W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Puszcza i Ludzie

logotypy do projektu: napisy i loga

Termin: 01.06.2017 – 30.06.2019
Projekt pt. „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Całkowita wartość projektu: 898 237, 11PLN
Kwota dofinansowania POIŚ:  763 501, 54 PLN
Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 89 823,71PLN
Projekt realizowany jest przez Powiat Hajnowski.
Cele projektu:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.
 2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Przeprowadzenie zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.
 2. Konkurs dziennikarski dla młodzieży szkół średnich "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?”
 3. Warsztaty dla młodzieży „Zaakceptuj żubra”.
 4. Opracowanie gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska”.
 5. Przeprowadzenie debat na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej.
 6. Zorganizowanie  spotkań  Rady Programowej.
 7. Spotkania otwarte dla mieszkańców.
 8. Marsz na orientację "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej".
 9. Warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”.
 10. Poradnik "Puszcza Białowieska w czterech porach roku".
 11. Strona internetowa www.puszczailudzie.info
 12. Wizyta studyjna w Lasach Bohemii
 13. Konferencja podsumowująca projekt.
Powiat Hajnowski pozyskał fundusze unijne. Podpisano umowy o dofinansowanie projektu "Puszcza i ludzie"

Data opublikowania: 2017-06-09
Powiat Hajnowski pozyskał fundusze unijne. Podpisano umowy o dofinansowanie projektu "Puszcza i ludzie".

Dnia 29.05.2017 r. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska i Skarbnik Powiatu Aniela Majewska podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Romana Wójcika i Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego Janusza Topolskiego,  umowę na realizację projektu pn. "Puszcza i ludzie".
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Zaplanowane działania angażować będą społeczność lokalną w aktywne poznawanie różnorodności biologicznej oraz przyczynią się do budowania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zachowania bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Całkowita kwota projektu to 911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 774 690,00 zł pochodzi ze środków unijnych -  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Powiat Hajnowski zapewnia wkład własny w wysokości 5%, o kolejne 10 % stara się o dofinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 - 30.06.2019.

O konkretnych działaniach projektu będziemy informować Państwa na bieżąco. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu

Data opublikowania: 2019-08-13

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Puszcza i Ludzie”. Przedsięwzięcie adresowane do mieszkańców regionu miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Trwający prawie dwa lata projekt zaowocował wieloma przedsięwzięciami, angażującymi szereg różnorodnych instytucji ale przede wszystkim  mieszkańców. Wszelkie podejmowane w ramach projektu inicjatywy po pierwsze – zostały zaprojektowane w taki sposób, aby swoim zasięgiem objąć wszystkie grupy społeczne, po drugie – od początku ukierunkowane były na inicjowanie aktywności społeczności lokalnej.  Z powiedzeniem: rodziny z dziećmi spędziły miłe popołudnia podczas marszy na orientację pn. „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej” - impreza o charakterze rekreacyjno -edukacyjnym, zorganizowana w formie marszu pieszego na orientację połączonego z zadaniami przyrodniczymi, sprawiła dużo radości zarówno małym jak i tym dużym maszerom. Równie atrakcyjne (i mocno oblegane) były warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”. Uczestnicy poznali walory smakowe puszczańskich roślin powszechnie uznawanych za chwasty, za to świetnie sprawdzających się w kuchni  (zajęcia pn. Zielono mi, czyli jak  chwasty i kwiatki przerobić na sałatki) oraz w kosmetyce (zajęcia pn. Mydełko FA, czyli jak stworzyć naturalne kosmetyki), odkryli tradycję bartnictwa w puszczy oraz smak miodu lipowego, uczestniczyli w surwiwalu białowieskim, poznając zasady poruszania się w lesie, a podczas warsztatów edukacyjnych poznali bioróżnorodność lasu i puszczańskich wód.

