W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

projekty realizowane w latach 2018 - 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap.

Termin:  sierpień 2018 - październik 2018
Całkowita wartość projektu: 1 937 224,76
Powiat Hajnowski- 1 307 224,76
Miasto Hajnówka- 250 000, 00
Województwo Podlaskie- 380 000, 00 w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych.
Projekt realizowany  przez Powiat Hajnowski.
Cele projektu: Przebudowa odcinka ww. ulic wraz z przejazdem kolejowym o łącznej długości 421,7 mb. w tym odc. ul Dziewiatowskiego- dług. 73,41 mb., odc. ul. Poddolnej- 233,79 mb, teren PKP- odc. dług. 114,5 mb,. Zakres prac: przebudowa konstrukcji jezdni, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, budowa chodnika, ścieżki rowerowej, przebudowa urządzeń energetycznych.

Puszcza i Ludzie

logotypy do projektu: napisy i loga

Termin: 01.06.2017 – 30.06.2019
Projekt pt. „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Całkowita wartość projektu: 898 237, 11PLN
Kwota dofinansowania POIŚ:  763 501, 54 PLN
Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 89 823,71PLN
Projekt realizowany jest przez Powiat Hajnowski.
Cele projektu:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.
 2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Przeprowadzenie zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.
 2. Konkurs dziennikarski dla młodzieży szkół średnich "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?”
 3. Warsztaty dla młodzieży „Zaakceptuj żubra”.
 4. Opracowanie gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska”.
 5. Przeprowadzenie debat na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej.
 6. Zorganizowanie  spotkań  Rady Programowej.
 7. Spotkania otwarte dla mieszkańców.
 8. Marsz na orientację "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej".
 9. Warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”.
 10. Poradnik "Puszcza Białowieska w czterech porach roku".
 11. Strona internetowa www.puszczailudzie.info
 12. Wizyta studyjna w Lasach Bohemii
 13. Konferencja podsumowująca projekt.
Powiat Hajnowski pozyskał fundusze unijne. Podpisano umowy o dofinansowanie projektu "Puszcza i ludzie"

Data opublikowania: 2017-06-09
Powiat Hajnowski pozyskał fundusze unijne. Podpisano umowy o dofinansowanie projektu "Puszcza i ludzie".

Dnia 29.05.2017 r. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska i Skarbnik Powiatu Aniela Majewska podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Romana Wójcika i Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego Janusza Topolskiego,  umowę na realizację projektu pn. "Puszcza i ludzie".
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Zaplanowane działania angażować będą społeczność lokalną w aktywne poznawanie różnorodności biologicznej oraz przyczynią się do budowania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zachowania bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Całkowita kwota projektu to 911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 774 690,00 zł pochodzi ze środków unijnych -  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Powiat Hajnowski zapewnia wkład własny w wysokości 5%, o kolejne 10 % stara się o dofinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 - 30.06.2019.

O konkretnych działaniach projektu będziemy informować Państwa na bieżąco. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu

Data opublikowania: 2019-08-13

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Puszcza i Ludzie”. Przedsięwzięcie adresowane do mieszkańców regionu miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Trwający prawie dwa lata projekt zaowocował wieloma przedsięwzięciami, angażującymi szereg różnorodnych instytucji ale przede wszystkim  mieszkańców. Wszelkie podejmowane w ramach projektu inicjatywy po pierwsze – zostały zaprojektowane w taki sposób, aby swoim zasięgiem objąć wszystkie grupy społeczne, po drugie – od początku ukierunkowane były na inicjowanie aktywności społeczności lokalnej.  Z powiedzeniem: rodziny z dziećmi spędziły miłe popołudnia podczas marszy na orientację pn. „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej” - impreza o charakterze rekreacyjno -edukacyjnym, zorganizowana w formie marszu pieszego na orientację połączonego z zadaniami przyrodniczymi, sprawiła dużo radości zarówno małym jak i tym dużym maszerom. Równie atrakcyjne (i mocno oblegane) były warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”. Uczestnicy poznali walory smakowe puszczańskich roślin powszechnie uznawanych za chwasty, za to świetnie sprawdzających się w kuchni  (zajęcia pn. Zielono mi, czyli jak  chwasty i kwiatki przerobić na sałatki) oraz w kosmetyce (zajęcia pn. Mydełko FA, czyli jak stworzyć naturalne kosmetyki), odkryli tradycję bartnictwa w puszczy oraz smak miodu lipowego, uczestniczyli w surwiwalu białowieskim, poznając zasady poruszania się w lesie, a podczas warsztatów edukacyjnych poznali bioróżnorodność lasu i puszczańskich wód.

W edukacyjnych zajęciach terenowych oraz warsztatach pn. „Zaakceptuj żubra” chętnie brała udział także młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Ponadto młodzi ludzie wykazali się pomysłowością w trakcie nagrywania własnych krótkometrażowych filmów w ramach konkursu dziennikarskiego adresowanego do szkół średnich, a podczas debaty pn. „Czynna czy bierna ochrona przyrody a rozwój regionu Puszczy Białowieskiej” uczniowie ze średnich szkół z terenu powiatu hajnowskiego odbyli dyskusję na temat zagadnień związanych z Puszczą Białowieską i przyszłością regionu. Merytoryczne argumenty wysuwane przez młodzież podczas debaty z przedstawicielami samorządu lokalnego, środowiska naukowego, Lasów Państwowych oraz branży turystycznej pokazały dojrzałość młodych ludzi oraz dobrą znajomość tematu.  O szansach rozwoju oraz przyszłości regionu i Puszczy Białowieskiej dyskutowali także mieszkańcy regionu podczas debaty oraz spotkań otwartych z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli samorządów i instytucji.

Równolegle odbywały się spotkania Rady Programowej – organu skupiającego przedstawicieli branży turystycznej i instytucji około-przyrodniczych, stanowiącego platformę wymiany poglądów oraz ustalania wspólnych stanowisk na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i zrównoważonego rozwoju regionu.

Inicjatywy o różnorodnym charakterze pozwoliły poznać Puszczę Białowieską, jej bogactwo różnorodności biologicznej, wpływ na gospodarkę, kulturę i historię regionu. Przede wszystkim jednak uświadomiły, że puszcza i ludzie oddziałują na siebie, wzajemnie kształtując otoczenie, w którym wspólnie żyjemy.  Nazwa projektu, dla którego się tu spotkaliśmy odzwierciedla tak naprawdę jego sens – pierwiastki „Puszcza” i „ludzie” w jego tytule wskazują na zależność pomiędzy potrzebami ludzi i potrzebami przyrody. Jestestwo mieszkańców regionu oddziałuje na przyrodę i odwrotnie – prawa człowieka i prawa przyrody potrzebują więc kompromisu. Nie mogliśmy obojętnie przejść obok debaty na temat Puszczy Białowieskiej – naszym głosem, głosem do którego staraliśmy się angażować mieszkańców regionu, samorządy oraz pozostałych partnerów, stał się niejako niniejszy projekt.  Puszcza Białowieska jest nam – mieszkańcom regionu – najbliższa. Poprzez realizację wielu działań – chcieliśmy zaznaczyć, że Puszcza Białowieska to nasze wspólne dobro, o którego powinniśmy dbać – mówiła Wicestarosta Joanna Kojło podczas konferencji podsumowującej projekt w czerwcu br.

Najlepszym wskaźnikiem wartości projektu pozostają liczby – w projekt zaangażowało się 3942 uczestników – samorządowców, przedstawicieli instytucji ale także młodzież, rodzice z dziećmi, dorośli mieszkańcy regionu.

Konferencja podsumowująca projekt „Puszcza i ludzie” pokazała, że wielości inicjatyw, kilkudziesięciu spotkań, tysięcy rozmów – bogactwa pomysłów, przedsięwzięć, kontaktów i doświadczeń nagromadzonych w ciągu dwóch lat trudno podsumować w jednej prezentacji czy okolicznościowych przemówieniach. Działania podjęte w ramach projektu pozwoliły poznać znaczenie Puszczy Białowieskiej w życiu społeczności lokalnej, jej wielowektorowe oddziaływanie oraz przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Bo Puszcza Białowieska nie jest siłą spowalniającą rozwój regionu – to jeden z jego głównych atutów, którego My, Mieszkańcy powinniśmy być świadomi.  Więcej o projekcie na stronie www.puszczailudzie.pl

 Projekt Puszcza i ludzie w liczbach:

 • Okres realizacji: 01.06.2017 r. –30.06.2019 r.
 • Całkowita wartość projektu:911 400,00 zł
 • Kwota dofinansowania POIŚ:774 690,00 zł
 • Kwota dofinansowania NFOŚiGW:91 140,00 zł
 • Wkład własny:45 570,00 zł

Katarzyna Miszczuk

 

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego

logotyp projektu: cztery napisy i loga

 • Całkowita wartość projektu:  558 200,00 zł, z czego dofinansowanie  wynosi 294 983,74 zł, zaś wkład własny Powiatu Hajnowskiego- 263 216,26  zł
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
 • Termin realizacji: 19.11.2018 - 30.09.2019
 • Osiągnięte rezultaty:

Przedmiotem projektu jest instalacja  systemów ogniw fotowoltaicznych na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Dzięki projektowi w znaczący sposób zwiększy się ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w powiecie hajnowskim, co wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne powiatu.
Projekt jest istotnym przedsięwzięciem ze względu na ochronę obszaru Puszczy Białowieskiej. Redukcji ulegnie emisja gazów cieplarnianych pochodzących z CO2, co przyczyni się do zwiększenia czystości powietrza oraz  zahamowania niekorzystnego procesu, jakim jest degradacja ekosystemu w związku z odprowadzaniem do niego zanieczyszczeń pyłowych.

Projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego został zakończony.

Data opublikowania: 2019-10-15

Projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego został zakończony.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Odbioru i uruchomienia technicznego dokonano w końcu września br.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej i środowiskowej Powiatu Hajnowskiego - zamontowane instalacje  umożliwią produkcję energii elektrycznej w wysokości ok. 85,46 MWh, co z kolei przełoży się na redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 69,39 ton w skali roku! A to oznacza oszczędności w budżecie i poprawę kondycji środowiska naturalnego. Dlaczego? Produkcja energii z zasobów naturalnych, jakim jest słońce spowoduje zwiększenie czystości powietrza oraz zahamuje niekorzystne procesy degradacji ekosystemu, powstające w wyniku odprowadzania do niego zanieczyszczeń pyłowych. Mniej CO2 w powietrzu to także realne oszczędności w budżecie Powiatu, bo wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne placówek.  Całkowita wartość po realizacji projektu to 558 200,00 zł z czego dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi 294 983,74 zł. Pozostała część -  263 216,26 zł to wkład własny samorządu.

