W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja

2,1 mln zł na rozwój kapitału ludzkiego w Powiecie Hajnowskim

Logoty projektu: trzy loga

Data opublikowania w serwisie: 2020-12-09

 • Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”.
 • Czas realizacji: 01.07.2020-31.12.2022
 • Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 2014-2020
 • Rola samorządu: partner.

Liderem jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, partnerami: powiaty: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży i Powiatowe Urzędy Pracy : w Kolnie i Bielsku Podlaskim.

 • Finansowanie:

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 26 654 540,00 zł, dofinansowanie: 23 155 430,00 zł (Poddziałanie 3.2.1 – 15 204 312,00 zł, Poddziałanie 3.2.2. – 7 951 118,00 zł)
Całkowita wartość projektu dla Powiatu Hajnowskiego to 2 537 640,00, z czego dofinansowanie w wysokości 2 189 004,00 zł (pozostałe środki to wkład własny).

 • Osiągnięte rezultaty:

Powiat Hajnowski otrzyma w ciągu trwania projektu ponad 2,1 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Projekt zakłada dofinansowanie w dwóch poddziałaniach :

Poddziałanie 3.2.1:

 • Szkolenia i kursy w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej i  języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
 • Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób  dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:

 • Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego. Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 można pozyskać na:
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 • Kurs umiejętności zawodowych.
 • Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem.

O bon na szkolenie mogą ubiegać się osoby pełnoletnie bez względu na status kandydata - pracujący czy bezrobotny. Założeniem projektu jest pomoc w poprawie sytuacji na rynku pracy każdego z uczestników oraz eliminacja zjawiska wykluczenia zawodowego , stąd w przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych  oraz kursów umiejętności ogólnych, szczególne preferencje będą miały osoby powyżej 50 roku życia, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne. Natomiast  w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności  zawodowych preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny  wiejskie. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności uczestników i tym samym poprawę ich sytuacji zawodowej na rynku pracy.

 • Rekrutacja:

Informacje o naborze i zasadach rekrutacji do projektu publikowane są na stronie Powiatu Hajnowskiego, w aktualnościach.
Więcej informacji Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka parter – pokój nr 4/1 tel. 502 285 722 (kontakt telefoniczny z Biurem możliwy od 10 grudnia 2020 r.), kontakt mailowy: akrasko@powiat.hajnowka.pl, adubow@powiat.hajnowka.pl
Koordynator Projektu: Wicestarosta Joanna Kojło: wicestarosta@powiat.hajnowka.pl

Materiały prasowe nt. ptojektu opublikowane w serwisie:

Informacja o naborze na bony szkoleniowe

Data opublikowania: 2020-12-09

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do  II edycji projektu  bonów na szkolenie – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – II edycja”
od 15 grudnia 2020 roku od godziny 10.00  - Szkolenia komputerowe,  językowe, studia podyplomowe oraz kursy przedmaturalne - Poddziałanie 3.2.1
od dnia 22 grudnia 2020 roku od godziny 10.00 - Kursy zawodowe  zakończone egzaminem zewnętrznym - Poddziałanie 3.2.2
Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez witrynę  http://www.bonynaszkolenie2.pl (UWAGA! Strona zostanie uruchomiona w dniu rekrutacji!)

KTO?

Warunki uczestnictwa w Projekcie

Uczestnicy w poddziałaniu 3.2.1: Grupę docelową projektu stanowią osoby pełnoletnie , tj. w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego (m. Łomża, powiaty: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski, bielski, hajnowski, siemiatycki), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach językowych/TIK/studiach podyplomowych. Co najmniej 80% grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. 20% uczestników zamieszkałych na obszarach wiejskich.
Uczestnicy w poddziałaniu  3.2.2: Grupę docelową projektu stanowią osoby pełnoletnie, tj. w wieku 18 lat  i więcej, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego (m. Łomża, powiaty: kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki,  bielski, hajnowski, siemiatycki), uczestniczące z własnej inicjatywy w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. 20% uczestników zamieszkałych na obszarach wiejskich”.
Data rozpoczęcia udziału w Projekcie jest tożsama z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu i jest to termin pierwszego spotkania z doradcą w ramach Bilansu Kariery (data podpisania deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniami).

CO?

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu oraz wartości dofinansowania:

Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Poddziałanie 3.2.1:
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej  inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie  : języków obcych kompetencji cyfrowych (szkolenia informatyczne) - szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji  z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów. nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych - przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych  i inne, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości
Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób  dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu  wykształcenia.
Wartość dofinansowania: Maksymalnie. 9.000 zł /osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85%  wartości kształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:

 • Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem  kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych  form kształcenia ustawicznego.

