W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą / w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Efta /,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą, lub inny dokument wydany przez organ właściwy dla rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu / w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - Efta /,
 • dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku o rejestrację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

W wypadku pojazdów sprowadzonych z państw nie będących członkiem U E:

 • dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,

W wypadku pojazdów sprowadzonych z państw będących członkiem U E:

 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; lub w przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
 • W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 1 stycznia 2016 r.- dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wys. 500 zł z podaniem numeru VIN pojazdu na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny. W celu wymiany właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • dowód osobisty,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu)

CZASOWA REJESTRACJA WARUNKOWA

Czasowej rejestracji z urzędu można dokonać, pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów:

 • dowodu odprawy celnej przywozowej,
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub potwierdzającego brak tego obowiązku.

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie o treści: „Oświadczam, że w okresie od rejestracji warunkowej do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu."

Stały dowód rejestracyjny wydawany jest po przedłożeniu przez stronę: brakującego dokumentu (odprawa celna/ dokument potwierdzający uiszczenie akcyzy), pozwolenia czasowego, karty pojazdu, dowodu tożsamości oraz ważnej polisy OC (do wglądu).

W przypadku, gdy strona nie doręczy brakującego (-ych) dokumentu (-ów) organ rejestrujący wzywa stronę do: zwrotu pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz do uzupełnienia brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania będzie skutkować zawiadomieniem właściwego organu  celnego.

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (pokój 10), kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku (pokój 10) lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  Pokój sala parter, tel. 085-740-39-01

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U z 2015 r., poz. 140 z późn. zm.).

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Upoważnienie
upowaznienie.pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}