Zrealizowany projekt oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie.

Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Rozumiejąc światowe trendy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, Powiat Hajnowski podejmuje działania zmierzające ku popularyzacji OZE w regionie. Przypominamy – w wyniku współpracy samorządu z niemieckim Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach w regionie powstało Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE!

Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169

Katarzyna Miszczuk

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy w miejscowości Czyże

logotypy Funduszu Dróg Samorządowych: flaga i godło Rzeczypospolitej

 • Termin realizacji: sierpień 2019 -  październik 2019
 • Całkowita wartość projektu:  1 251 827,49 zł, w tym: dofinansowanie na poziomie 50%: 615 458, 74; wkład własny Powiatu Hajnowskiego: 321.155,56 zł, środki z budżetu gminy Czyże: 315.213,19 zł
 • Program: inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych (fundusze zewnętrzne, krajowe)
 • Cele projektu:

Zakres prac na drodze powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże dotyczył przebudowy odcinka ulicy o długości 260,81 mb. Przebudowa polegała na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, przebudowie zjazdów gospodarczych, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616B oraz udrożnieniu istniejących rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowie hydrantu oraz robotach towarzyszących. Inwestycja została zakończona i odebrana Zakończona i odebrana w dniu 05.11.2019 r.

Zobacz też:

Prace na drogach powiatowych

Data publikacji: 13.12.2019

W trosce o szeroko rozumiany rozwój regionu we wszystkich dziedzinach życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego, samorząd powiatu hajnowskiego inicjuje działania  budowy i przebudowy dróg powiatowych, aktywnie współpracuje z samorządami gminnymi w tym zakresie jak też zabiega o wsparcie z zewnątrz.

W zakresie modernizacji infrastruktury technicznej, 2019 rok Powiat Hajnowski kończy  na inwestycyjnym plusie. Wspólnym wysiłkiem Zarządu Powiatu Hajnowskiego ze Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko jako Przewodniczącym oraz Zarządu Dróg Powiatowych na czele z Dyrektorem Mikołajem Janowskim, udało się pozyskać kolejne fundusze dla rozwoju samorządu. Efekty są już widoczne - z początkiem listopada br. dokonano odbioru dwóch inwestycji – przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1602B w Czyżach oraz remontu odcinka drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa.

Inwestycje drogowe

Przypomnijmy -  wartość inwestycji w miejscowości Czyże to 1 251 827,49 zł, w tym: w ramach Fundusz Dróg Samorządowych – nabór z 2018 r., otrzymano dofinansowanie na poziomie 50% w wysokości  615 458, 74; wkład własny Powiatu Hajnowskiego to 321 155,56 zł, zaś 315 213,19 zł to środki z budżetu gminy Czyże. Zakres prac na drodze powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże dotyczył przebudowy odcinka ulicy o długości 260,81 mb. Przebudowa polegała na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, przebudowie zjazdów gospodarczych, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616B oraz udrożnieniu istniejących rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowie hydrantu oraz robotach towarzyszących.

Z kolei remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa to koszt 704 624,86 zł, z czego uzyskane dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych to 331 510,76 zł; wkład własny Powiatu Hajnowskiego wyniósł 186 557,05 zł, a drugie tyle dołożyła gmina Narew, która wsparła inwestycję. Zakres remontu obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. W efekcie fragment drogi w miejscowości Kutowa wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu  – dziury na drodze i rozbite pobocza to już przeszłość. Inwestycja poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (ręka do góry, kto nie decydował się na jazdę środkiem drogi, byleby tylko uniknąć dziurawych turbulencji :)). Chcemy dążyć do zapewnienia mieszkańcom dróg dojazdowych, stąd mając na uwadze płynność ruchu także w wymiarze ponadregionalnym zdecydowaliśmy się aplikować o fundusze na remont drogi w miejscowości Kutowa – która do 2020 r. posłuży jako objazd przebudowywanej drogi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

A od 2020 r. pełną parą rusza rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B) – to trzecia inwestycja, jaka zostanie zrealizowana w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych, a zarazem największa ze wszystkich trzech przedsięwzięć, na jakie udało się pozyskać fundusze w 2019 r. Całkowita wartość inwestycji zamknie się w kwocie 6 365 838, 29 zł,  z czego 3 119 006,37 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część po 1 623 415, 96 zł pokryją Powiat Hajnowski i gmina Białowieża. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę drogi na długości 1040,0 m., w tym budowę nowej konstrukcji jezdni i kanalizacji deszczowej, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników oraz zjazdów do nieruchomości, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatoki autobusowej, budowę oświetlenia chodnika oraz przejść dla pieszych, a także niezbędne przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych. Ulica Pałacowa w Białowieży to nasz priorytet na 2020 r. – to główna ulica miejscowości rokrocznie odwiedzanej przez tysiące turystów, będąca wizytówką turystyczną regionu, stąd o konieczności rozbudowy odcinka tej drogi nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to zarazem pracochłonna inwestycja – zarówno pod względem finansowym oraz ilościowym, jeśli chodzi o planowane zadania w ramach tej inwestycji – podkreśla Dyrektor Zarządu Dróg w Hajnówce Mikołaj Janowski.

Zrealizowany plan inwestycji drogowych to wynik ścisłej współpracy z samorządami gminnymi: Gdy otrzymaliśmy sygnał o uruchomieniu naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zabiegałem o spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych celem opracowania mapy potrzeb. Wspólnie z Wójtami oraz Dyrektorem Zarządu Dróg, Panem Mikołajem Janowskim, dokonaliśmy przeglądu stanu dróg powiatowych. Miernikiem wspólnej pracy na rzecz poprawy zaplecza infrastrukturalnego jest 7,5 mln zł, które w 2019 r. trafiło do gmin i Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego 3,5 mln zł pozyskaliśmy do budżetu powiatu - to suma trzech inwestycji na drogach powiatowych w gminach Czyże, Białowieża i Narew. Jestem wdzięczny wójtom za finansowe wsparcie naszych działań oraz pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, w szczególności Panu Dyrektorowi Mikołajowi Janowskiemu za wsparcie w inicjowaniu działań i nadzór nad realizacją inwestycji – kontynuuje Starosta Andrzej Skiepko.

Bieżące utrzymanie dróg – mikroinwestycje o dużym znaczeniu

Inwestycje drogowe – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury technicznej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych, do realizacji którego powołano Zarząd Dróg Powiatowych – jednostkę budżetową samorządu. Działania ZDP skupiają się na  utrzymaniu dróg powiatowych w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczny przejazd. W ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych realizuje obszerny katalog zadań polegających m.in. na: regeneracji nawierzchni bitumicznych, uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, profilowaniu dróg o nawierzchni żwirowej, likwidacji wyrw przy przepustach w poboczach dróg i likwidacji zakrzaczenia pasów drogowych. Ponadto ZDP czuwa nad prawidłowym oznakowaniem dróg, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew rosnących w pasie drogowym, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, a także oczyszczaniem i remontem przepustów oraz studzienek ściekowych. Na tym nie koniec - Zarząd realizuje zadania administracyjne związane z wydawaniem decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji na drogach powiatowych, przeprowadza kontrolę stanu dróg i mostów oraz wykonuje szereg prac interwencyjnych na drogach powiatowych. Choć te codzienne zadania ZDP nie mają tak wielkiego rozmachu, co duże inwestycje drogowe, przez co wydawać się mogą niemal niezauważalne – dla każdego z nas, uczestnika ruchu drogowego, mają olbrzymie znaczenie. Każda „załatana” dziura, odpowiednio umiejscowione znaki czy systematyczne obkaszanie i odkrzaczanie poboczy – te wszystkie, z pozoru drobne, interwencje decydują o bezpieczeństwie ruchu drogowego na co dzień oraz o utrzymaniu dróg w prawidłowym standardzie. W celu podniesienia standardu usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w miarę możliwości finansowych z budżetu powiatu wydatkowane są środki na zakup niezbędnego sprzętu. W tym roku z budżetu powiatu hajnowskiego zakupiono nowy ciągnik oraz sprzęt tj. ładowacz czołowy, dwie kosiarki oraz dwa pługi do odśnieżania, o łącznej wartości 283.080,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg samorząd powiatu hajnowskiego stawia na współpracę z gminami. W wyniku zawartych porozumień: z gminą Narewka, gminą Czyże i gminą miejską w Kleszczelach wspólnym finansowym wysiłkiem dokonano modernizacji wybranych odcinków dróg powiatowych: 1646B Olchówka – Siemianówka (wartość inwestycji: 57 716,70 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to: 20 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu), 1616B Czyże (wartość inwestycji: 16 416,81 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to: 10 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu), 1748B Suchowolce - Saki - Toporki (wartość inwestycji: 58 161, 66 zł,  z czego dotacja z budżetu gminy to: 40 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu). Model współpracy oparty na partycypacji kosztów to rozwiązanie korzystne dla obu stron – pozwala efektowniej i więcej zrobić, niż zakłada wyjściowy plan wydatków inwestycyjnych, a jednocześnie uniknąć znaczących obciążeń finansowych budżetu. Razem można zrobić więcej, ponadto przyświeca nam ten sam cel – zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Bieżące utrzymanie dróg to ważne działanie inwestycyjne - stan dróg powiatowych, jaki zastaliśmy w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oraz potrzeby, jakie zgłaszają mieszkańcy wskazują, że to na tym zadaniu będziemy musieli skoncentrować się w nadchodzącej przyszłości – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 81 drogami o statusie powiatowych. To ponad 476,471 km dróg. Sieć dróg powiatowych, stanowiących uzupełnienie wojewódzkiej i krajowej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – drogi stanowią bowiem podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

O wszelkich działaniach inwestycyjnych, realizowalnych na drogach powiatowych będziemy systematycznie informować.