Pozaszkolne formy kształcenie ustawicznego to:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Szkolenia i kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Kurs umiejętności zawodowych.

Wartość dofinansowania:  Maksymalnie do 15.000 zł /osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85%  wartości kształcenia.
Wydatek kwalifikowany stanowią koszty szkolenia, koszty ewentualnych  badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.
Kosztami niepodlegającymi refundacji w projekcie są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów,  koszty wyżywienia, koszty zakupu materiałów szkoleniowych, o ile nie są  wkalkulowane w cenę szkolenia.

JAK?

Etapy rekrutacji:

 1. Warunkiem objęcia Kandydata procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie i akceptacją niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza zgłoszeniowego będzie się odbywać poprzez witrynę www.bonynaszkolenie2.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie projektu. ((UWAGA! Strona zostanie uruchomiona w dniu rekrutacji!)
 2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (biorąc pod uwagę obecnie panującą pandemię COVID-19, formularze przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej), nadanie daty i nr zgłoszenia, zawierający min. dane wskazane w „Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.+ oświadczenia o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób ciągły z możliwością wydzielenia zamkniętych cząstkowych limitów naboru związanych z osiągnięciem wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz możliwości finansowych.
 4. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.
 5. Personel administracyjny sprawdza kwalifikowalność kandydata i przygotowuje dokumenty do udziału w projekcie. Następnie doradca kariery umawia się na indywidualne spotkanie z kandydatem w celu rozpoczęcia udziału w projekcie (podpisanie deklaracji uczestnictwa + oświadczenie - pierwsze wsparcie w projekcie).
 6. Spotkanie z Doradcą Kariery.

Doradca kariery prowadzi działania pro świadomościowe/poradnictwo edukacyjno – zawodowe w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej, również na weryfikacji zapotrzebowania uczestnika na usługę szkoleniową z faktycznymi potrzebami w odniesieniu do sytuacji na regionalnym/lokalnym rynku pracy.

5. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.

Pozytywna ocena doradcy jest odnotowana w systemie elektronicznym, uczestnik projektu składa Wniosek  o przyznanie bonu szkoleniowego– na tej podstawie przyznawany przez BO jest bon szkoleniowy w ciągu max. 3 dni od złożenia wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego. (Dla ważności/kwalifikowalności bonu wymagane jest zatwierdzenie przez SBO -sprawdzenie limitów BO, dostępności środków). Następnie przygotowywana jest umowa trójstronna Uczestnik, Operator, Wykonawca.

6. Podpisanie umowy.

GDZIE?

Kontakt:
Koordynator projektu – Wicestarosta Joanna Kojło wicestarosta@powiat.hajnowka.pl, 85 682 27 18
Biuro Projektu – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka parter – pokój nr 4/1  tel. 502 285 722 (kontakt telefoniczny z Biurem możliwy od 10 grudnia 2020 r.), kontakt mailowy: akrasko@powiat.hajnowka.pl, adubow@powiat.hajnowka.pl

O projekcie:

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie zpotrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 2014-2020.
Ogólna wartość projektu: 26 654 540,00 zł. Dofinansowanie projektu:  23 155 430,00 zł. Poddziałanie 3.2.1 - 15 204 312,00 zł; Poddziałanie  3.2.2 - 7 951 118,00 zł.
Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe
Partnerzy: Powiat Bielski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński; Powiat Siemiatycki; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat  Zambrowski; Łomżyńska Rada FSNT NOT

Bony szkoleniowe otwierają nowe perspektywy zatrudnienia. WYWIAD z Wicestarostą Joanną Kojło - Koordynator Projektu

Data opublikowania: 2020-12-11

Bony na szkolenia stają się faktem. Startuje projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” – do wydania jest ponad 2,1 mln zł.
O projekcie, zasadach uczestnictwa i wyzwaniach rozmawialiśmy z Wicestarostą Joanną Kojło, pełniącą funkcję  Koordynatora.

