwestycji: 58 161, 66 zł,  z czego dotacja z budżetu gminy to: 40 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu). Model współpracy oparty na partycypacji kosztów to rozwiązanie korzystne dla obu stron – pozwala efektowniej i więcej zrobić, niż zakłada wyjściowy plan wydatków inwestycyjnych, a jednocześnie uniknąć znaczących obciążeń finansowych budżetu. Razem można zrobić więcej, ponadto przyświeca nam ten sam cel – zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Bieżące utrzymanie dróg to ważne działanie inwestycyjne - stan dróg powiatowych, jaki zastaliśmy w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oraz potrzeby, jakie zgłaszają mieszkańcy wskazują, że to na tym zadaniu będziemy musieli skoncentrować się w nadchodzącej przyszłości – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 81 drogami o statusie powiatowych. To ponad 476,471 km dróg. Sieć dróg powiatowych, stanowiących uzupełnienie wojewódzkiej i krajowej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – drogi stanowią bowiem podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

O wszelkich działaniach inwestycyjnych, realizowalnych na drogach powiatowych będziemy systematycznie informować.

 Katarzyna Miszczuk

 

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}