 Katarzyna Miszczuk

 

Zdjęcia (4)

Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew

logotypy Funduszu Dróg Samorządowych: flga i godło Rzeczypospolitej

 • Termin:  październik  2019 - listopad 2019
 • Całkowita wartość projektu:  704 624,86 zł, w tym: uzyskane dofinansowanie 50%: 331 510,76 zł; wkład własny Powiatu Hajnowskiego: 186 557,05; wkład własny gminy Narew: 186 557,05.
 • Program: inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych (fundusze zewnętrzne, krajowe)
 • Cele projektu:

Zakres remontu obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 12.11.2019 r.

Zobacz też:

Prace na drogach powiatowych

Data publikacji: 13.12.2019

W trosce o szeroko rozumiany rozwój regionu we wszystkich dziedzinach życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego, samorząd powiatu hajnowskiego inicjuje działania  budowy i przebudowy dróg powiatowych, aktywnie współpracuje z samorządami gminnymi w tym zakresie jak też zabiega o wsparcie z zewnątrz.

W zakresie modernizacji infrastruktury technicznej, 2019 rok Powiat Hajnowski kończy  na inwestycyjnym plusie. Wspólnym wysiłkiem Zarządu Powiatu Hajnowskiego ze Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko jako Przewodniczącym oraz Zarządu Dróg Powiatowych na czele z Dyrektorem Mikołajem Janowskim, udało się pozyskać kolejne fundusze dla rozwoju samorządu. Efekty są już widoczne - z początkiem listopada br. dokonano odbioru dwóch inwestycji – przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1602B w Czyżach oraz remontu odcinka drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa.

Inwestycje drogowe

Przypomnijmy -  wartość inwestycji w miejscowości Czyże to 1 251 827,49 zł, w tym: w ramach Fundusz Dróg Samorządowych – nabór z 2018 r., otrzymano dofinansowanie na poziomie 50% w wysokości  615 458, 74; wkład własny Powiatu Hajnowskiego to 321 155,56 zł, zaś 315 213,19 zł to środki z budżetu gminy Czyże. Zakres prac na drodze powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże dotyczył przebudowy odcinka ulicy o długości 260,81 mb. Przebudowa polegała na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, przebudowie zjazdów gospodarczych, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616B oraz udrożnieniu istniejących rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowie hydrantu oraz robotach towarzyszących.

Z kolei remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa to koszt 704 624,86 zł, z czego uzyskane dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych to 331 510,76 zł; wkład własny Powiatu Hajnowskiego wyniósł 186 557,05 zł, a drugie tyle dołożyła gmina Narew, która wsparła inwestycję. Zakres remontu obejmował wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodarczych i na drogi boczne oraz odtworzenie poboczy na długości 650 mb. W efekcie fragment drogi w miejscowości Kutowa wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu  – dziury na drodze i rozbite pobocza to już przeszłość. Inwestycja poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (ręka do góry, kto nie decydował się na jazdę środkiem drogi, byleby tylko uniknąć dziurawych turbulencji :)). Chcemy dążyć do zapewnienia mieszkańcom dróg dojazdowych, stąd mając na uwadze płynność ruchu także w wymiarze ponadregionalnym zdecydowaliśmy się aplikować o fundusze na remont drogi w miejscowości Kutowa – która do 2020 r. posłuży jako objazd przebudowywanej drogi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

A od 2020 r. pełną parą rusza rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B) – to trzecia inwestycja, jaka zostanie zrealizowana w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych, a zarazem największa ze wszystkich trzech przedsięwzięć, na jakie udało się pozyskać fundusze w 2019 r. Całkowita wartość inwestycji zamknie się w kwocie 6 365 838, 29 zł,  z czego 3 119 006,37 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część po 1 623 415, 96 zł pokryją Powiat Hajnowski i gmina Białowieża. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę drogi na długości 1040,0 m., w tym budowę nowej konstrukcji jezdni i kanalizacji deszczowej, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników oraz zjazdów do nieruchomości, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatoki autobusowej, budowę oświetlenia chodnika oraz przejść dla pieszych, a także niezbędne przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych. Ulica Pałacowa w Białowieży to nasz priorytet na 2020 r. – to główna ulica miejscowości rokrocznie odwiedzanej przez tysiące turystów, będąca wizytówką turystyczną regionu, stąd o konieczności rozbudowy odcinka tej drogi nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to zarazem pracochłonna inwestycja – zarówno pod względem finansowym oraz ilościowym, jeśli chodzi o planowane zadania w ramach tej inwestycji – podkreśla Dyrektor Zarządu Dróg w Hajnówce Mikołaj Janowski.

Zrealizowany plan inwestycji drogowych to wynik ścisłej współpracy z samorządami gminnymi: Gdy otrzymaliśmy sygnał o uruchomieniu naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zabiegałem o spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych celem opracowania mapy potrzeb. Wspólnie z Wójtami oraz Dyrektorem Zarządu Dróg, Panem Mikołajem Janowskim, dokonaliśmy przeglądu stanu dróg powiatowych. Miernikiem wspólnej pracy na rzecz poprawy zaplecza infrastrukturalnego jest 7,5 mln zł, które w 2019 r. trafiło do gmin i Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego 3,5 mln zł pozyskaliśmy do budżetu powiatu - to suma trzech inwestycji na drogach powiatowych w gminach Czyże, Białowieża i Narew. Jestem wdzięczny wójtom za finansowe wsparcie naszych działań oraz pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, w szczególności Panu Dyrektorowi Mikołajowi Janowskiemu za wsparcie w inicjowaniu działań i nadzór nad realizacją inwestycji – kontynuuje Starosta Andrzej Skiepko.

Bieżące utrzymanie dróg – mikroinwestycje o dużym znaczeniu

Inwestycje drogowe – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury technicznej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych, do realizacji którego powołano Zarząd Dróg Powiatowych – jednostkę budżetową samorządu. Działania ZDP skupiają się na  utrzymaniu dróg powiatowych w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczny przejazd. W ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych realizuje obszerny katalog zadań polegających m.in. na: regeneracji nawierzchni bitumicznych, uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, profilowaniu dróg o nawierzchni żwirowej, likwidacji wyrw przy przepustach w poboczach dróg i likwidacji zakrzaczenia pasów drogowych. Ponadto ZDP czuwa nad prawidłowym oznakowaniem dróg, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew rosnących w pasie drogowym, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, a także oczyszczaniem i remontem przepustów oraz studzienek ściekowych. Na tym nie koniec - Zarząd realizuje zadania administracyjne związane z wydawaniem decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji na drogach powiatowych, przeprowadza kontrolę stanu dróg i mostów oraz wykonuje szereg prac interwencyjnych na drogach powiatowych. Choć te codzienne zadania ZDP nie mają tak wielkiego rozmachu, co duże inwestycje drogowe, przez co wydawać się mogą niemal niezauważalne – dla każdego z nas, uczestnika ruchu drogowego, mają olbrzymie znaczenie. Każda „załatana” dziura, odpowiednio umiejscowione znaki czy systematyczne obkaszanie i odkrzaczanie poboczy – te wszystkie, z pozoru drobne, interwencje decydują o bezpieczeństwie ruchu drogowego na co dzień oraz o utrzymaniu dróg w prawidłowym standardzie. W celu podniesienia standardu usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w miarę możliwości finansowych z budżetu powiatu wydatkowane są środki na zakup niezbędnego sprzętu. W tym roku z budżetu powiatu hajnowskiego zakupiono nowy ciągnik oraz sprzęt tj. ładowacz czołowy, dwie kosiarki oraz dwa pługi do odśnieżania, o łącznej wartości 283.080,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg samorząd powiatu hajnowskiego stawia na współpracę z gminami. W wyniku zawartych porozumień: z gminą Narewka, gminą Czyże i gminą miejską w Kleszczelach wspólnym finansowym wysiłkiem dokonano modernizacji wybranych odcinków dróg powiatowych: 1646B Olchówka – Siemianówka (wartość inwestycji: 57 716,70 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to: 20 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu), 1616B Czyże (wartość inwestycji: 16 416,81 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to: 10 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu), 1748B Suchowolce - Saki - Toporki (wartość inwestycji: 58 161, 66 zł,  z czego dotacja z budżetu gminy to: 40 000 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu). Model współpracy oparty na partycypacji kosztów to rozwiązanie korzystne dla obu stron – pozwala efektowniej i więcej zrobić, niż zakłada wyjściowy plan wydatków inwestycyjnych, a jednocześnie uniknąć znaczących obciążeń finansowych budżetu. Razem można zrobić więcej, ponadto przyświeca nam ten sam cel – zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Bieżące utrzymanie dróg to ważne działanie inwestycyjne - stan dróg powiatowych, jaki zastaliśmy w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oraz potrzeby, jakie zgłaszają mieszkańcy wskazują, że to na tym zadaniu będziemy musieli skoncentrować się w nadchodzącej przyszłości – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 81 drogami o statusie powiatowych. To ponad 476,471 km dróg. Sieć dróg powiatowych, stanowiących uzupełnienie wojewódzkiej i krajowej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – drogi stanowią bowiem podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

O wszelkich działaniach inwestycyjnych, realizowalnych na drogach powiatowych będziemy systematycznie informować.

 Katarzyna Miszczuk

 

Zdjęcia (4)

Projekt „Szansa w integracji II”

 • Termin: 01.08.2018 r.- 31.01.2020
 • Całkowita wartość projektu:  1 374 686,83 zł
 • Kwota dofinansowania:  1 305 717,47 zł  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Europejski Fundusz Społeczny, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
 • Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka.
 • Cele projektu:  

Projekt miał na celu reintegrację społeczno-zawodową 50 osób - podopiecznych MOPS w Hajnówce i bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wsparcie środowiskowe 20 dzieci z ich otoczenia. W ramach projektu zostały zrealizowane: praca socjalna (z kontraktem socjalnym), aktywna integracja o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym oraz działania środowiskowe dla dzieci uczestników projektu. Wsparcie - minimum 2 różne formy wsparcia dla każdego uczestnika realizowane na podstawie  indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, utworzonej dla każdego uczestnika projektu przy pomocy pracownika socjalnego, psychologów, mentora, doradców zawodowych i innych specjalistów na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu. Dla uczestników projektu przewidziane były również staże zawodowe ze stypendium stażowym.

Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej

logotypy do projektu: flaga Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Wojrwództwa Podlaskiego i flga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

 • Termin: wrzesień 2018- październik 2019
 • Całkowita wartość projektu: 2 921 006,27 zł
 • Kwota dofinansowania:  2 018 330,70 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), działanie 6.3 ochrona zasobów bio- i georóżnorodnosci oraz krajobrazu
 • Projekt realizowany  przez Powiat Hajnowski.
 • Cele projektu:

W ramach projektu Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej zagospodarowany został parking Zwierzyniec, przy drodze wojewódzkiej Hajnówka – Białowieża. W ramach istniejącego Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, na terenie dwóch gmin: Hajnówka i Białowieża powstała ścieżka edukacyjna opatrzona 12 tablicami informacyjnymi o tematyce bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu przedłużono Białowieski Szlak Transgraniczny z Bud do parkingu Zwierzyniec – trasa zyskała 3,3 km w celu połączenia Zwierzyńca ze szlakiem. Integralną częścią szlaku jest nowowybudowany obiekt turystyczny na parkingu, w którym znajduje się CENTRUM TURYSTYKI I PROMOCJI KRAINA ŻUBRA. Budynek jest dostosowany do potrzeb turystów –  zbudowano galerię słoneczną z eksponatami edukacyjnymi, salę edukacyjną jako miejsce wystaw, prelekcji i pokazów filmowych. Miejsce wokół budynku jest uzupełnione o obiekty małej infrastruktury turystycznej – wiaty, ławki, stojaki na rowery, plac zabaw.

Zdjęcia (4)

Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE!

logotypy projektu

Cele projektu:

 1. Utworzenie niezależnego centrum  doradztwa z zakresu odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych.
 2. Koordynacja systemem zarządzania energią w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.
 3. Organizacja spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków.
 4. Edukacja społeczeństwa lokalnego na temat korzyści wdrożenia odnawialnych źródeł energii dla budżetu gmin/gospodarstwa domowego i środowiska przyrodniczego.
 5. Wsparcie rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.
 6. Korzystanie z doświadczeń partnera niemieckiego w zakresie stosowanych rozwiązań energetycznych, działalności agencji energetycznych i tworzenia gmin bioenergetycznych.

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie "Energievision Frankenwald e.V."
 • Powiat Hajnowski
 • Stowarzyszenie "Białostocki Obszar Funkcjonalny"

Okres realizacji projektu: 01.11. 2018 - 31.12.2020
Dofinansowanie: Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu EUKI, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego

Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl

Więcej o projekcie

OZE to przyszłość. Powiat Hajnowski rozpoczął realizację nowego projektu
Data opublikowania: 2019-09-13

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE!

Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Rozumiejąc światowe trendy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, Powiat Hajnowski od 2016 r. kontynuuje współpracę z Fundacją EuroNatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach (Republika Federalna Niemiec) – efektem wspólnych działań jest opracowanie Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” w ramach realizacji projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”. Jego prezentacja miała miejsce w 2019 r., dokument opisuje sytuację energetyczną regionu z uwzględnieniem aktualnego stanu oraz prezentuje potencjał efektywności energetycznej wynikający z wykorzystywania OZE. Wskazuje również, jakie działania należy przeprowadzić w obecnych budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą ilość obecnie traconej energii. Powiat Hajnowski jako jedyny samorząd w kraju posiada tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii. Dostrzegając potencjał drzemiący w OZE Powiat Hajnowski zintensyfikował działania w tym obszarze, idąc o krok dalej – w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach w regionie powstało Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w styczniu br. 

Chcemy wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, stąd zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu powołującego niezależne Centrum  doradztwa z zakresu odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych – wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej ma za zadanie promować technologię OZE w regionie, będzie również stanowić platformę wymiany doświadczeń z niemieckim partnerem – podczas organizowanych otwartych spotkań oraz wyjazdów studyjnych do Niemiec.  Z usług Centrum mogą korzystać przedstawiciele samorządów i instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. Każdy zainteresowany może nieodpłatnie uzyskać informacje na temat zalet zastosowania odnawialnych źródeł energii i programów pomocowych ze środków unijnych i krajowych; ponadto nasi eksperci służą fachowym doradztwem w zakresie analizy wyboru najkorzystniejszych rozwiązań – w tym celu centrum będzie  świadczyć usługę nieodpłatnej oceny stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz opracowania rozwiązań energooszczędnych, adekwatnych do potrzeb. Działalność Centrum  zakłada także działania edukacyjne, m.in. organizację spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków, ma objąć także współpracę ze szkołami, gminami, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami   w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców.

Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania Centrum do 2020 r., jest finansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość projektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch parterów trafią środki w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 11% wartości projektu. Energia odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest wiedza.

Utworzenie Centrum obsługującego podmioty indywidulane oraz firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Miszczuk

Centrum Energii Odnawialnej już pomaga naszym mieszkańcom!
Data opublikowania: 2020-01-24

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy - chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE! Centrum Energii Odnawialnej aktywnie pomaga mieszkańcom regionu!

Centrum Energii Odnawialnej to nowa inicjatywa Powiatu Hajnowskiego, realizowana w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach.  Z końcem listopada 2019 r. Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumień dotyczących współpracy nowo powstałego Centrum Energii Odnawialnej z jego partnerami. Do projektu przystąpiło 28 instytucji i organizacji m.in. Politechnika Białostocka, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Lokalna Grupy Działania Puszcza Białowieska, a także samorządy wchodzące w skład powiatu białostockiego i hajnowskiego. Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja finansowana przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość projektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch parterów trafią środki w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 11% wartości projektu.

Energia odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest wiedza. Utworzenie Centrum ułatwi dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej ma za zadanie promować technologię OZE w regionie, z jego usług mogą korzystać przedstawiciele samorządów i instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. Oferowana pomoc jest bardzo konkretna: nasi eksperci służą fachowym doradztwem w zakresie analizy wyboru najkorzystniejszych rozwiązań – w Centrum mieszkańcy mogą otrzymać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zakładanej ilości produkcji prądu. Dodatkowo każdy zainteresowany otrzyma koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź solarnej zawierającą propozycję  umieszczenia paneli na dachu wraz z analizą zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z ogłoszeniem przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego konkursu na instalacje ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych do Centrum Energii Odnawialnej zgłasza się coraz większa liczba osób zainteresowanych przystąpieniem do projektów składanych przez miasta i gminy. Pracownicy centrum wsparli dotychczas ponad 200 osób, które otrzymały również informację o warunkach dofinansowania w ogłoszonym konkursie. Warunki konkursu zakładają, że właściciel domu po uzyskaniu potwierdzenia o dofinansowaniu i podpisaniu umowy z miastem/gminą samodzielnie dokonuje wyboru wykonawcy instalacji. By wesprzeć mieszkańców w całym procesie wykorzystania grantu planowana jest organizacja kolejnych spotkań informacyjnych. Mieszkańcy uzyskają niezbędną wiedzę odnośnie zasad wyboru wykonawcy instalacji, informacje, na co zwrócić szczególną uwagę przy określaniu parametrów instalacji oraz  co należy uwzględnić w umowie  wykonawcą.Doradztwo merytoryczne zapewni bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w kontaktach z firmami instalacyjnymi. O terminach spotkań będziemy informować za pomocą dostępnych mediów.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy: adres  Centrum Energii Odnawialnej - 3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 2169
Link do strony Centrum OZE
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych dlink@powiat.hajnowka.pl

Pracownicy Centrum Energii Odnawialnej
Katarzyna Miszczuk

Wizyta studyjna w Bawarii
Data opublikowania: 2020-02-25

W dniach 10-14.02.2020 r. pracownicy Centrum Energii Odnawialnej uczestniczyli w  wizycie studyjnej u partnera niemieckiego w Bawarii. Podczas wizyty odbyły się spotkania z ekspertami przedsiębiorstw oferujących urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne w firmie IBC Solar oraz pompy ciepła w firmie Alpha – lnnotec. Eksperci przedstawili różnego rodzaju urządzenia i wyjaśnili możliwości ich praktycznego zastosowania, zwrócili uwagę na elementy i charakterystykę techniczną urządzeń istotną ze względu na ich  efektywność i trwałość. Ciekawym elementem spotkań była możliwość zobaczenia, w jaki sposób firmy poddają ocenie jakościowej zarówno same części instalacji, jak i pracy wykonywanej przez ekipę produkcyjną, by móc zagwarantować najwyższą jakość produktu udostępnianego do sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym. Niezwykle istotne były opinie ekspertów nabyte w związku z doświadczeniami praktycznymi, które zostały wyjaśnione na konkretnych przykładach z życia. Równie ciekawe spotkanie zapewniła firma Rolf Weber Gruppe – producent kamer termowizyjnych do oceny energetycznej budynku, której przedstawiciel w interesujący sposób poinstruował uczestników  delegacji, na co zwrócić uwagę kupując kamerę termowizyjną i jaki model wybrać w zależności od potrzeb. Pracownicy centrum mogli przetestować poszczególne kamery i zaobserwować różnice w ich funkcjonowaniu. Duże wrażenie pozostawiła wizyta w bioenergetycznej wsi Selbitz, której budynki są ogrzewane przy wykorzystaniu lokalnej sieci ciepłowniczej na zrębki drewniane pochodzące od właścicieli lasów z najbliższej okolicy. Dodatkowym atutem wizyty studyjnej było poznanie projektu edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie Energievision e.V. pt. „Klimamacher”. Koordynatorzy projektu podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą szkolną i sposobów przekazywania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz działań na rzecz ochrony klimatu. Poznaliśmy wiele inspirujących pomysłów i aktywizujących metod nauczania, które będziemy chcieli wykorzystać w działalności edukacyjnej Centrum.

