W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

5. Rejestracja czasowa

Pozwolenie czasowe wydaje się na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego),
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana) – w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce,
 • tablice rejestracyjne – jeśli pojazd jest zarejestrowany w innym urzędzie,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),

W wypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą, lub inny dokument wydany przez organ właściwy dla rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
 • dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku o rejestrację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeśli pojazd został sprowadzony z państwa nie będącego członkiem UE lub zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej – w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,
 • dokument potwierdzający opłatę akcyzy dla samochodu osobowego lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego,
 • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub kopia KRS), jeśli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe (jeżeli były wydane) należy zwrócić do Wydziału Komunikacji). 

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  sala parter, tel. 085-740-39-01 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Upoważnienie
upowaznienie.pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}