W edukacyjnych zajęciach terenowych oraz warsztatach pn. „Zaakceptuj żubra” chętnie brała udział także młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Ponadto młodzi ludzie wykazali się pomysłowością w trakcie nagrywania własnych krótkometrażowych filmów w ramach konkursu dziennikarskiego adresowanego do szkół średnich, a podczas debaty pn. „Czynna czy bierna ochrona przyrody a rozwój regionu Puszczy Białowieskiej” uczniowie ze średnich szkół z terenu powiatu hajnowskiego odbyli dyskusję na temat zagadnień związanych z Puszczą Białowieską i przyszłością regionu. Merytoryczne argumenty wysuwane przez młodzież podczas debaty z przedstawicielami samorządu lokalnego, środowiska naukowego, Lasów Państwowych oraz branży turystycznej pokazały dojrzałość młodych ludzi oraz dobrą znajomość tematu.  O szansach rozwoju oraz przyszłości regionu i Puszczy Białowieskiej dyskutowali także mieszkańcy regionu podczas debaty oraz spotkań otwartych z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli samorządów i instytucji.

Równolegle odbywały się spotkania Rady Programowej – organu skupiającego przedstawicieli branży turystycznej i instytucji około-przyrodniczych, stanowiącego platformę wymiany poglądów oraz ustalania wspólnych stanowisk na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i zrównoważonego rozwoju regionu.

Inicjatywy o różnorodnym charakterze pozwoliły poznać Puszczę Białowieską, jej bogactwo różnorodności biologicznej, wpływ na gospodarkę, kulturę i historię regionu. Przede wszystkim jednak uświadomiły, że puszcza i ludzie oddziałują na siebie, wzajemnie kształtując otoczenie, w którym wspólnie żyjemy.  Nazwa projektu, dla którego się tu spotkaliśmy odzwierciedla tak naprawdę jego sens – pierwiastki „Puszcza” i „ludzie” w jego tytule wskazują na zależność pomiędzy potrzebami ludzi i potrzebami przyrody. Jestestwo mieszkańców regionu oddziałuje na przyrodę i odwrotnie – prawa człowieka i prawa przyrody potrzebują więc kompromisu. Nie mogliśmy obojętnie przejść obok debaty na temat Puszczy Białowieskiej – naszym głosem, głosem do którego staraliśmy się angażować mieszkańców regionu, samorządy oraz pozostałych partnerów, stał się niejako niniejszy projekt.  Puszcza Białowieska jest nam – mieszkańcom regionu – najbliższa. Poprzez realizację wielu działań – chcieliśmy zaznaczyć, że Puszcza Białowieska to nasze wspólne dobro, o którego powinniśmy dbać – mówiła Wicestarosta Joanna Kojło podczas konferencji podsumowującej projekt w czerwcu br.

Najlepszym wskaźnikiem wartości projektu pozostają liczby – w projekt zaangażowało się 3942 uczestników – samorządowców, przedstawicieli instytucji ale także młodzież, rodzice z dziećmi, dorośli mieszkańcy regionu.

Konferencja podsumowująca projekt „Puszcza i ludzie” pokazała, że wielości inicjatyw, kilkudziesięciu spotkań, tysięcy rozmów – bogactwa pomysłów, przedsięwzięć, kontaktów i doświadczeń nagromadzonych w ciągu dwóch lat trudno podsumować w jednej prezentacji czy okolicznościowych przemówieniach. Działania podjęte w ramach projektu pozwoliły poznać znaczenie Puszczy Białowieskiej w życiu społeczności lokalnej, jej wielowektorowe oddziaływanie oraz przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Bo Puszcza Białowieska nie jest siłą spowalniającą rozwój regionu – to jeden z jego głównych atutów, którego My, Mieszkańcy powinniśmy być świadomi.  Więcej o projekcie na stronie www.puszczailudzie.pl

 Projekt Puszcza i ludzie w liczbach:

 • Okres realizacji: 01.06.2017 r. –30.06.2019 r.
 • Całkowita wartość projektu:911 400,00 zł
 • Kwota dofinansowania POIŚ:774 690,00 zł
 • Kwota dofinansowania NFOŚiGW:91 140,00 zł
 • Wkład własny:45 570,00 zł

Katarzyna Miszczuk

 

{"register":{"columns":[]}}