Lucyna Lewczuk

Jak zbudować energooszczędny dom z odnawialnym źródłem energii ?
Data opublikowania: 2020-02-25

Co zrobić by mieć jak najniższe koszty energii w całym okresie użytkowania budynku?
Pamiętaj:

 • Zastosuj materiały budowlane o odpowiedniej termoizolacyjności do zaizolowania fundamentów, ścian, stropów oraz dachu. Stosuj materiały, które nie są podatne za zawilgocenie.
 • Zadbaj by przegrody zewnętrzne miały przenikalność cieplną nie większą niż 0,2 W/m2K (im niższy tym lepiej).
 • Zastosuj stolarkę okienną o parametrach poniżej 0,8 W/m2K (współczynnik dotyczy całego okna wraz z ramami, nie tylko szyb). Podobnie jak w przypadku ścian im niższy współczynnik przenikalności tym lepiej. Aktualne wymagania techniczne mówią o współczynniku maksymalnym współczynniku 0,9 W/m2K.
 • Już na etapie wznoszenia budynku i montażu okien i drzwi sprawdzaj czy nie powstały mostki termiczne i zastosowano technologię tzw. ” ciepłego montażu” stolarki okiennej. Wykorzystaj np. kamerę termowizyjną. To nie kosztuje zbyt wiele a pozwoli wykryć błędy w konstrukcji budynku i montażu stolarki okiennej i drzwi. Dzięki temu można będzie już na etapie budowy naprawić błędy i ograniczyć straty ciepła przez cały okres eksploatacji budynku.
 • Zastosuj prostą bryłę budynku. Do doświetlenia użytkowego poddasza wykorzystaj okna dachowe. Nie buduj lukarn, zaburzających prostą bryłę budynku i przyczyniających się do zwiększenia strat ciepła.
 • Zadbaj by kąt nachylenia dachu wynosił między 30 a 40°. Będzie to na najbardziej korzystne ze względu na koszty zainstalowania oraz potem zmaksymalizuje ilość wytwarzanej energii elektryczną w zamontowanej, nadachowej instalacji fotowoltaicznej.
 • Jeśli to możliwe, usytuuj budynek tak by jedna połać dachu skierowana była na południe. Da to optymalne warunki pracy instalacji fotowoltaicznej. Zapewnij ok. 20m2 dachu bez okien oraz elementów zacieniających. •
 • Pomieszczenia najczęściej wykorzystywane (pokój dzienny, gabinet) powinny być usytuowane od strony południowej. Od strony północnej zaprojektuj garderoby, łazienki, pomieszczenia gospodarcze, garaż, pralnię itp. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej do oświetlania i nagrzewania pomieszczeń.
 • Nie stosuj okapów i zadaszeń zacieniających okna gdyż ograniczałoby to dopływ światła słonecznego i ciepła.
 • Zastosuj rolety lub okiennice, które będą chronić przed wiatrem i ubytkami ciepła zimą, a przed nadmiernym nasłonecznieniem latem, jeśli okaże się to potrzebne. Ponadto będą dodatkowym zabezpieczeniem antywłamaniowym.
 • Jeśli potrzebujesz dużej powierzchni domu, zbuduj go z użytkowym poddaszem lub jako budynek piętrowy.Im bardziej zwarta konstrukcja budynku, tym stosunek ścian zewnętrznych do powierzchni użytkowej obiektu jest mniejszy, więc ilość ciepła „uciekająca” do otoczenia będzie mniejsza.
 • Zastosuj system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem (odzyskiem ciepła na poziomie co najmniej 90%). Decyzja o zastosowaniu wentylacji mechanicznej na etapie projektowania budynku pozwoli odpowiednio dostosować projekt, czyli np. nie projektować kominów do instalacji grawitacyjnej, zaprojektować trasy prowadzenia instalacji wentylacyjnej, ustalić miejsce ustawienia rekuperatora, wykonać przepusty przez stropy na etapie budowy, by później nie kuć i nie wiercić, zapobiec kolizjom z innymi instalacjami.
 • Źródło ciepła usytuuj w miarę możliwości w środkowej części budynku, tak aby droga do odbiorników (np. punktów poboru ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w kuchni i łazienkach oraz instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) np. grzejników) była jak najkrótsza. Ograniczy to straty ciepła w rurach doprowadzających, szczególnie w odniesieniu do ciepłej wody użytkowej. Zaoszczędzimy również energię elektryczną niezbędną do zasilania pomp obiegowych w instalacji c.o. oraz c.w.u.Zastosuj urządzenia inteligentnego sterowania ogrzewaniem i innymi elementami budynku, np. roletami zewnętrznymi. Pozwoli to zachować komfort cieplny przy jak najniższym zużyciu energii.
 • Zaplanuj sposób doprowadzenia przewodów elektrycznych do instalacji fotowoltaicznej na etapie projektowania i budowy budynku. Możesz przygotować np. kanały lub rury instalacyjne umożliwiające poprowadzenie przewodów łączących główną rozdzielnicę elektryczną z instalacją fotowoltaiczną. Nawet jeśli dzisiaj nie planujesz montażu fotowoltaiki na swoim dachu, rosnące ceny energii elektrycznej mogą w najbliższych latach zweryfikować plany w tym zakresie.
 • Rozważ zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynku lub ogrzewania hybrydowego - pompy ciepła wspomaganej źródłem konwencjonalnym np. gazowym lub biomasowym.
 • Od strony północnej osłoń budynek roślinnością chroniącą przed podmuchami wiatru.

Więcej informacji:

 • Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok
tel. 85 661 15 38, e-mail. biuro@bof.org.pl
www.centrumenergii.com

 • Powiat Hajnowski:

Zespół projektowy:
Lucyna Lewczuk– koordynator projektu, lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link –ekspert ds. energii odnawialnych, dlink@powiat.hajnowka.pl
Adres biura projektu:
ul. 3 Maja 25 a, 17-200 Hajnówka
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Telefon: +48 85 682 21 69

Skorzystaj z pomocy naszego Centrum Energii Odnawialnej
Data opublikowania: 2020-10-23

Szukasz dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła lub termomodernizację? A może zastanawiasz się nad zakupem elektrycznego samochodu? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa naszego Centrum Energii Odnawialnej!

Oferowana pomoc jest bardzo konkretna: nasi eksperci służą fachowym doradztwem w zakresie analizy wyboru najkorzystniejszych rozwiązań – w Centrum mieszkańcy mogą otrzymać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zakładanej ilości produkcji prądu. Dodatkowo każdy zainteresowany otrzyma koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź solarnej zawierającą propozycję  umieszczenia paneli na dachu wraz z analizą zwrotu poniesionych kosztów.

Energia odnawialna to przyszłość naszego bezpieczeństwa energetycznego. By móc skorzystać z dostępnych rozwiązań, niezbędna jest wiedza. Utworzenie Centrum ułatwia dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Na stronie www Centrum Energii znajdziesz wiele interesujących informacji. Szczególnie polecamy zakładkę "Źródła dofinansowania" :).

Promocja technologii OZE w powiecie

Realizowany projekt dot. funkcjonowania Centrum oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie.

Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada opracowany takiego rodzaju plan energetyczny.

Plan charakteryzuje potencjał energii znajdujący się na terenie Powiatu Hajnowskiego w postaci: energii słonecznej (ogniwa termalne, fotowoltaika na dachach, farmy fotowoltaiczne), biomasy (drewno, biogaz, odpady biologiczne), energii wiatrowej, geotermii. Dzięki temu przygotowany przez stronę niemiecką we współpracy z Powiatem i Gminami Plan może być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.

Zdaniem ekspertów, przy wykorzystaniu i inwestowaniu w rozbudowę dostępnych źródeł energii, możliwe jest aby Powiat Hajnowski stał się samowystarczalny energetycznie. Plan jest dostępny na stronie Powiatu Hajnowskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

Powstanie Planu to efekt realizacji polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, który był wdrażany we współpracy z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w 2019 r. Współpraca jest kontynuowana, jej efektem jest powołanie w 2019 r. Centrum Energii Odnawialnej.

W ramach zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,  we wrześniu 2019 r. Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu inwestycyjnego Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego. Przedmiotem projektu był montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 91,35 kW służących do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Odbioru i uruchomienia technicznego dokonano w końcu września 2019 r.

Również II LO z DNJB wykorzystuje energię wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne - te zostały zamontowane w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce". Przedsięwzięcie było  zrealizowane w 2018, beneficjentem również był samorząd Powiatu Hajnowskiego.

CEO ma dwa przedstawicielstwa:
1) 3 Maja 25 a, 17-200 Hajnówka, 85 682 21 69;
2) ul. Mickiewicza 74 lok.6, 15-232 Białystok

Katarzyna Miszczuk

Centrum Energii Odnawialnej Na Festiwalu „Dżereła” w Czeremsze

Pracownicy naszego Centrum Energii Odnawialnej 12 września 2020 r. wzięli udział w festiwalu „Dżereła - Ukraińskie tradycje i transformacje” organizowanym przez Związek Ukraińców Podlasia i Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze.

Zainteresowani mieszkańcy mogli porozmawiać z doradcami na temat energooszczędnych rozwiązań, które planują zrealizować w swoich domach. Dużym zainteresowaniem cieszą przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, o którego zaletach coraz więcej osób jest już przekonanych. Mieszkańcy podkreślają, że istnieje potrzeba wsparcia osób prywatnych w przypadku otrzymania dofinansowania przez urzędy gmin ze środków unijnych. Obecne warunki konkursu zakładają, że mieszkańcy samodzielnie wybierają firmę wykonawczą oraz muszą dopilnować całego procesu instalacyjnego oraz jego udokumentowania. Centrum Energii Odnawialnej  już dzisiaj deklaruje pomoc wszystkim zainteresowanym w tym zakresie! Ponadto kilka osób zwróciło się do nas  z pytaniami odnośnie zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekonomiczne i komfortowe, nie wymagające angażowania pracy własnej.Wszyscy mieszkańcy uzyskali również informację na temat możliwości dofinansowania planowanych inwestycji ze środków krajowych – programu „Czyste powietrze” oraz unijnych.

To jednak nie koniec naszego wsparcia – jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji i dokładnych wyliczeń do zaproponowanych rozwiązań, które mieszkańcy otrzymają w formie elektronicznej na swoje maile. Oczywiście zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami w biurze Centrum Energii Odnawialnej, które mieści się w Hajnówce przy ul. 3 Maja 25 a (teren Zespołu Szkół Zawodowych, w głębi podwórza).

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa było to nasz pierwszy udział  w lokalnej imprezie, które potwierdza, że warto „wyjść do ludzi”. Daje to dodatkową szansę na kontakt z nami i uzyskanie fachowej pomocy w zakresie nowych technologii. Z korzyścią ekonomiczną dla naszych mieszkańców i otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Teraz czas na kolejne gminy! Będziemy śledzić kalendarze wydarzeń w gminach i za zgodą organizatorów w nich w nich uczestniczyć.

Pracownicy Centrum Energii Odnawialnej

 

Nowa oferta Centrum Energii Odnawialnej
Data opublikowania: 2020-10-13

Chcesz zainstalować u siebie technologię OZE, ale nie wiesz od czego zacząć? Pomoc znajdziesz w powiatowym Centrum Energii Odnawialnej! 