Redakcja: 15 i 22 grudnia 2020 r. ruszają nabory na bony szkoleniowe. Przed nami okres wytężonej pracy. Jak wyglądają przygotowania na przededniu uruchomienia naboru?
Joanna Kojło: Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że cieszy mnie fakt, że Grupa Sterująca pod przewodnictwem Prezesa Łomżyńskiego Forum  Samorządowego Pana Lecha Marka Szabłowskiego  podjęła decyzje o uruchomieniu naboru do projektu. Odbierałam wiele sygnałów od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem, stąd spodziewamy się dużej frekwencji, pracy z pewnością będzie dużo. Biuro Projektu – choć pod zamienionym adresem, bo już nie w budynku ILO a w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, intensywnie przygotowuje się do obsługi mieszkańców. Choć nabór rusza w grudniu, my pracujemy od lipca br. – w tym terminie rozpoczęła się realizacja II edycji projektu. Ostatnie miesiące upłynęły na sprawach organizacyjnych, uczestniczyliśmy także w szkoleniach z obsługi programu, a jednocześnie „zamykaliśmy” I edycję projektu, co również wiązało się z pewnym wysiłkiem administracyjnym. W dalszym ciągu się szkolimy a jednocześnie  obsługujemy potencjalnych beneficjentów projektu, bo pytań odnośnie realizacji projektu jest bardzo dużo.

R: Dotyczących głównie…?
JK: Przede wszystkim zmieniła się forma składania formularzu zgłoszeniowego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wniosek będzie trzeba złożyć za pośrednictwem strony internetowej. Strona – bonynaszkolenie2.pl zostanie uruchomiona w dniu naboru tj. 15 grudnia. W formularzu on-line trzeba będzie zawrzeć informacje dot. m.in. miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia oraz wskazać wybraną przez siebie formę kształcenia. Wyboru szkolenia/kursu/studiów podyplomowych Uczestnik dokonuje wśród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Druga kwestia –  aktualizacja bazy ofert, która jest dostępna na stronie internetowej odbywa się niezależnie od podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Akredytacją ofert w bazie zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

R: Wybór oferty szkoleniowej to krok pierwszy. A kolejne, które muszą wykonać kandydaci? Omówmy pokrótce zasady rekrutacji.
JK: Warunkiem objęcia Kandydata procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie i akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik samodzielnie składa wniosek i  czeka na kontakt od doradcy kariery z naszego Biura Projektu. W tym czasie jego wniosek jest weryfikowany i jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, Kandydat zostanie zaproszony na rozmowę z doradcą kariery celem diagnozy potrzeb i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej, odpowiadającej indywidulanym potrzebom Kandydata. W dalszej części postępowania zostanie podpisana umowa z uczestnikiem.  Kwalifikacji uczestników dokonuje Lider Projektu w Łomży, zaś Biuro Projektu w Hajnówce świadczy usługi doradczo – informacyjne.
Sposób rekrutacji jest o tyle istotny w kontekście pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o działalności podmiotów świadczących usługi szkoleniowe. Odbieramy sygnały o organizowanych spotkaniach informacyjnych nt. prezentacji ofert szkoleń z benefitem w postaci darmowego sprzętu czy usługi, gdy osoba zdecyduje się na ofertę kursu. Obecność na liście potencjalnych kursantów, tworzonych podczas takich spotkań nie gwarantują uczestnictwa w projekcie, stąd warto przemyśleć decyzję o składaniu jakichkolwiek pisemnych deklaracji i udostępniania swoich danych osobowych. Stanowczo podkreślam, że Lider oraz partnerzy projektu nie współpracują z zewnętrznymi podmiotami w zakresie kierunków kształcenia i organizacji szkoleń, a warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest samodzielne wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem strony projektu – bonynaszkolenie2.pl

R: Kto i na co może składać wniosek?
JK: Szczegółowe informacje dot. naboru umieściliśmy w ogłoszeniu dostępnym na naszej stronie internetowej, zaznaczę tylko że spectrum jest bardzo szerokie – od kursów językowych, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych i komputerowych, ujętych w poddziałaniu 3.2.1, po szkolenia oraz kursy zawodowe kwalifikacyjne i zakończone egzaminem – dofinansowane w ramach poddziałania 3.2.2. Działania w projekcie dedykowane są do wszystkich pełnoletnich osób, mieszkających na terenie Powiatu Hajnowskiego bez względu na status – pracujący czy bezrobotny.  Założeniem projektu jest pomoc w poprawie sytuacji na rynku pracy uczestników oraz eliminacja zjawiska wykluczenia zawodowego, stąd w przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych  oraz kursów umiejętności ogólnych, szczególne preferencje będą miały: osoby powyżej 50 roku życia, osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne. Natomiast  w przypadku kwalifikacyjnych kursów i kursów umiejętności zawodowych w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób zamieszkujących tereny wiejskie.