Przypominamy, że odwiedzający Nas mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą liczyć na:

 • niezależną informację na temat korzyści z zastosowania OZE,
 • fachowe doradztwo odnośnie wyboru konkretnych rozwiązań dla Państwa domu,
 • nieodpłatną ocenę budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz propozycję rozwiązań energooszczędnych, a także doradztwo odnośnie możliwości dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych.

Ale nie tylko – za sprawą współpracy naszego Centrum z biznesem, powstała baza firm z terenu Województwa Podlaskiego działających w obszarze energii odnawialnej, systemów grzewczych i termomodernizacji. Znajdziecie tu namiary na przedsiębiorców świadczących usługi projektowania instalacji, montażu, doradztwa oraz wyceny. W bazie firm znajdują się także podmioty świadczące pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Lista współpracujących z Centrum firm dostępna jest na stronie www oraz w formie ulotki - do pobrania w załączeniu. To krótkie zestawienie przedsiębiorstw działających „w zasięgu ręki”, profesjonalnych i godnych zaufania. Lista firm oczywiście nie jest zamknięta. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z Centrum inne firmy mające swoje siedziby w województwie podlaskim. Warto wspierać i promować nawzajem swoje działania. Ulotka do pobrania w załączeniu.

Centrum Energii Odnawialnej – informacje o projekcie

Centrum Energii Odnawialnej to kolejna inicjatywa Powiatu Hajnowskiego, realizowana w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach. Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja finansowana przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość projektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu jako jednego z dwóch partnerów trafią środki w wysokości 106 775, 00 euro. Powiat Hajnowski posiada wkład rzeczowy do projektu w postaci zapewnienia miejsca Centrum i kosztów jego funkcjonowania.

Promocja technologii OZE w powiecie

Realizowany projekt dot. funkcjonowania Centrum oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie. Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada opracowany takiego rodzaju plan energetyczny. Plan charakteryzuje potencjał energii znajdujący się na terenie Powiatu Hajnowskiego w postaci: energii słonecznej (ogniwa termalne, fotowoltaika na dachach, farmy fotowoltaiczne), biomasy (drewno, biogaz, odpady biologiczne), energii wiatrowej, geotermii. Dzięki temu przygotowany przez stronę niemiecką we współpracy z Powiatem i Gminami Plan może być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych. Zdaniem ekspertów, przy wykorzystaniu i inwestowaniu w rozbudowę dostępnych źródeł energii, możliwe jest aby Powiat Hajnowski stał się samowystarczalny energetycznie. Plan jest dostępny na stronie Powiatu Hajnowskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

Powstanie Planu to efekt realizacji polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, który był wdrażany we współpracy z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w 2019 r. Współpraca jest kontynuowana, jej efektem jest powołanie w 2019 r. Centrum Energii Odnawialnej.

W ramach zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,  we wrześniu 2019 r. Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu inwestycyjnego Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego. Przedmiotem projektu był montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 91,35 kW służących do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Odbioru i uruchomienia technicznego dokonano w końcu września 2019 r.
Również II LO z DNJB wykorzystuje energię wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne - te zostały zamontowane w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce". Przedsięwzięcie było  zrealizowane w 2018, beneficjentem również był samorząd Powiatu Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk
Kontakt:
Lucyna Lewczuk- koordynator projektu,
lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link -ekspert ds. energii odnawialnych
dlink@powiat.hajnowka.pl
Telefon: +48 85 682 21 69
UWAGA!
Choć Centrum pozostaje otwarte, ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Centrum Energii Odnawialnej – podsumowanie działań
Data opublikowania: 2021-01-21

Centrum Energii Odnawialnej jako punkt wspierający lokalne samorządy i mieszkańców powiatu w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii i działań podnoszących efektywność energetyczną działa już prawie od 1,5 roku. Czas więc na pierwsze podsumowania i przedstawienie osiągniętych efektów.

Utworzenie Centrum Energii w Powiecie Hajnowskim to efekt polsko – niemieckiej współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. z Bawarii oraz wcześniejszych działań z Lutzem Ribbe z Fundacji EuroNatur.
Centrum  świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie zastosowania OZE, wymiany pieców grzewczych, systemów wentylacji oraz wspiera mieszkańców w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków krajowych – programu „Czyste powietrze” i unijnych. Jeśli więc chcielibyście  dokonać wyliczeń dot. wielkości instalacji wg indywidulanych potrzeb, szukacie informacji o źródłach dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła lub termomodernizację, potrzebujecie kontaktów z podlaskimi  firmami działającymi na rynku OZE lub pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie - skorzystajcie z bezpłatnego doradztwa naszego Centrum Energii Odnawialnej!

Efekty pracy

O skuteczności Centrum świadczy statystyka – od początku funkcjonowania Centrum o tego typu porady zgłosiło się 345 indywidualnych mieszkańców z Powiatu Hajnowskiego. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby. 215 osobom opracowano koncepcję instalacji fotowoltaicznej dostosowaną do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego zawierającą wyliczenie wielkości instalacji, przewidywane oszczędności oraz proponowane rozmieszczenie na dachu budynku lub terenie. 53 osoby zdecydowały się na wymianę lub zakup nowych, energooszczędnych pieców. Dzięki pomocy Centrum mieszkańcy regionu otrzymali bezpłatne oszacowanie kosztów zmiany źródeł ciepła do ogrzania budynku wraz z konkretnymi propozycjami modeli kotłów. Dodatkowo dla 16 z tych osób pracownicy Centrum sporządzili wnioski o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” oraz nadzorują sporządzanie wniosków o płatność wraz z prawidłowym przygotowaniem dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków pomocowych.
Za sprawą współpracy naszego Centrum z biznesem, powstała baza firm z terenu Województwa Podlaskiego działających w obszarze energii odnawialnej, systemów grzewczych i termomodernizacji. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcą, co jest niezwykle istotne również dla późniejszych serwisów gwarancyjnych.

Pomoc nie tylko dla mieszkańców

Oferta Centrum dedykowana jest także samorządom, które mogły uzyskać dodatkowe techniczne wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji technicznej w przygotowywanych przetargach lub przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie zer środków unijnych. W tym zakresie w Centrum Energii Odnawialnej zostały sporządzone analizy efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w 5 gminach, w tym w 4 z Powiatu Hajnowskiego. W związku z wykorzystaniem systemu zarządzania energią w gminach, Centrum ma możliwość przygotowania również certyfikatów energetycznych dla budynków komunalnych. Analizowane są również na bieżąco umowy z PGE oraz wydatki na energię elektryczną i grzewczą w budynkach w poszczególnych jednostkach powiatowych. Okazuje się bowiem, że wprowadzenie nawet drobnych modyfikacji w systemie grzewczym lub energetycznym może przyczynić się do oszczędności i zmniejszenia opłat. Ze wsparcia doradczego Centrum korzystają również hajnowskie spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Promocja OZE

W celu propagowania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz działań energooszczędnych Centrum Energii Odnawialnej prowadzi działania edukacyjne. Opracowano publikacje: „Instalacja fotowoltaiczna – podstawowe wymagania zapewniające bezpieczeństwo instalacji”, „Jak zbudować energooszczędny dom z odnawialnymi źródłami energii” oraz „Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym?” (do pobrania na naszej stronie: centrumenergii.com- nowe okno ). Ponadto zostały przeprowadzone webinaria dla mieszkańców na temat bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Szersze działania uświadamiające społeczność lokalną o zaletach nowych technologii w trakcie festynów i spotkań otwartych były niemożliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale  gdy tylko sytuacja zdrowotna w kraju  wróci do normy na pewno ruszymy też z tego typu formą edukacji.  Aktualnie akcję informacyjną prowadzimy za pośrednictwem naszych mediów: na stronie internetowej oraz facebook (link do Facebook Centrum Energii Odnawialnej – zewnętrzne okno) znajdziecie najnowsze newsy o dostępnych źródłach dofinansowania, nowinkach proekologicznych i ciekawostki ze świata energii.
Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu było wspierane do końca 2020 r., obecnie czekamy na decyzję o kontynuacji projektu, ale Centrum nadal funkcjonuje!

"Analiza efektów działalności Centrum pokazuje, jak ważna jest to inicjatywa. Cieszy mnie zainteresowanie mieszkańców oraz instytucji i gmin. Mając na względzie skuteczną realizację potrzeb społeczności lokalnej, a także znaczenie rozwoju technologii OZE dla naszego regionu, zdecydowaliśmy o dalszym funkcjonowaniu Centrum" – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Zapraszamy  do dalszej współpracy mieszkańców, firmy, samorządy i instytucje! Potrzebujecie pomocy w tematyce OZE? Skontaktujcie się z nami:
Biuro Centrum Energii Odnawialnej mieści się w budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25a, na I piętrze, godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Telefon: +48 85 682 21 69

Katarzyna Miszczuk, Lucyna Lewczuk - Centrum Energii Odnawialnej

Centrum Energii Odnawialnej - skorzystaj z pomocy

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego mieszkańcy z pięciu gmin Powiatu Hajnowskiego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z dofinansowania! Pomoc merytoryczną i praktyczną oferuje powiatowe Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce!

Szeroki katalog pomocy

Zgłaszając się do Centrum otrzymacie:

 • niezależną informację na temat korzyści z zastosowania OZE,
 • fachowe doradztwo odnośnie wyboru konkretnych rozwiązań dla Twojego domu,
 • nieodpłatną ocenę budynku pod kątem aktualnego zużycia energii,
 • propozycję rozwiązań energooszczędnych, a także doradztwo odnośnie możliwości dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych,
 • pomoc w zakresie wypełniania i rozliczania wniosków o dofinansowanie,
 • namiary na podlaskie firmy działające na rynku OZE - dzięki temu macie możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcą, co jest niezwykle istotne również dla późniejszych serwisów gwarancyjnych.

I to wszystko BEZPŁATNIE!

W związku z realizacją zadań dot. grantu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych nasze CEO współpracuje z gminami.
Ale pomoc Centrum dedykowana jest nie tylko do mieszkańców.  Centrum świadczy pomoc  także samorządom, które mogą uzyskać dodatkowe techniczne wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji technicznej w przygotowywanych przetargach lub przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie zer środków unijnych. Centrum ma spore doświadczenie w tym zakresie – dotychczas nasi specjaliści przygotowali analizy efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w 5 gminach, w tym w 4 z Powiatu Hajnowskiego. W związku z wykorzystaniem systemu zarządzania energią w gminach, Centrum ma możliwość przygotowania również certyfikatów energetycznych dla budynków komunalnych. Analizowane są również na bieżąco umowy z PGE oraz wydatki na energię elektryczną i grzewczą w budynkach w poszczególnych jednostkach powiatowych. Okazuje się bowiem, że wprowadzenie nawet drobnych modyfikacji w systemie grzewczym lub energetycznym może przyczynić się do oszczędności i zmniejszenia opłat. Ze wsparcia doradczego Centrum korzystają również hajnowskie spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Promocja OZE

W celu propagowania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz działań energooszczędnych Centrum Energii Odnawialnej prowadzi działania edukacyjne. Opracowano publikacje: „Instalacja fotowoltaiczna – podstawowe wymagania zapewniające bezpieczeństwo instalacji”, „Jak zbudować energooszczędny dom z odnawialnymi źródłami energii” oraz „Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym?” (do pobrania na naszej stronie: centrumenergii.com- nowe okno ). Ponadto zostały przeprowadzone webinaria dla mieszkańców na temat bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Szersze działania uświadamiające społeczność lokalną o zaletach nowych technologii w trakcie festynów i spotkań otwartych były niemożliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale  gdy tylko sytuacja zdrowotna w kraju  wróci do normy na pewno ruszymy też z tego typu formą edukacji.  Aktualnie akcję informacyjną prowadzimy za pośrednictwem naszych mediów: na stronie internetowej oraz facebook (link do Facebook Centrum Energii Odnawialnej – zewnętrzne okno) znajdziecie najnowsze newsy o dostępnych źródłach dofinansowania, nowinkach proekologicznych i ciekawostki ze świata energii.

Utworzenie Centrum Energii w Powiecie Hajnowskim to efekt polsko – niemieckiej współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. z Bawarii oraz wcześniejszych działań z Lutzem Ribbe z Fundacji EuroNatur. Choć realizacja projektu została zakończona w grudniu 2020 r., mając na uwadze potrzeby społeczności lokalnej Starosta Hajnowski podjął decyzję o kontynuacji pracy Centrum. Tym bardziej, że zainteresowanie technologią OZE stale rośnie.

Zapraszamy  do dalszej współpracy mieszkańców, firmy, samorządy i instytucje! Potrzebujecie pomocy w tematyce OZE? Skontaktujcie się z nami:
Biuro Centrum Energii Odnawialnej mieści się w budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25a, na I piętrze, godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Telefon: +48 85 682 21 69

Katarzyna Miszczuk

 

Materiały

Instalacja fotowoltaiczna podstawowe informacje
Instalacja fotowoltaiczna podstawowe informacje.pdf 0.66MB
Firmy instalacyjne - ulotka
Firmy instalacyjne.pdf 1.01MB
Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu

logotyp projektu: czteru loga

Polsko - niemiecki projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”
Partnerzy projektu: Fundacja Euronatur
Stowarzyszenie Energievision Frankenwald e.V.
Powiat Hajnowski

Głównym celem projektu jest opracowanie "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego", który ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.

Kalendarium prac

Wizyta studyjna w Bawarii 16-19.11.2015 r.

Wizyta studyjna miała na celu pokazanie sprawdzonych metod pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych, ciepłowni na zrębki, biogazowni i ogniw fotowoltaicznych na miejscu. Uczestnicy odwiedzili również Rolniczy Ośrodek Szkoleniowy w Bayreuth, który kształci młodzież na kierunkach rolniczych i ogrodniczym oraz prowadzi różnorodne  kursy dokształcające dla rolników.

Termografia budynków komunalnych 07.12. – 09.12.2015

Przeprowadzono badanie termograficzne wytypowanych przez wójtów budynków komunalnych w gminach Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka, Białowieża, Kleszczele i Dubicze Cerkiewne. badane miało na celu ocenę budynków pod względem strat ciepła

Spotkanie 12.07.2016 r.

Przedstawienie burmistrzom i wójtom celów projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu” i przebiegu działań projektowych na obszarze Powiatu Hajnowskiego. Dyskusja na temat oczekiwań władz lokalnych odnośnie  "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego".  

Spotkanie 20.09.2016 r.

Omówienie części składowych "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego"  na podstawie przykładów praktycznych zastosowanych w innych regionach. Ogólne oszacowanie potencjału odnawialnych źródeł energii  i pozytywnych konsekwencji dla gospodarczego wzmocnienia regionu.

Spotkanie 10 - 13.10.2016 r.

Wizja lokalna w budynkach użyteczności publicznej, m.in. szkołach, urzędach gmin, oczyszczalniach ścieków, wodociągach, świetlicach wiejskich pod kątem zastosowania w nich rozwiązań gwarantujących oszczędności energetyczne. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, które w znaczący sposób mogłyby pokryć zapotrzebowanie własne na energię i obniżyć koszty użytkowania budynków.

Wizyta studyjna w Bawarii 07-10.11.2016

Celem wyjazdu było poznanie doświadczeń niemieckich w zakresie zastosowania różnych źródeł energii odnawialnych w powiecie Hof. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli Zakład przefermentowywania odpadów biologicznych Hochfranken i Centrum energii biologicznej do produkcji gazu z odpadów biologicznych w powiatach Hof i Wunsiedel oraz zwiedzili firmę Delsana zajmującą się oświetleniem ulic. Ponadto spotkali się z przedstawicielami gmin Gattendorf i Stammbach oraz pełnomocnikeiem ds. energii Powiatu w Hof

Listopad 2016 - luty 2017

Zebranie szczegółowych danych ankietowych z wszystkich gmin Powiatu Hajnowskiego dotyczących m.in. utrzymania i stanu technicznego nieruchomości komunalnych, stosowanych systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków itp.  w celu przeprowadzenia analiz energetycznych i sprecyzowania konkretnych rozwiązań i innowacji.

Wizyta 13  - 15.02.2017 r.

Odbyła się wizyta przedstawiciela Energievision Frankenwald e. V. w gminach Białowieża i Kleszczele - przedstawienie kalkulacji opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznych i zbiorczej sieci ciepłowniczej na zrębki w mieście Kleszczele

Spotkanie 06 - 08.03.2017 r.

Omówienie możliwości współpracy Fundacji EuroNatur  z dyrektor Euroregionu Puszcza Białowieska na Białorusi Zoją Mieczkowską.

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Hajnówka, Wójtem Gminy Narewka  i kierownikami miejskich jednostek budżetowych na temat propozycji dla sieci ciepłowniczej.

Wizyta w firmie Pronar i rozmowa z Prezesem Pronaru p. Martyniukiem na temat sporządzenia kalkulacji opłacalności odnawialnych źródeł energii w firmie.

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Biogazowej S.A. p. Bogdanem Rybaczewskim - Członkiem Zarządu i  Dyrektorem Generalnym Izby Gospodarczej OZE. p. Michałem Ćwil na temat współpracy ze stroną niemiecką.

Wizyta studyjna 04-07.04.2017 r.

Odbyła się wizyta Burmistrza Miasta Hajnówka i dyrektorów jednostek Urzędu Miasta Hajnówka do Bawarii w celu poznania doświadczeń niemieckich na miejscu - zwiedzanie Zakładu utylizacji odpadów organicznych Hochfranken w Rehau, komunalnej oczyszczalni ścieków Abwasserverband Selbitztal z komorą fermentacyjną do produkcji gazu metanowego i przekształceniu w elektrociepłowni na prąd i ciepło, Zakładu Kompostowniczego Solg, biogazowni, Przedsiębiorstwa Miejskiego w Wunsiedel.

Kolejne spotkania
 • Spotkanie 19-21.04.2017 r.

Rozmowy na temat możliwości przekształcenia sieci ciepłowniczej w Hajnówce na zrębki drewniane.

 • Spotkanie 11- 14.07.2017 r.

Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na temat możliwości współpracy w ramach projektu realizowanego w naszym regionie. Poznanie Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej.

 • Spotkanie 22-24.08.2017

W dniach 22-24.08.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach polsko - niemieckiego projektu "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu".

 • Wizyta w Bawarii 9-13.10.2017 r.

W dniach 9-13.10.2017 r. odbyła się w ramach realizowanego przez Powiat Hajnowski z Fundacją EuroNatur (Niemcy) projektu pn. "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu"  kolejna wizyta robocza przedstawicieli samorządów Powiatu Hajnowskiego  do Bawarii.

 • Spotkanie 24.10.2017

Dnia 24.10.2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu hajnowskiego  z delegacją niemiecką w składzie: Lutz Ribbe- dyrektor Fundacji EuroNatur, Herbert Just - kierownik działu Dywersyfikacji i Rozwoju Strukturalnego w Urzędzie ds. Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w Münchberg, kierownik działu ds. Programu LEADER w Północnej Frankonii oraz Karl - Philipp Ehrler - Burmistrz Gminy Stammbach, Wolfgang Degelmann Prezes Stowarzyszenia  Energievision Frankenwald e.V., Martin Kastner Stowarzyszenie  Energievision Frankenwald e.V.
Celem spotkania było podzielenie się przedstawicieli z Niemiec praktycznymi doświadczeniami we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii na ich terenie. Wdrożenie różnych możliwości wytwarzania energii wpłynęło pozytywnie na rozwój regionów rolniczych i wzrost zamożności jego mieszkańców. Delegacja niemiecka przedstawiła drogę, jaką pokonali zwykli obywatele we współpracy z lokalnymi samorządami, by marzenia o samowystarczalności energetycznej stały się faktem.