R: Skąd decyzja o realizacji drugiej edycji projektu?
JK: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” to ważny społecznie projekt, obejmujący swoim zasięgiem obszary edukacji i pomocy społecznej.  Pomimo sukcesu pierwszej edycji, odbierałam sygnały, że wiele osób chciałoby wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu, bo chciałby podnieść swoje kwalifikacje, ale samodzielnie nie może pozwolić sobie na wydatek.  Zdajemy sobie sprawę, że kapitał ludzki to najcenniejszy majątek, jaki posiada samorząd, mając to  na uwadze, jak też oczekiwania społeczności lokalnej, podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w prace nad drugą edycją projektu. Idea kontynuacji przedsięwzięcia nabiera szczególnego znaczenia w obecnym, trudnym czasie pandemii, gdy sytuacja gospodarcza może powodować konieczność zmian w swojej sytuacji zawodowej. Mam cichą nadzieję, że uczestnictwo w projekcie korzystnie wpłynie na sytuację Uczestników na rynku pracy.

R: Projekt umożliwiający podwyższenie kompetencji zawodowych to kolejne przedsięwzięcie społeczno – edukcyjne, realizowane przez Powiat Hajnowski.
JK: Reprezentując wspólnotę samorządową staramy się zaspokajać potrzeby wszystkich jej członków. Stąd decyzja o zaangażowaniu w projekt utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce, umożliwiający społeczną i zawodową rehabilitację osobom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia. Z kolei aktualnie realizowana przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych ma na celu  wsparcie osób z niepełnoprawnościami  intelektualnymi - poprzez realizację dostosowanej do potrzeb terapię i opiekę. Natomiast realizując program Aktywny Samorząd dążymy do wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach wsparcia opieki zdrowotnej  uruchomiliśmy kolejny program stypendialny, mający na celu dofinansowanie studiów studentom kierunków pielęgniarstwa i położnictwa. Rok 2021 r. to kolejne wyzwania, ale o tym jeszcze zdążymy porozmawiać.
R: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Miszczuk

Realizacja bonów szkoleniowych

Data opublikowania: 2021-01-21

Zgłoszenia z Powiatu Hajnowskiego na realizację bonów szkoleniowych są rozpatrywane! Nasi doradcy kariery z powiatowego Biura Projektu skontaktują się z pierwszymi, potencjalnymi beneficjentami. Ale rekrutacja trwa nada! Przypominamy najważniejsze zasady:

 • uzupełnij wniosek online przez stronę internetową  – jeśli Twój wiosek został zakwalifikowany, skontaktuje się z Tobą doradca kariery i zaprosi na rozmowę;
 • uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych;
 • aplikować może każdy pełnoletni mieszkaniec Powiatu Hajnowskiego, przy czym: preferencje w ramach 3.2.1 - osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia, preferencje w ramach 3.2.2. - osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Kontakt z powiatowym Biurem Projektu - 502 285 722.

"Zainteresowanie projektem jest bardzo duże, odbieramy wiele sygnałów od mieszkańców, zainteresowanych uczestnictwem. Warto aplikować tym bardziej, że każda zainteresowana osoba, która złoży online formularz zgłoszeniowy, a następnie w drodze procedury naboru zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, może liczyć na dofinansowanie bonu w wysokości maksymalnie 85% wartości kształcenia wkład własny uczestnika to tylko 15 %. Weryfikacji wniosków dokonuje lider projektu w Łomży" - tłumaczy Wicestarosta Joanna Kojło, koordynator projektu. – "Realizacja projektu stwarza możliwości osobistego rozwoju ale to także inwestycja w kapitał ludzki – najcenniejszy z kapitałów, jakim dysponuje każdy samorząd. Z chwilą rozpoczęcia rozmów o kontynuacji projektu [pierwsze edycja zakończyła się w czerwcu 2020 r., przyp. red.], wspólnie ze Starostą Andrzejem Skiepko deklarowaliśmy chęć udziału samorządu Powiatu Hajnowskiego – naszym priorytetem pozostaje realizacja inicjatyw wspierających rozwój społeczności lokalnej - kontynuuje Wicestarosta.

Projekt Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jego liderem jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, partnerami: powiaty: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży i Powiatowe Urzędy Pracy : w Kolnie i Bielsku Podlaskim. Ogólna wartość przedsięwzięcia to ponad 26 mln zł, dofinansowanie: ponad 23 mln zł z czego wartość dotacji dla Powiatu Hajnowskiego to 2,1 mln zł.

Katarzyna Miszczuk

 

Materiały

Samorząd powiatu wspiera rozwój zawodowy mieszkańców – bony na szkolenia. Artykuł ukazał się w serwisie samorzad.gov.pl 16.11.2021
{"register":{"columns":[]}}