21.11.2017 Szansa na ciepło z biogazowni w Starym Korninie

W dniu 21 listopada 2017r. w świetlicy wiejskiej we wsi Stary Kornin odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat możliwości budowy ciepłociągu  we wsi Stary Kornin do wykorzystania ciepła z miejscowej biogazowni celem ogrzewania domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej w tej wsi.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Hajnowskiego Pana Mirosława Romaniuka w związku z opracowywaniem "Planu Energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego" przez niemiecką Fundację EURONATUR w ramach projektu "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu".
W spotkaniu uczestniczyli:
Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski
Martin Kastner – Przedstawiciel Fundacji EURONATUR z Niemiec
Patryk Stasiak – Przedstawiciel Polskiej Grupy Biogazowej z Warszawy
Lucyna Lewczuk –  Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Leon Małaszewski – wójt gminy Dubicze Cerkiewne
Pan Martin Kastner – Przedstawiciel Stowarzyszenia Energievision Frankenwald e.V. przedstawił własne opracowania i analizy w zakresie zapotrzebowania na ciepło i możliwości jego pokrycia na bazie biogazowni w Starym Korninie. Zapotrzebowanie na ciepło zostało opracowane na podstawie ankiet złożonych przez zainteresowanych mieszkańców. Z dokonanej analizy wynika, że istnieje realna możliwość zaopatrzenia wszystkich budynków w ciepło wykorzystując dotychczasowe moce produkcyjne biogazowni. Mieszkańcy wyrazili zainteresowanie zaproponowaną inwestycją i zadeklarowali udział w dalszych pracach nad projektem.

11.10.2018 Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego

Odnawialne źródła energii to ogromny potencjał energetyczny i finansowy - przyszłość pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej. Wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej czy biogazu to także szansa ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozwoju gospodarczego. Zastosowanie najnowszych technologii jest opłacalne również z perspektywy każdego z nas – wykorzystanie OZE w gospodarstwach domowych przekłada się na oszczędność pieniędzy i energii. Dostrzegając realne korzyści wynikające z energii odnawialnej, Powiat Hajnowski w porozumieniu z Fundacją EuroNatur i stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. od 2016 r. realizuje projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu” finansowany przez Ministerstwo Środowiska Niemiec.  Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” oraz przekazanie wiedzy i wieloletnich doświadczeń niemieckich na grunt polski.

2 października Dyrektor Fundacji EuroNatur  Lutz Ribbe zaprezentował pierwsze wyniki studium opracowanego przez partnera niemieckiego. Zaproszenie Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele samorządów, jednostek podległych, nadleśnictw, inspekcji i straży. Podkreślić należy, że Powiat Hajnowski jako jedyny powiat w kraju posiadać będzie tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.
Podczas prezentacji przedstawiono szacunkowe koszty energii w Powiecie Hajnowskim wykorzystywanej na potrzeby przemysłu, instytucji publicznych i mieszkańców, które pochłaniają aż 327 mln zł rocznie. Ta ogromna kwota może być zmniejszona lub nawet całkowicie wyeliminowana poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii! Jak dowodzą przeprowadzone wyniki badań odnośnie zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Powiecie Hajnowskim, tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz biomasy mamy ogromny potencjał w tym zakresie. Dokument wskazuje również, jakie działania należy przeprowadzić w obecnych budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą ilość obecnie traconej energii.

Powyższych kalkulacji dokonano po wnikliwej analizie uwarunkowań przyrodniczych, geograficznych a także intensywnej, obopólnej współpracy polegającej na wymianie informacji. W tym celu, na przestrzeni trzech lat, zorganizowano m.in. 3 wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządów z terenu powiatu hajnowskiego w Bawarii, podczas których niemieccy gospodarze podzielili się praktycznymi doświadczeniami we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii na ich terenie oraz dokonali prezentacji wykorzystania energii odnawialnej w różnych dziedzinach gospodarki. Przedstawiciele fundacji EuroNatur równie często gościli w naszym regionie – przeprowadzono m.in. badania termograficzne budynków użyteczności publicznej w gminach z terenu powiatu hajnowskiego pod kątem strat ciepła oraz zastosowania rozwiązań gwarantujących oszczędności energetyczne. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, kontakt z niemieckimi parterami nawiązali także przedsiębiorcy z terenu powiatu hajnowskiego oraz kierownicy zakładów budżetowych.
Powstały w wyniku  intensywnych prac „Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych. Dokument potwierdza, że możemy stać się regionem samowystarczalnym energetycznie, a zastosowanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do rozwoju regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców.

01.04.2019 Prezentacja Planu Energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego

1 kwietnia  2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce miała miejsce prezentacja założeń planu energetycznego.  W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Fundacji EuroNatur  Lutz Ribbe, przedstawiciel EuroNatur Christine Coellejan, przedstawiciel stowarzyszenia Energievision Frankenwald Martin Kastner, przedstawiciel Energievision Franken GmbH Ralf Deuerling, pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. OZE Krzysztof Jan Stawnicki, przedstawiciel Politechniki Białostockiej dr hab. Piotr Banaszuk -prof. nzw. PB, przedstawiciele samorządów, jednostek podległych, nadleśnictw, inspekcji i straży.

Podstawą planu energetycznego jest integracja rozwoju gospodarczego z postępem OZE dających możliwość produkcji energii na miejscu. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwoli ograniczyć import energii z zewnątrz, co realnie wpłynie na stan naszych portfeli (w ramach „przyziemnego” przykładu weźmy rachunek za prąd – jedną z najdroższych składowych faktury jest opłata przesyłowa, która ze względu na położenie województwa do tanich nie należy).

Podczas prezentacji przedstawiciel wykonawcy dokumentu Ralf Deuerling  przedstawił sytuację energetyczną regionu, z uwzględnieniem aktualnego stanu oraz omówił potencjał efektywności energetycznej wynikający z wykorzystywania OZE.  Na dzień dzisiejszy szacunkowe koszty energii w Powiecie Hajnowskim wykorzystywanej na potrzeby przemysłu, instytucji publicznych i mieszkańców pochłaniają aż 327 mln zł rocznie - na zakup energii obejmującej prąd, ciepło i mobilność wydajemy więc 1 mln dziennie! Ta ogromna kwota może być zmniejszona nawet o 40 % poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii! Jak dowodzą przeprowadzone wyniki badań odnośnie zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Powiecie Hajnowskim, tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz biomasy mamy ogromny potencjał w tym zakresie. Dokument wskazuje również, jakie działania należy przeprowadzić w obecnych budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą ilość obecnie traconej energii.
Powyższych kalkulacji dokonano po wnikliwej analizie uwarunkowań przyrodniczych, geograficznych a także intensywnej, obopólnej współpracy polegającej na wymianie informacji.

„Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych. Dokument potwierdza, że możemy stać się regionem samowystarczalnym energetycznie, a zastosowanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do rozwoju regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców. Stąd naturalnym krokiem jest kontynuacja współpracy - w styczniu br.  Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko oraz prezes Energievision Frankenwald e.V. Wolfgang Degelmann podpisali umowę powołującą Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania Centrum do 2020 r., jest finansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar funkcjonalny.

Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej ma za zadanie promować technologię OZE w regionie, będzie również stanowić platformę wymiany doświadczeń z niemieckim partnerem – podczas organizowanych otwartych spotkań oraz wyjazdów studyjnych do Niemiec.  W praktyce będzie to wyglądało tak, że przedstawiciele instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu będą mogli zasięgnąć wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej, technologii OZE z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb (typowanie odpowiedniej technologii dostosowanej do warunków gospodarstwa domowego, symulacja kosztów opłacalności instalacji itp.) a także informacji o programach pomocowych.

Utworzenie Centrum obsługującego podmioty indywidulane oraz firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stawiając na OZE region Puszczy Białowieskiej wpisuje się w europejski nurt rozwoju – podczas spotkania Dyrektor Fundacji EuroNatur i europoseł Komisji Europejskiej Lutz Ribbe podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej UE 25% unijnego budżetu to wydatki na ochronę klimatu. Co więcej, obowiązywać będą nowe zasady dla rynku energetycznego – zwiększające prawa obywateli w zakresie korzystania z OZE. 

Chcemy wspierać każdą inicjatywę, która z jednej strony przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, z drugiej –  realnie wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu. Rozmowy prowadzone dzisiaj wpłyną na rozwój gospodarki i przyszłość energetyczną kolejnych pokoleń – podsumowuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk
Konsultacja merytoryczna: Walentyna Pietroczuk, Wydział Promocji i Rozwoju

19.09.2019  Starosta Hajnowski gościł Prezydium Fundacji EuroNatur

26 sierpnia br. Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko gościł Prezydium Fundacji EuroNatur – partnera Powiatu Hajnowskiego przy realizacji projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, finansowanego przez Ministerstwo Środowiska Niemiec. Podczas spotkania przedstawiono efekty przedsięwzięcia. Przypomnijmy -  nadrzędnym celem projektu jest opracowanie „Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”. Powiat Hajnowski jako jedyny powiat w kraju posiada tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.  Plan energetyczny został udostępniony na stronie powiatu, zalecenia opracowane w niniejszym dokumencie posłużą samorządom lokalnym do efektywnego rozwoju technologii OZE w regionie.

Podczas spotkania dokonano również analizy zasobów energetycznych Powiatu Hajnowskiego oraz możliwości wsparcia mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie wykorzystania technologii OZE. Podkreślono, że nowo rozpoczęty projekt, realizowany przez Powiat Hajnowski w porozumieniu ze stowarzyszeniem "Energievision Frankenwald e.V."  z Niemiec dot. utworzenia centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu wpisuje się w strategię promocji i informowania wszystkich zainteresowanych o potencjale OZE oraz o możliwościach ubiegania się o wsparcie.

Energia odnawialna, w kontekście zmian gospodarczych i klimatycznych mających miejsce w Polsce i w świecie, staje się alternatywnym źródłem, w którym należy upatrywać bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego. Jesteśmy dopiero na początku drogi – podejmując wysiłek opracowania Planu Energetycznego, a obecnie organizując centrum informacyjne OZE w regionie, objęliśmy za cel dotarcia do jak największej liczby firm, instytucji oraz mieszkańców. Powstające Centrum ułatwi dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji. A będąc w posiadaniu Planu wskazującego najlepsze możliwości produkcji energii na miejscu, chcemy promować dobre rozwiązania energetyczne, najbardziej adekwatne z punktu widzenia gospodarki, przyrody i geografii powiatu. Wysiłek, który dziś podejmujemy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego regionu nie jest obliczony na szybki zysk – efekty naszych teraźniejszych działań, ukierunkowane na bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne regionu, odczują przyszłe pokolenia. Niemniej idziemy właściwą drogą - bo rolą samorządów jest dbać o dobro mieszkańców – nie tyleż obliczone na korzyści „tu i teraz”, co w długofalowej  perspektywie – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

 

{"register":{"columns":[]}}